Acties 2020

  1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.Toelichting

G

Inhoud

O

Financiën

Kennispark Twente
Bij Monitor II - 2019 heeft u besloten om € 600.000 vanuit het programma Innovatiedriehoek beschikbaar te stellen aan de uitvoering van de gebiedsstrategie van Kennispark Twente.  In 2019 is hiervan € 362.500 besteed. Het restant, ad. € 237.500, zal in 2020 worden besteed aan de uitvoering van de gebiedsstrategie.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 237.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.3.3 Topwerklocaties.

Technology Base (GS)
Het college heeft op basis van een investeringsbesluit (investeringsbesluit PS/2016/486) middelen ter beschikking gesteld om te investeren ten gunste van Technology Base. Dit betreffen programmalijn 2 ‘faciliteren kansrijke initiatieven’ en programmalijn 3 'creëren van de juiste randvoorwaarden. Voor beide programmalijnen samen is voor de periode 2020 t/m 2022 in totaal 4,4 miljoen euro beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor Technology Base. Vanwege de focus van Technology Base op de planuitwerking van het MRO cluster is in 2020 het beroep van Technology Base op deze middelen beperkter dan voorzien. De verwachting is in 2021-2022 de middelen alsnog aangewend zullen worden.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.3 Topwerklocaties in 2020 te verlagen met € 770.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

Technology Base (PS)
De Voorziening resultaten gebiedsexploitaties vereist aanpassing voor het gedeelte dat betrekking heeft op Technology Base. Per saldo betreft dit een bate van € 143.000 ten gunste van de algemene middelen in 2020. De voorziening sluit hierna aan op de (meerjaren)begroting van Technology Base.

Als gevolg van vrijval vanuit de Voorziening resultaten gebiedsexploitaties stellen wij u voor het budget van prestatie 5.3.3 Topwerklocaties te verlagen met € 143.000, ten gunste van de Algemene reserve.