Acties 2020

  1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie ambities: beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, inclusieve arbeidsmarkt met plek voor iedereen en wendbaarheid van mensen en systemen om voorbereid te zijn op veranderingen.

Statenvoorstellen en -besluiten

 Toelichting

O

Inhoud

Het plan voor het 'Project Tankvoorziening A1 Bedrijvenpark in combinatie met regionale overslag vanaf Container Terminal Deventer' kan niet doorgaan zoals gepland, omdat het project geen subsidie van het RVO heeft gekregen (plan voldeed aan de voorwaarden, maar budget was uitgeput). Wij zijn met de initiatiefnemers in gesprek over een aangepast plan dat binnen de kaders van uw Staten past. Op dit moment is nog onduidelijk of dit voor het einde van het jaar tot een beschikking leidt.

O

Financiën

Voor het project Slim Warmtenet Zandweerd is in juni 2020 een subsidie verleend van € 2,7 miljoen, waarin € 1 miljoen in de vorm van een lening. Voor dit project hebben Provinciale Staten op 16 oktober 2019 (met Statenvoorstel nr. 2019/1101201 Cleantech Regio 2019-2023) het besluit genomen om € 0,7 mln beschikbaar te stellen vanuit het Cleantech budget (prestatie 5.2.3), onder voorbehoud van besluitvorming over aanvullende middelen (zie toelichting onder prestatie 2.3.1 Nieuwe Energie). In de verleende subsidie is een opschortende voorwaarde opgenomen waaraan op de peildatum van de Monitor II-2020 nog niet is voldaan, daarom is de subsidie nog niet opgenomen in de gerealiseerde cijfers. Het is op dit moment nog onduidelijk of voor het eind van het jaar wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde.