Liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose 2024 - 2028

Terug naar navigatie - Liquiditeitsprognose 2024 - 2028

Om inzicht te krijgen in onze toekomstige liquiditeitspositie stellen wij een liquiditeitsprognose op. De verwachte structurele en incidentele inkomsten en uitgaven zijn hierin verwerkt. Het is belangrijk om vast te stellen dat er de komende jaren voldoende geld beschikbaar is om de uitgaven te kunnen betalen.

Toelichting op grafiek  
De belangrijkste posten die de dalende lijn veroorzaken zijn:

•    Investeringsimpuls coalitieakkoord. In het coalitieakkoord is € 201 miljoen gereserveerd voor investeringen in platteland, landbouw en natuur (€ 41 miljoen), water- en energiesysteem (€ 35 miljoen), woningen, bereikbaarheid en ruimte (€ 44 miljoen), economie (€ 48 miljoen) en sociale samenhang (€ 33 miljoen). We hebben in de jaren 2024 t/m 2027 jaarlijks € 40 miljoen opgenomen.
•    Uitgaven uit de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Voor de jaren 2024 t/m 2028 is ingeschat dat we vanuit deze reserve nog € 149 miljoen gaan uitgeven voor de inrichtingskosten vanuit de ontwikkelopgave.
•    Grondaankopen. Voor de komende jaren is opgenomen in de prognose dat de provincie voor in totaal € 148 miljoen meer grond aankoopt dan verkoopt. Bijna € 100 miljoen hiervan wordt betaald uit het anticiperend grondfonds (AGF). Bij een verdubbeling van het AGF zal dit bedrag verder toenemen.
•    Uitgaven uit de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor de jaren 2024 t/m 2028 is ingeschat dat we vanuit deze reserve in totaal nog € 109 miljoen gaan uitgeven. Het gaat om diverse posten, zoals bijvoorbeeld € 17 miljoen voor beheer voor de provinciale infrastructuur, € 16 miljoen voor N35 knooppunt Raalte, € 15 miljoen voor spoor Zwolle – Enschede en € 10 miljoen voor Regiodeal Twente.
•    Investeringen in infrastructuur. Voor € 65 miljoen betreffen dit vervangingsinvesteringen. Ook is € 120 miljoen gereserveerd voor de N35 en € 60 miljoen voor elektrificatie van spoorlijnen.

Disclaimer
De liquiditeitsprognose kijkt een aantal jaren vooruit. Consequentie daarvan is dat de prognose van nature onzeker is. Onzekerheden zitten in de omvang van de incidentele ontvangsten en uitgaven en het tijdstip waarop deze gelden ontvangen en uitgegeven worden. Het betreft dan de specifieke uitkeringen van het Rijk, de aan- en verkopen grond, het al dan niet aflossen door de BNG Bank van de lening van € 25 miljoen, het bestedingsritme van de uitgaven uit de reserves, de investeringen in grote infraprojecten en de herijking verdeelmodel provinciefonds. De PPLG ontvangsten van het Rijk zijn nog niet meegenomen, maar zullen substantiële invloed hebben op het saldo.