Goede bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Naast bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid worden duurzaamheid, gezondheid en betaalbaarheid van het mobiliteit systeem belangrijker. Binnen en rond steden richten we ons daarom op stimulering van lopen, fietsen, beter OV, deelsystemen en kleinschalig goederenvervoer. Beter OV ontwikkelen we door bundeling op sterke assen/corridors in en rond de stad. Daarbuiten is regulier OV onrendabel en daar werken we (waar nodig) naar betaalbare mobiliteitsoplossingen. Door het gebruik van eigen auto in binnen steden te ontmoedigen ontstaat meer ruimte voor groen (leefbaarheid) en blauw (klimaatadaptatie). Tussen steden en op langere afstanden houdt de auto haar rol, maar stimuleren we OV door meer en snellere treinen. Als gevolg van het coronavirus kan de 1,5 meter economie een ongekende impact hebben op onze mobiliteitsontwikkelingen. De capaciteit van OV zal met 1,5 meter afstand tussen reizigers drastisch afnemen en is collectief vervoeren in één coupé of voertuig nog wel veilig? Gelijktijdig werken velen nu gedwongen thuis en op afstand, maar wel in contact met elkaar. Als digitaal overleggen gebruikelijker wordt kan dit het woon-werk verkeer gaan verminderen en is er minder vervoersvraag.
Voor goederen stimuleren we duurzaam vervoer over water en spoor. Aan de randen van stedelijke gebieden zijn mobiliteitsknooppunten nodig voor overstap en overslag. Deze plekken bieden kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen en de energietransitie. Vanuit het klimaatakkoord zetten we in op zero emissie personen- en goederenvervoer en natuurlijk op duurzame, circulaire (provinciale) wegen.

Stand van zaken

Terug naar navigatie - Stand van zaken

Wij hebben diverse stappen gezet om de bereikbaarheid van en in Overijssel te verbeteren. De uitvoering van wegenprojecten is in volle gang ten aanzien van de A1, De Vechtdalverbinding (N340/N48/N377) en de N348. De aanpak van de N307 en Knooppunt Raalte (N35/N348) zijn in voorbereiding. Met het Rijk hebben we een (verkort) MIRT-onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid corridor A1/A35 Azelo – Buren. Resultaat is een pakket van maatregelen die in 2020 verder worden uitgewerkt. Het MIRT-onderzoek A28 is in maart 2020 afgerond. Over het vervolg en de financiering maken we medio 2020 nadere afspraken. Bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) hebben we opnieuw de noodzaak tot opwaardering van de N35 (wegvak Wijthmen-Nijverdal) aangekaart en een financieel aanbod gedaan. Het ministerie doet in 2020 een verdiepend onderzoek naar de verkeersveiligheid en doorstroming op dit wegvak. De uitkomsten daarvan bespreken we voor de zomer met de minister. Daarnaast blijven knooppunt Raalte, opwaardering Nijverdal Wierden en de Marsroute N35 hoog op de agenda staan.

Voor de verduurzaming van het openbaar vervoer hebben wij in 2020 uw Staten voorgesteld te investeren in een verkenning van de elektrificatie van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo. Op de spoorverbinding Zwolle-Enschede is een forse groei van passagiers waardoor spoorverdubbeling nodig is. ProRail doet met het ministerie van I&W, de provincie en de vervoerder onderzoek naar knelpunten en verbeteroplossingen. Daarnaast onderzoeken wij in Euregionaal verband het doorrijden van en naar Münster.

Ter voorbereiding op de nieuwe OV-concessie Berkel-Dinkel, starten wij in 2020 het gesprek met gemeenten over de laadinfrastructuur voor zero-emissie bussen in Twente. We hebben het Landelijk Convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025 mede ondertekend. Met vervoerders en derden werken we aan een jaarplan sociale veiligheid in het OV.

Samen met de Overijsselse gemeenten werken we aan de vertaling van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. Het gaat om de uitwerking van een risico-inventarisatie met de belangrijkste verkeersveiligheidsthema's voor Overijssel als basis voor een uitvoeringsagenda verkeersveiligheid Overijssel (medio 2020). Ter verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming op het spoor hebben wij in 2020 Provinciale Staten een investeringsvoorstel gedaan om met betreffende gemeenten en ProRail niet actief beveiligde overwegen aan te pakken.

De provincie wil het vervoer van goederen en diensten versterken door robuuste, slimme en duurzame logistiek. In 2020 hebben we Provinciale Staten een investeringsvoorstel voorgelegd om hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

We hebben met de betrokken wegbeheerders negen nieuwe regionale snelfietsroutes verkend. In juni leggen we een investeringsvoorstel voor aan Provinciale Staten voor de planuitwerking en realisatie.

Ook op mobiliteit trekt de coronacrisis een zware wissel: vervoerders en verladers leiden zware verliezen en kunnen maar deels zoeken naar nieuwe oplossingen, zoals de veranderende vervoersvraag. De impact en verdere consequenties, maar ook de kansen die de crisis biedt, zullen de komende maanden dan ook hoog op de agenda staan.