Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij bevorderen de doorstroming door het beter benutten van bestaande infrastructuur.
  2. Wij voeren samen met alle wegbeheerders in Overijssel Dynamisch Verkeersmanagement uit.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Op 1 juli 2020 (PS/2020/1101601) heeft PS de (geamendeerde) uitgangspunten vastgesteld voor de aanpak van de schadeproblematiek aan woningen langs het Kanaal Almelo - De Haandrik en € 25,0 miljoen toegevoegd aan de (bestemmings-)Reserve waterwegen. Tevens is per direct € 2,65 miljoen ontrokken aan deze reserve en gealloceerd aan de prestatie 4.7.1. Beheer provinciale infrastructuur (in 2020).

Eind oktober stelt PS met een besluit over het voorstel 'Onverplicht vergoeden schade Kanaal Almelo-De Haandrik' (PS/2020/1102673) naar verwachting de nadere uitwerking van haar amendement vast. PS besluit daarmee een specifieke schaderegeling te ontwerpen voor het onverplicht vergoeden van schade en stelt ook de uitgangspunten voor deze specifieke schaderegeling vast. Daarmee staan de kaders voor de uit te keren (schade)vergoedingen, zowel voor het verplichte deel als het onverplichte deel, vast en ontstaat voor Overijssel de verplichting om deze vergoedingen uit te gaan keren. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vereist dat voor deze vergoedingen een voorziening wordt gevormd ten laste van de beschikbare middelen in de Reserve waterwegen. Dit betreft een technische correctie; dezelfde middelen blijven beschikbaar.

Wij stellen u voor om in 2020 een bedrag van € 15.500.000 toe te voegen aan de Voorziening schaderegeling Kanaal Almelo - De Haandrik onder gelijktijdige en evenredige onttrekking aan de Reserve waterwegen. Tevens stellen wij u voor om hiermee samenhangend in 2021 de geraamde lasten en de onttrekking aan de Reserve waterwegen te verlagen en deze te vervangen door een besteding ten laste van de Voorziening schaderegeling Kanaal Almelo - De Haandrik, alle eveneens voor een bedrag van € 15.500.000.