Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij geven samen met partners uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid.
  2. Wij participeren in het ROV Oost-Nederland, dat haar werkplan 2020 uitvoert.
  3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding.Toelichting

G

Inhoud

Een deel van de gedrag beïnvloedende projecten zijn niet uitgevoerd omdat de scholen en verenigingen in het voorjaar gesloten waren. Hierdoor konden er geen interventies en bijeenkomsten plaatsvinden, net zoals interventies van campagnes voor andere doelgroepen. In de huidige corona situatie zijn scholen door de aangescherpte maatregelen terughoudend en hebben de verkeersveiligheidsprojecten (nog) geen prioriteit.
Het gaat hierbij om de gesubsidieerde projecten die via de gemeenten uitgevoerd worden, gedrags- en communicatieprojecten vanuit het werkplan 2020 van het ROV Oost-Nederland en de extra opgave voor gedragsprojecten vanuit de provincie.

De opgaven voor de provincie in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 zijn wel binnen de gestelde termijn van het rijk uitgevoerd.

G

Financiën

Wij verwachten vooralsnog een vrijval als gevolg van subsidievaststellingen uit eerdere jaren die lager uitvallen en een lagere aanvraag UVP 2020 van circa € 0,5 miljoen. Bij de jaarrekening zullen wij hiervoor een voorstel tot resultaatbestemming doen.