Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij realiseren de aansluiting Oude Deventerweg - Landweerweg (N733).
  2. Wij realiseren de aansluiting Lossersestraat - Noord Esmarkerrondweg (N732).
  3. Wij realiseren de rotonde Meenteweg Olst (N337).
  4. Wij ronden de planstudie F35 Enschede-Oldenzaal af.
  5. Wij ronden de planstudie aansluiting N315/N768 Danspaleis af.
  6. Wij ronden de planstudie Herstel Deldener Esch (Pact van Twickel) af.

Statenvoorstellen en -besluiten

Zie bijlage "Overzicht investeringswerken (water)wegen en kunstwerken" in de sectie bijlagen, te vinden onder de 'meer' knop.Toelichting

O

Inhoud

Actie 3:
Omdat niet alle gronden minnelijk verworven konden worden, zullen de werkzaamheden aan de rotonde Meenteweg Olst (N337) naar 2021/2022 verschuiven.

Actie 4:
Omdat in het dorp Lonneker meer tijd nodig is voor de tracékeuze, wordt de planstudie F35 Enschede-Oldenzaal in 2021 afgerond.

Actie 5:
De planstudie aansluiting N315/N768 Danspaleis wordt begin 2021 afgerond.

Actie 6:
De kruising met verkeerslichten in het project Herstel Deldener Esch (Pact van Twickel) wordt in 2021 gerealiseerd.

Overig:
-De faunavoorziening langs de N737 is in voorbereiding voor uitvoering in 2021.
-In 2021 wordt de rotonde Bornsestraat Weerselo (N343) gerealiseerd en de rondweg verder voorbereid.

O

Financiën

Fietspaden N344
In het verleden zijn middelen gereserveerd binnen het groot onderhoud, omdat in eerste aanleg bij bestaande fietspaden wordt uitgegaan van groot onderhoud. In de praktijk blijkt dat de aanpak van de fietspaden zodanig grootschalig is dat sprake is van een vervangingsinvestering. Daarnaast is het gewijzigde beleid over de inrichting van fietspaden (breedte, belijning en veiligheid) ook reden om bij grootschalig onderhoud de fietspaden duurzaam veilig in te richten.

Voor de aanpak van onder andere infrastructuur is vanuit de financiële regelgeving (BBV) voorgeschreven, dat grootschalige aanpak en verbreding gekwalificeerd dient te worden als vervangingsinvestering. Dit betekent dat het totaal van de kosten die samenhangen met deze grootschalige aanpak (inclusief de vervanging van deklagen) van de fietspaden langs de N344 aangemerkt dienen te worden als vervangingsinvestering. Voor de fietspaden is een investeringskrediet beschikbaar, echter er dient een investeringskrediet beschikbaar te zijn voor het totaal van deze kosten. Daarom is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 1,35 miljoen.
Aangezien ook deze financiële middelen zijn gereserveerd in de voorziening groot onderhoud provinciale infrastructuur, stellen wij u voor deze beschikbaar te stellen als een investeringskrediet. De voorgestelde begrotingswijziging is een technisch administratieve wijziging en past binnen de plannen, vloeit voort uit gewijzigde regelgeving en is over de jaren heen budgettair neutraal.

Wij stellen u voor € 1,35 miljoen uit de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur vrij te laten vallen (prestatie 4.7.2 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur) en dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) en dit bedrag voor 2020 als investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de fietspaden langs de N344 (prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten).

Bij de perspectiefnota 2022 zullen wij de kapitaallasten die samenhangen met deze wijziging actualiseren.

Tenslotte stellen wij u voor de investeringskredieten die gerelateerd zijn aan de projecten die deels in 2021 en later gerealiseerd zullen worden budgettair neutraal voor een bedrag van € 3,72 miljoen door te schuiven naar 2021 en later.