Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
  2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie (openstelling t/m 31-12-2019) gericht op realiseren van circa 70 ha nieuwe natuur administratief af. De uitvoering van de projecten loopt door in 2020 en verder.Toelichting

G

Inhoud

Vanwege de nog resterende opgave voor particuliere natuurrealisatie en het nog beschikbare budget binnen de Tender, hebben we de Tender weer opengesteld voor initiatiefnemers die op de reservelijst van de Tender stonden. Die openstelling is meegenomen bij de openstelling van de SKNL  in februari dit jaar. We hebben de initiatiefnemers op de reservelijst van de Tender benaderd. De eerste subsidieverzoeken van de reservelijst zijn ingediend bij RVO. De uitvoering en afrekening volgen de komende jaren.

G

Financiën

Afronding 'oude' Landinrichtingsprojecten
Binnen deze prestatie is ook het budget opgenomen van de afronding van pMJP/ILG projecten, zoals 'oude' landinrichtingsprojecten vanuit de Dienst Landelijk Gebied (DLG) periode. Op basis van (bijgestelde) prognose van de landinrichtingsprojecten hebben we in 2020 € 50.000 nodig voor de uitvoering en afronding van de projecten Enschede Noord/Zuid en Losser. Van deze projecten loopt alleen Enschede Zuid mogelijk nog door naar 2021.

Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 3.5.3 in 2020 te verhogen met € 50.000 en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG.

Handhaving 2- jaar termijn
Zoals we in Monitor I - 2019 ook hebben toegelicht, wordt in het kader de twee jaar termijn vastgesteld of de verleende ontwikkelingsruimte voor activiteiten die stikstof uitstoten ook benut wordt. Voor het handhaven en aanpassen van vergunningen hiervan is ook in 2020 tijdelijk extra capaciteit noodzakelijk. Deze kosten kunnen we dekken uit het gereserveerde (KvO) frictiekostenbudget landelijk gebied .

Op basis van spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 3.5.3 van de begroting 2020.

Nadeelcompensatie Zunasche Heide en Volthe
In augustus 2019 hebben wij u per brief (2019/0265173) geïnformeerd over de afhandeling van nadeelcompensatie in de gebieden Zunasche Heide en Volthe. In de Monitor II - 2019 hebben uw Staten het besluit genomen om de provinciale bijdrage van € 216.500 te dekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG. Omdat de realisatie van deze kosten via de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (NNN) lopen hebben we besloten om deze middelen over te hevelen. Naar aanleiding van bovenstaand besluit hebben we gesprekken gevoerd met de grondeigenaren in deze gebieden. Daarbij is gebleken dat een deel van de kosten niet juist in de ramingen zijn verwerkt. Als gevolg hiervan is de provinciale bijdrage € 44.000 hoger geworden. Omdat de realisatie van deze kosten nog steeds via de uitvoeringsreserve NNN lopen stellen wij u voor om de middelen vanuit de Reserve afrekening pMJP/ILG over te hevelen naar de uitvoeringsreserve NNN.

Deze wijziging is opgenomen onder Kerntaak 20.

Particuliere natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie
Bij de Monitor I-2016 hebben uw Staten besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In 2020 is hiervan € 2,25 miljoen opgenomen in de begroting 2020. Op basis van het ingediende aanvragen en de afhandeling hiervan zal circa € 1 miljoen niet worden gerealiseerd in 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 een budget in 2020 van € 1 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.