Samenleven in Overijssel

Samenleven in Overijssel

Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

De huidige coronacrisis is een lakmoesproef voor het openbaar bestuur. Zal zij in staat zijn geloofwaardige maatregelen te nemen en de negatieve gevolgen te beperken? Worden ook de kansen gezien en benut? Dan kan dat (nieuw) vertrouwen geven. Bij het lang aanhouden van de crisis of verkeerde beleidskeuzes kan het omgekeerde gebeuren. Vanwege de beperkte mogelijkheden om elkaar fysiek te treffen, komt het “samen” meer onder druk te staan. We worden nu door de omstandigheden gedwongen aan de slag te gaan met creatieve en adaptieve manieren van samenwerken en participatie. Dit kan een verrijking betekenen van onze democratie. Eén van onze grootste uitdagingen.
In deze coronacrisis zien we de solidariteit toenemen. Hoe verschrikkelijk de crisis ook is, het laat de veerkracht van onze samenleving zien. Haar zelfredzaamheid én samenredzaamheid. Het Overijsselse noaberschap ten voeten uit. Veel kansen worden benut om het beste te doen voor Overijssel en haar inwoners. We hopen dit met elkaar vast te houden.

Stand van zaken

Terug naar navigatie - Stand van zaken

Het stimuleren van cultuuronderwijs krijgt dit jaar een versnelling door de inzet van vouchers. Na de ondertekening van het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 2019-2026 vorig jaar, zijn we in de afgelopen periode verder gegaan met het stimuleren van het cultuuronderwijs op 294 Overijsselse scholen door middel van de ‘Voucherregeling lokale convenanten cultuuronderwijs voor gemeenten’. De resultaten van deze regeling worden jaarlijks gemonitord en gerapporteerd via de Planning- & Controlcyclus. Het Overijssels Sportakkoord wordt in samenwerking met gemeenten, sportorganisaties, specialisten, onderwijs en provincie vormgegeven. Na de kick-off bijeenkomst in november 2019, is het akkoord in de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Verschillende projecten zijn opgestart. Ondertekening wordt gepland voor najaar 2020.

In het coalitieakkoord is de ambitie vastgelegd om de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen te waarborgen door middel van een Overijsselse zorgtafel. We maken nu samen met betrokken partners in het netwerk vraagstukken inzichtelijk. Eerste ervaringen met een zorgtafel zijn opgedaan en we verwachten dat we in 2021 het instrument zorgtafel verder kunnen ontwikkelen.
Bij de opgave om lichtvervuiling langs wegen te verminderen, kijken we in afstemming met gemeenten, waar de verlichting kan worden beperkt of verwijderd zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Het gebruik van energiezuinige verlichting langs provinciale wegen is al standaard bij elke nieuwe wegaanleg of -verbouwing.

Ten behoeve van een krachtig openbaar bestuur, ondersteunen we gemeenten waar mogelijk en waar nodig. Zeker in deze tuin van corona, is de behoefte aan kennisdeling en ondersteuning groot. De kosten van de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning bij de meeste gemeenten tot een tekort in hun begroting die slechts met grote bezuinigingen en inzet van reserves kan worden opgelost. Als provincie ondersteunen wij gemeenten door kennis en (landelijke) voorbeelden van good practice te delen. Daarnaast maken wij ons binnen IPO sterk voor een provinciale lobby richting het Rijk.

De coronacrisis vormt ook een groot experiment voor de democratie: hoe in deze tijden inspraak, participatie en samenwerking op een goede wijze te bewerkstelligen? Dit roept vragen op over het bestuur dat je wilt zijn. De kansen die zich hier nu voordoen willen we dan ook benutten om de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel te versterken.
Wat betreft onze samenwerking met de regio’s in Overijssel, was 2019 het jaar waarin de regio Twente een forse financiële impuls van het Rijk ontving en konden we met genoegen constateren dat begin 2020 ook de regio’s Zwolle en Cleantech een forse toezegging van het Rijk hebben ontvangen. De provincie heeft hierin, als een van de partners in de regio’s een ondersteunende en bemiddelende rol gespeeld en zal in de komende periode betrokken worden bij de verdere uitwerking van de regiodeal. Samen met de regio’s en het Rijk zullen we nagaan of de coronacrisis nog moet leiden tot bijstelling van de focus van de regiodeals.

Ten behoeve van een goed functionerende democratie, is het belangrijk dat iedereen meedoet en daarom streven wij ernaar dat elke scholier minstens eenmaal tijden de schoolcarrière in het provinciehuis is geweest. In de afgelopen maanden hebben we hiertoe met onderwijsinstellingen, afspraken gemaakt over de opzet en uitvoering van het programma Burgerschap.

In de strijd tegen ondermijning, werken wij intern en extern met onze partners samen. Intern hebben we de implementatie van de Wet Bibob vormgegeven door (bepaalde) onroerend goed transacties, vergunningaanvragen, subsidieaanvragen en inkooptrajecten vooraf te screenen. Daarnaast hebben we inmiddels een goede samenwerking tot stand gebracht met het Regionaal Informatie- Expertisecentrum (RIEC), OM, politie en Veiligheidsregio’s en werken we samen met gemeenten in projecten tegen criminaliteit en ondermijning, zoals het project Vitale vakantieparken en de bestrijding van criminaliteit in het landelijk gebied. Recentelijk is in samenwerking met het RIEC het Provinciale Ondermijningsbeeld afgerond.