Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale infrastructurele projecten ter verbetering van verkeersveiligheid en dragen op die wijze bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeerveiligheid 2030.Toelichting

G

Inhoud

Corona heeft dit jaar invloed op de besteding van de gemeentelijke en de provinciale infrastructurele en gedragsbeïnvloedende projecten (ook beleidsimpuls verkeersveiligheid). De provinciale opgaven uit het Startakkoord van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 zijn wel uitgevoerd en behaald. Daarnaast  is in het kader van het SPV 2030 door Overijssel een aanvraag ingediend voor een cofinancieringsregeling voor de uitvoering van infrastructurele maatregelen op het provinciale wegennet. De beschikking van het ministerie wordt eind november verwacht. Aanvraag betreft een bedrag van in totaal € 5.439.000  voor de periode 2021 - 2025).

G

Financiën

Actualisatie Uitvoeringsprogramma 2020 (UVP)
Onder prestatie 4.3.1 Fiets is de toelichting voor deze budgettair neutrale begrotingswijziging opgenomen.
Wij stellen u voor de lasten van 4.5.1 met € 0,55 miljoen te verlagen.

Actualisatie hogere opbrengsten MRB
In 2020 zijn de gerealiseerde opbrengsten van de MRB hoger dan begroot. Conform uw besluit bij de P-brief wordt de gerealiseerde meeropbrengst in deze coalitieperiode bijgeraamd voor verkeersveiligheid. Wij stellen u voor  de lasten van prestatie 4.5.1 in 2021 te verhogen met € 1,5 miljoen.

Cofinanciering aangevraagde Rijksmiddelen
In 2020 worden niet alle middelen gerealiseerd op deze prestatie Deze willen wij in 2021 inzetten als cofinanciering van de aangevraagde Rijksgelden. Wij zullen u hiervoor bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.