Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. We implementeren de concessie IJssel-Vecht.
  2. We bereiden de aanbesteding OV-concessie Berkel-Dinkel voor (2023).
  3. Wij coördineren de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.
  4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls uit het Coalitieakkoord van € 1 miljoen voor OV, stations en sociale veiligheid.Toelichting

O

Inhoud

Concessie IJssel-Vecht
Zoals bekend is de implementatie van de concessie IJssel-Vecht anders gelopen dan gepland. Daarom implementeren wij nu een noodconcessie voor 2 jaar en bereiden wij de aanbesteding opnieuw voor.

Exploitatie OV concessies
Het openbaar vervoer (ov) vormt een vitale publieke dienst, veel mensen zijn van het ov afhankelijk om naar hun werk te gaan. Vanwege deze vitale functie heeft de Rijksoverheid aan de ov-sector gevraagd om haar diensten te blijven aanbieden, ondanks het sterk verminderd aantal reizigers door de COVID-19-maatregelen. Onze concessiehouders voeren daarom momenteel een volwaardige dienstverlening uit met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor het openbaar vervoer. Het Rijk heeft hiervoor een beschikbaarheidsvergoeding OV in het vooruitzicht gesteld. Vervoerders hebben hiervan nog géén gebruik kunnen maken. Het Rijk zal naar onze verwachting in november 2020 formeel besluiten over de ‘Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2020’. Op het moment van schrijven zijn de contouren van deze regeling bekend maar nog niet definitief. Deze regeling voor het verlenen van steun aan de OV bedrijven tot eind 2020 ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Het Rijk zal, mits de Europese Commissie dit toestaat, een aanvulling verstrekken tot 93% van de kosten voor het uitvoeren van de dienstregeling na aftrek van de provinciale subsidie en de daadwerkelijke reizigersopbrengsten. Vooralsnog is de verwachting dat de financiële gevolgen voor 2020 beperkt zullen zijn en dat wij indien nodig de financiële gevolgen op kunnen vangen binnen de bestemmingsreserve openbaar vervoer.

Binnen prestatie 4.2.3. zullen wij over 2020 de incidentele baten als gevolg van de te ontvangen beschikbaarheidsvergoeding OV en de incidentele lasten die ontstaan in verband met de doorbetaling hiervan aan onze vervoerders in de jaarrekening verantwoorden als incidentele baten en lasten.

De schattingen van het OV gebruik in de komende jaren variëren. Het ligt in de lijn der verwachting dat thuiswerken een structurele vorm aan zal nemen. Het is niet ondenkbaar dat er maatregelen genomen dienen te worden waarmee vraag en aanbod in balans worden gebracht. Op Prinsjesdag heeft het Rijk eveneens een bijdrage voor de eerste helft van 2021 in het vooruitzicht gesteld. Dit zal een stuk van de financiële onzekerheid wegnemen bij decentrale overheden en vervoerders. Voor de tweede helft van 2021 lijkt er perspectief op een aanvullende verlening, waarover in het voorjaar een besluit wordt genomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat om hiervoor in aanmerking te komen er richting gegeven zal moeten worden aan verdere optimalisatie, kostenbesparingen en/of aanpassingen van de dienstregeling van de concessies.

O

Financiën

Niet actief beveiligde overwegen
Wij verwachten dit jaar nog een aanvraag voor een subsidiebijdrage in de kosten voor het verwijderen van niet actief beveiligde overwegen van de gemeente Olst-Wijhe voor maximaal een bedrag van € 0,255 miljoen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.2.3 een budget van € 0,255 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, toe te voegen aan de begroting van 2020.

Vervangingsinvesteringen
Voor vervangingsinvesteringen is in de begroting dekking opgenomen voor de hieruit voortvloeiende kapitaallasten. Voor het vrijgeven van het benodigde investeringskrediet van een vervangingsinvestering vragen wij uw instemming. Onderstaand wordt de vervangingsinvestering voor de Dynamische Reis Informatie Systemen ten behoeve van het openbaar vervoer toegelicht.

DRIS
Sinds 2009 zijn er verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen (hierna DRISystemen) binnen de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland geplaatst. Deze systemen voorzien (bus)reizigers via DRIS-displays op de haltes van informatie over de actuele vertrektijden en verstoringen. De drie hiervoor genoemde provincies werken sinds 2011 samen op het gebied van openbaar vervoer (OV-Oost). De eerste systemen binnen het totale DRIS areaal van OV-Oost naderen het einde van hun levensduur en dienen te worden vervangen. Hierdoor is er behoefte ontstaan om gezamenlijk de vervanging van de DRIS-displays bij bushaltes aan te aanbesteden en dus samen voor de komende 10 jaar invulling te geven aan het toekomstige DRISysteem binnen OV-Oost. Om deze vervanging tijdig te regelen zijn de provincies begin 2020 een gezamenlijke aanbestedingstraject gestart. De vervanging van de DRIS-displays in Overijssel is geraamd op € 8,9 miljoen en de realisatie is voorzien in de periode 2020 – 2022. De vervangingsinvestering betreft voor West-Overijssel en Twente respectievelijk ca. 4 en 4,9 miljoen. Hiermee wordt bereikt dat er een ononderbroken en zoveel mogelijk storingsvrij DRIS systeem is met actuele en betrouwbare reisinformatie voor de reizigers over de buslijnen in het gebied OV-Oost. Voor het noodzakelijke investeringskrediet vragen wij uw instemming. Dekking van de kapitaallasten en de jaarlijkse lasten voor beheer en onderhoud is aanwezig binnen de bestaande begroting.

Wij stellen u voor een investeringskrediet van € 8,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging van DRIS. Voor 2020 ramen we 10% (€ 890.000) en voor 2021 (€ 8.010.000).