Portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Acties 2020

  1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.

Statenvoorstellen en -besluiten

Gebiedsstrategie Kennispark Twente (PS/2018/286) Toelichting

G

Inhoud

R

Financiën

Aflossing lening SPV Hengelo aan Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO)
Conform afspraken (zie o.a. PS/2017/965) lost SPV Hengelo de lening die zij hebben ontvangen van de provincie voor de verplaatsing van Stork af aan de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO). In 2020 heeft SPV Hengelo € 688.800 afgelost. Wij verwerken dit als agiostorting in de HFO en als aflossing van de lening aan SPV Hengelo.

De SPV-lening is volledig gereserveerd in de Algemene Financieringsreserve. Door de aflossing van de SPV-lening valt daarom € 688.800 vrij uit deze Algemene Financieringsreserve. Daartegenover staat een storting in de Algemene Financieringsreserve voor het HFO-deel (de agiostorting). Dit volgt uit de besluitvorming bij de oprichting van de SPV (Statenvoorstel nr. PS/2013/184) waarin is aangegeven dat PS via een brief in 2017 wordt geïnformeerd over de voorgestelde aanwending van de baten in de SPV. In die brief van 2017 (2017/0438197) is aangegeven dat er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de bijdrage van de SPV terug te betalen aan de Houdstermaatschappij t.b.v. de beheerskosten van de Houdstermaatschappij en versterking van het Innovatiefonds.

Per saldo is bovenstaande dus budgettair neutraal.

Deze begrotingswijziging (de omlabeling binnen de Algemene Financieringsreserve) wordt verwerkt via Kerntaak 20.

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)
Op basis van de gemeenschappelijke regeling (art 4.6) dragen de gemeente Enschede (50%) en provincie Overijssel (50%) de kosten van de jaarlijkse bijdrage van RBT aan het fonds bovenwijkse voorzieningen ('BOVO') van de gemeente Almelo. Deze BOVO bijdrage varieert met de door RBT uitgegeven vierkante meters grond. Op basis van de herziene begroting 2020 van RBT wordt in 2020 meer grond uitgegeven dan initieel geraamd. Dit betekent voor de provincie Overijssel een extra last in 2020 ter grootte van € 51.000 . Er is hier sprake van een overschrijding op de begroting, daarmee is de kleurscore rood.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 51.000  toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties van de begroting 2020, ten laste van de algemene middelen.