Aantrekkelijk wonen en ruimte

Aantrekkelijk wonen en ruimte

Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

In het landelijk gebied slaan veel maatregelen rond opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, verduurzaming van de landbouw en biodiversiteit neer. Tegelijkertijd komen door vergrijzing de voorzieningen onder druk en is de woningvoorraad minder passend. Hierdoor komt de leefbaarheid van het platteland onder druk. De wereldwijde ontwikkelingen zorgen voor vragen. De steden kunnen voor aantrekkelijk wonen, voedsel en recreatie niet zonder het platteland. Hoe vinden we een goede balans tussen stad en platteland? Als het platteland voldoende middelen van bestaan biedt, dan zetten vergrijzing en ontgroening niet of minder snel door en blijft het voorzieningenaanbod in stand.

Door toename van het aantal huishoudens en migratieoverschot neemt de vraag naar geschikte woningen toe en loopt de druk op de woningmarkt op. Naast deze kwantitatieve opgave zien wij door de afname van de grootte van huishoudens en de vergrijzing en door duurzaamheidseisen die aan gebouwen en woningen worden gesteld een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.

Stand van zaken

Terug naar navigatie - Stand van zaken

Als regisseur van de leefomgeving wordt er veel van ons als provincie gevraagd. De hoofdopgaven uit het coalitieakkoord en de transities – zoals de overgang naar duurzame energie, klimaatbestendigheid en duurzame landbouw – hebben grote impact en vragen om zorgvuldige inpassing in de ruimte. Onze provincie is te klein om alle opgaven naast elkaar een plek te geven. Dit vraagt om keuzes en combinaties. Daarom herzien we ons omgevingsbeleid (herziening Omgevingsvisie), waaronder ons beleid op de stedelijke omgeving, een heldere koers voor het landelijk gebied en het uitwerken van gezondheid als vierde rode draad in ons omgevingsbeleid. Zorgvuldig ruimtegebruik is ons uitgangspunt waarbij we rekening houden met de motie Groen Bouwen.

Vooruitlopend op deze inhoudelijke herziening van de Omgevingsvisie werken aan een actualisatie om te zorgen dat onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening optimaal aansluiten op de Omgevingswet. Hoewel de invoering van de wet is uitgesteld gaat dit proces verder. Ook ondersteunen we gemeenten in de transitie naar de nieuwe wet door nieuwe werkprocessen te faciliteren. Hiervoor zijn we, naast onze reguliere werkzaamheden, gestart met het intern beraad (planbeoordeling) en omgevingsplatforms (planbespreking met gemeenten).

Vanuit het investeringsbesluit Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail werken we samen met ons netwerk aan toekomstbestendige steden en regio’s waar onze inwoners prettig kunnen wonen, werken en leven. De druk op de woningmarkt neemt toe, evenals de duurzaamheidseisen die aan gebouwen worden gesteld. Naast deze kwantitatieve opgave zien wij een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Om een kwalitatieve balans op de woningmarkt te bereiken werken we aan kwalitatieve programmering en ruimte voor maatwerk in regionale woonagenda's. Hierin nemen we ook de motie Wissink c.s. Betaalbare woningen voor starters mee door per regio een instrumentenmix te ontwikkelen om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren. Er zijn slimme dwarsverbanden te leggen met revitalisering of transformatie van recreatieparken. Conform de Motie Hof c.s. Recreatie & Huisvesting gaan we tijdelijke mogelijkheden bieden voor flexibel wonen voor doelgroepen op recreatieparken. Tijdelijke huisvesting kan bovendien bijdragen aan een verdienmodel dat parken een duurzaam toekomstperspectief geeft.

Door de coronacrisis zien we dat de vitaliteit van onze binnensteden extra onder druk komt te staan. In de uitvoering van het investeringsbesluit zetten we dan ook specifiek in op de opgaven die nu extra urgent zijn in de binnensteden en de retail. Conform de motie Veltmeijer c.s. Retail II onderzoeken we waar de knelpunten liggen binnen de gemeentes met betrekking tot de huidige regelgeving en het huidige beleid. Waar nodig nemen we dit mee bij de revisie van de Omgevingsvisie. Daarnaast gaan we, samen met partners, aan de slag met complexe gebiedsontwikkelingen waar veel opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransities, circulaire economie en woningbouw samen komen.