Acties 2020

  1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
  2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
  3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente.
  4. We werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
  5. We voeren projecten uit ter voorkoming van ondermijnende criminaliteit in Overijssel. Zo voeren we in 2020 het project ‘Vakantieparken in het Vechtdal’ uit waarin naast leefbaarheid, ook wordt gekeken naar bestrijding van verpaupering en criminaliteit.Toelichting

G

Inhoud

Vanwege corona konden enkele  activiteiten ( fysieke cursussen en bijeenkomsten ) niet worden uitgevoerd.  Via digitale ontmoetingen zijn nog wel enkele informatiesessies met gemeenten belegd.

O

Financiën

Programmageld weerbare overheid
Voor 2020 waren diverse evenementen/trainingen en workshops voor ambtenaren bij provincie en gemeenten in Overijssel gepland  ter versterking van de weerbaarheid. Ook hadden we een landelijke Bibob-dag gepland in het provinciehuis om de samenwerking en kennisuitwisseling met landelijke partners te versterken. Al deze plannen zijn vanwege Covid-19 uitgesteld tot 2021.

Ondermijning op vakantieparken
Door het Ministerie van Justitie & Veiligheid is een versterkingsplan opgesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Binnen dit versterkingsplan zijn er gelden beschikbaar gesteld voor het project “veilige vakantieparken Overijssel”. De totale bijdrage die beschikbaar is voor de Overijsselse aanpak betreft €600.000. Dit bedrag zal in 4 termijnen worden overgemaakt en loopt via het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland (RIEC-ON). Volgens de voorschriften van de BBV hebben wij voor deze bijdrage een doeluitkering ingesteld. De bijdragen en bijbehorende lasten zullen we bij deze monitor toekennen aan de jaarschijven 2020-2023.

Op basis van de spelregels voor het instellen van de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2020/2021/2022/2023 budgettair neutraal te verhogen met resp. €200.000/€200.000/€80.000/€120.000.