Budgettair perspectief

Budgettair perspectief

Recente besluitvorming

Terug naar navigatie - Recente besluitvorming

Beginstand en recente besluitvorming
De huidige meerjarenbegroting 2024-2028 kent een positief structureel saldo dat vanaf 2026 afloopt naar circa € 0,9 miljoen. Op basis van recente besluitvorming neemt dit met circa € 2,2 miljoen toe. Incidenteel is er sprake van een positief saldo van circa € 71 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van de begrotingsmutaties bij Monitor 2023-II en de resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2023.

Structurele ruimte 
Na verwerking van alle voorstellen in deze Perspectiefnota is in de periode 2024-2028 sprake van een positief structureel saldo. Dit saldo neemt af tot circa € 1,8 miljoen vanaf 2028. Daarbij zit een structurele stelpost van € 3 miljoen inbegrepen, die we richting de begroting invullen door budgetten te verlagen op posten waar meerjarig sprake is van onderuitputting. 

Incidentele ruimte
Er is na verwerking van de voorstellen uit deze Perspectiefnota sprake van een incidenteel saldo van € 16,9 miljoen. Hiervan hebben wij  € 5 miljoen gereserveerd voor eventuele aanvullende voorstellen vanuit uw Staten. We stellen voor het restant van de vrije ruimte beschikbaar te houden voor toekomstige ontwikkelingen, waarvan we een aantal hebben benoemd in deze Perspectiefnota.

Budgettair perspectief 2024-2028 Algemene reserve 2024 2025 2026 2027 2028
Ruimte structureel 23.224 22.945 3.431 1.187 1.778
Ruimte incidenteel 16.872 -23.224 -22.945 4 -15 9.982
Ruimte totaal 16.872 0 0 3.435 1.172 11.760

Structureel budgettair perspectief

Terug naar navigatie - Structureel budgettair perspectief
STRUCTUREEL Algemene reserve 2024 2025 2026 2027 2028
Beginstand 24.076 19.895 3.109 865 865
Recente besluitvorming 108 3.888 2.160 2.160 2.160
Toevoegen jaarschijf 2028 591
Autonome ontwikkelingen
Accres provinciefonds (loon- en prijs) 8.100 8.100 8.100 8.100
Indexeringen 2,7%, OV 5,6% -10.000 -11.000 -11.000 -11.000
CAO 2024/2025
Motorrijtuigenbelasting (volume) 0 0 0 0
Verhoging IPO en BIJ12 bijdrage Stikstof en Natura2000 -200 -200 -200 -200 -200
Soortenbescherming VTH -261 -261 -261 -261
Beveiliging gebouwen -150 -150 -150 -150 -150
Naleving archiefwet -225 -225 -225 -225
Bedrijfsvoering -200 -200 -200 -200
Overige voorstellen
Vergoeding faunaschade -500 -500 -500 -500 -500
Banenafspraak -81 -81 -81 -81
Publieksagressie en geweld -87 -87 -87 -87
Vergoeding Aerius berekening evenementen -60 -60 -60 -60
Aanpassing cofinanciering ANLB
Inzet Omgevingsdiensten VTH -110 -110 -110 -110 -110
Bevrijdingsfestival -65 -65 -65 -65
Stelpost structurele begroting 3.000 3.000 3.000 3.000
Stand na verwerking voorstellen 23.224 22.945 3.431 1.187 1.778

Incidenteel budgettair perspectief

Terug naar navigatie - Incidenteel budgettair perspectief
INCIDENTEEL Algemene reserve 2024 2025 2026 2027 2028
Beginstand 3.189 -24.076 -17.751 1.574 935 935
Monitor Overijssel 2023-II 36.858 -3.899 0 0 0 0
Amendement Begroting 2024 -500
Toevoegen jaarschijf 2028 9.382
Jaarrekening 2023 31.102 3.791 11 0 0 0
Autonome ontwikkelingen
Compensatieafspraak Zeeland Provinciefonds -912
MER onderzoeken natuurbeheerplannen -160 -160
Capaciteit stikstof, landbouw, beheerplannen -810 -810
Bijdrage BIJ12 GBO applicatielandschap -120
Schadedossier Kanaal Almelo de Haandrik -8.200
Rentebaten 2025 20.000
Rentebaten EFO 750 750 750 400 65
Aanvullende accenten
Drinkwater vergunningen -250 -500
Regie op de volkshuisvesting -200 -200
Ondermijning -2.000
Economische koppelkansen nationale veiligheid -300 -300 -300 -300
Uitbreiding anticiperend grondfonds -3.000
Samenwerking landbouw onderwijsinstellingen -600
Versnelling woningbouw -5.000
Zorggeschikte woningen -10.000
Verstedelijkingsstrategieƫn -1.100 -200 -200 -200
Overige voorstellen
80 jaar vrijheid -250 -50
Uitvoerinskosten MTR -150
Museum De Fundatie -460 -450
Maatregelen kruispunten provinciaal wegennet -2.050
Bovenregionale stresstesten wateroverlast -250 -250
Inzet Omgevingsdiensten VTH -60
Treindienst Hengelo Bielefeld
Co financiering invasieve exoten -400 -400 -400 -400 -400
Budget actieplan geluid -450 -450 -450 -450
Reservering cofinanciering -40.000
Mutatie algemene reserve -53.777 73.762 -19.985
Stand na verwerking voorstellen 16.872 -23.224 -22.945 4 -15 9.982