Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2020

  1. Wij bewaken de voortgang van de prestatieafspraken die wij hebben gemaakt met de instellingen uit onze Kaderregeling, waaronder de Basisinfrastructuur.
  2. Wij bewaken de prestatieafspraken die wij op basis van het besluit van Provinciale Staten in 2019 samen met Gelderland hebben gemaakt met de symfonische voorziening Oost-Nederland.
  3. Wij voeren samen met het Rijk en onze culturele en bestuurlijke partners in Landsdeel Oost de afspraken van het Cultuurconvenant 2017-2020 uit.
  4. Wij werken samen met de stedelijke regio's in Oost-Nederland richting een landelijk cultuurbestel vanaf 2021.
  5. Wij coördineren en faciliteren samen met de provincie Gelderland dit proces voor Oost-Nederland, op basis van Route-Oost.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

O

Inhoud

Een aantal prestatieafspraken met de instellingen uit onze Kaderregeling staan onder druk als gevolg van de Coronacrisis. Vooral  na de recent afgekondigde tweede lockdown  is de kans groot dat  activiteiten in de  vertraging raken,  of zelfs niet meer worden uitgevoerd.

O

Financiën

Met het Statenvoorstel Overijsselse aanpak coronacrisis (PS/2020/1101493) is er € 1,8 miljoen vrijgemaakt voor culturele instellingen waar de provincie hoofdsubsidiënt van is. Deze instellingen krijgen de schade vergoed die zij hebben geleden in de periode 1 maart-31 december 2020 als gevolg van de coronacrisis. De lijst van culturele instellingen is naderhand herzien. Hierbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat één van de opgenomen posten niet valt onder de criteria van de compensatieregeling. Daarom wordt voorgesteld om deze post, een totaalbedrag van € 250.000, bij de schadecompensatie buiten beschouwing te laten. Bij de jaarrekening zullen wij een voorstel doen om deze 250.000 euro te verminderen op de begroting.