Acties 2020

  1. Wij gaan met Provinciale Staten in gesprek over risicokapitaal en de fondsenstructuur.
  2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
  3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
  4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

O

Financiën

Eind  juni is voor een aantal portfoliobedrijven binnen de portefeuille van Oost NL een voorziening i.v.m. de COVID-19-crisis opgenomen.  De gezamenlijke (verwachte) meerwaarde van de ondernemingen in het Participatiefonds nam echter met een groter bedrag toe.
Volgens de accountantsregels en ook verstandig/behoedzaam beheer, moet je mogelijke verliezen  gelijk nemen, terwijl verwachte winsten pas in de boeken worden opgenomen als deze zich daadwerkelijk via een exit (verkoop) hebben gerealiseerd.  Door Corona blijven de exits ook uit, waardoor er geen nieuwe inkomsten zijn om de voorzieningen mee te kunnen opvangen. Daarom moet Oost NL interen op de eerder gerealiseerde winsten. Het interen is echter wel zo danig, dat de waarde van Oost NL daalt tot een niveau waarop we als Provincie mogelijkerwijs ook een (kleine) voorziening op de investering van Oost NL moeten gaan treffen. Of dit gaat plaatsvinden, zal ook afhangen van hoe de situatie zich rond Corona gaat ontwikkelen. Mocht in het najaar een tweede langdurige lockdown nodig zijn, dan zal dit ook een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering en waarde(ring) van de portefeuillebedrijven.

De provinciale  voorziening komt ten laste van de middelen voor Oost NL in de Algemene Financieringsreserve (AFR). Als de verwachte winsten in de toekomst daadwerkelijk worden gerealiseerd en/of de verwachte verliezen waarvoor Oost NL een voorziening heeft getroffen zich niet realiseren en Oost NL deze voorzieningen weer laat vrijvallen, dan neemt de waarde van Oost NL weer toe. Op dat moment zal de provinciale voorziening ook weer vrijvallen naar de AFR.