Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij stimuleren het fietsgebruik door projecten te ontwikkelen en uit te voeren gericht op gedragsbeïnvloeding en techniek. Dit doen wij samen met onze partners.
  2. Wij werken de voorlopige ontwerpen uit van de nadere verkenning van 9 regionale fietsroutes en de F35.
  3. Wij onderzoeken de mogelijkheden naar knooppuntontwikkeling / overstappunten (hubs) inclusief het fietsparkeren.

Statenvoorstellen en -besluiten

 Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Uitvoeringsprogramma 2020 (UVP)
Er is een mutatie als gevolg van het UVP mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. Bij de uitvoering van het UVP2020 zijn er meer Fiets-projecten en minder projecten bereikbaarheid, verkeerveiligheid en goederenvervoer aangemeld door de gemeenten. De uitwerking hiervan is dat er € 3,05 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit bedrag wordt voor € 2,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.6.10 en voor € 0,55 mln. vanuit prestatie 4.5.1. en voor € 0,1 mln. vanuit prestatie 4.4.4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit.

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen met € 3,05 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de lasten op prestaties 4.6.10, 4.5.1., en 4.4.4 voor respectievelijk € 2,4, € 0,55 en € 0,1 miljoen.

Project F35 Onderdoorgang Bornerbroeksestraat
De complexiteit van de projectvoorbereiding, door een relatie met werkzaamheden aan het hoofdrailnet, is onderschat. Hierdoor schiet dit project fors in de vertraging en zal naar verwachting niet voor 2023 in uitvoering worden genomen.

De te verlenen provinciale bijdrage aan dit project van € 1,72 miljoen wordt voor € 1 miljoen gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en voor € 0,72 miljoen uit de algemene middelen (voorheen decentralisatie uitkering verkeer en vervoer). Als gevolg van de vertraging willen wij het totale bedrag doorschuiven naar 2023. Daarbij stellen wij voor de € 0,72 miljoen uit de algemene middelen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.3.1 een budget van € 1 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2023.
Wij stellen u voor in 2020 de lasten van prestatie 4.3.1 te verlagen met € 0,72 miljoen en deze ruimte toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voorts stellen wij u voor om deze middelen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, te ramen voor prestatie 4.3.1 voor het jaar 2023.

Snelfietsroute Hattem-Zwolle
In de begroting 2020 prestatie 4.3.1 is € 0,39 miljoen voorzien voor de subsidie/cofinanciering snelfietsroute Hattem-Zwolle. De provinciale bijdrage is onderdeel van een Rijksbijdrage van € 0,52 miljoen. voor dit project welke is toegezegd in het kader van MIRT afspraken 2018. De gemeente Zwolle is gestart met de planuitwerking en verwacht de realisatie in 2021.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.3.1 een budget van € 0,39 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.

Correctie onttrekking Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel
Bij de begroting 2020 is er abusievelijk ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,1 miljoen toegevoegd aan prestatie 4.3.1 waardoor er een tekort is ontstaan van € 0,9 miljoen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (prestatie 4.3.1). Om dit te corrigeren hebben wij op prestatie 4.3.1 de lasten van de begroting 2020 met € 0,48 miljoen verlaagd en de lasten op jaarschijf 2021 met € 0,42 miljoen verlaagd onder gelijktijdige toevoeging  van € 0,9 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.