Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij verbeteren de knelpunten binnen het vervangingsprogamma Wegen en pakken deze de komende jaren structureel op.
  2. Wij bereiden voor en voeren de vervanging van wegen en kunstwerken uit conform het Statenbesluit PS/2016/300 en PS/2018/414.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel PS/2016/300 Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2016 -2019

Besluit PS/2016/300 Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2016-2019

Statenvoorstel PS/2018/414 Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023

Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2020-2023

 

 Toelichting

O

Inhoud

Vervangingsinvesteringen 2020-2023
Via het Statenvoorstel PS/2020/1102223 Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2020-2023 bent u geïnformeerd over de planning en benodigde middelen voor de vervangingsprojecten in de periode 2020-2023. U heeft in uw vergadering van 23 september 2020 het voorstel aangenomen.

Vervanging wegen 2016-2019
De uitvoering van de N332 en N765 is bijna afgerond. De vervanging van het laatste traject uit deze periode, de N760 IJsselmuiden - Genemuiden, is in voorbereiding voor uitvoering in 2021/2022.

Vervanging kunstwerken 2016-2019
Bij Statenbesluit PS/2016/300 heeft u voor de periode 2016-2019 voor de vervanging (rehabilitatie) van 22 kunstwerken een bedrag van € 10,6 miljoen beschikbaar gesteld. Deze werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond. Er is aanvullend budget nodig. De ramingen in het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen voor de periode 2016-2019 zijn gemaakt op basis van inschattingen en extrapolatie van voorgaande perioden. Aangescherpte Europese bouw- en installatienormen hebben ertoe geleid, dat de projectkosten aanzienlijk zijn toegenomen. In het eerder genoemde Statenvoorstel voor de periode 2020-2023 heeft u ingestemd met aanvullend budget.

Vervanging vaarwegen 2016-2019
De vervanging van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik in de tranche 2016-2019 wordt in de komende periode afgerond. De volgende tranche 2020-2023 is in voorbereiding. Bij de voorbereiding en uitvoering worden, zoals aan u toegezegd, altijd de effecten op de omgeving gemonitord.

G

Financiën