Monitor 2020-I

Monitor 2020-I

Monitor-I

Terug naar navigatie - Monitor-I

Vanwege het coronavirus zal dit jaar de eerste monitor niet verschijnen. Met betrekking tot de uitvoering van de begroting 2020 willen wij onderstaande aandachtspunten en/of budgettair neutrale begrotingswijzigingen onder uw aandacht brengen.

 

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (kerntaak 1)
In oktober 2020 wordt naar verwachting het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta afgerond. Hiervoor wordt tezijnertijd een afsluitende rapportage ter informatie aan PS verzonden. Volgens de prognose zal dit project met een positief resultaat (ruim € 1 miljoen) worden afgesloten. Verder zullen de dan nog beschikbare provinciale middelen (inclusief de bijdrage van Kampen) worden afgewikkeld. De vrijval zal dan naar verwachting bij Monitor 2020-II, na finale kwijting, circa € 4 miljoen bedragen. Dit bedrag kan nog negatief worden beïnvloed door een aantal lopende risico’s (onder andere overname peilbuizennetwerk door een eindgebruiker en de uitkomsten van het PFAS onderzoek van de woonterp).
Deze vrijval is voornamelijk ontstaan door een hoger BTW voordeel, niet gebruikte risicoreserveringen enerzijds en niet geplande uitgaven (zoals de bijdragen aan Reevedorp en Paddenpol) anderzijds.

 

Administratieve correcties (Kerntaak 1)
In kerntaak 1 zijn een aantal budgettair neutrale administratieve correcties doorgevoerd, waarbij een omdraaiing in bedragen van prestatie 1.1.2 en 1.2.2 wordt gecorrigeerd. Wij stellen Provinciale Staten voor om deze vast te stellen.

 

Carpoolplaats N34 (kerntaak 4)
Provinciale Staten hebben op 10 juli 2019 de motie “Voorstel Innovatieve-Carpoolplaats N34” aangenomen. Voor de aanleg van deze innovatieve carpoolplaats langs de N34 bij Hardenberg is vanuit het projectbudget N34 nog een bedrag van € 230.000 beschikbaar. De carpoolplaats wordt in 2020 aangelegd. In monitor 2020-II worden uw Staten geïnformeerd over de vorderingen.

 

Rehabilitatie kunstwerken 2016-2019 (kerntaak 4)
In 2016 hebben Provinciale Staten door middel van Statenbesluit PS/2016/300 een bedrag van € 20 miljoen van de algemene reserve Kwaliteit van Overijssel overgeheveld naar de bestemmingsreserve Kwaliteit van Overijssel (uitvoeringsreserve) vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur in de Begroting 2016 en bijbehorende meerjarenschijven. Hiervan was een bedrag van € 10,6 beschikbaar voor het vervangen van 22 kunstwerken.
Nieuwe Europese bouw- en installatie normen hebben ertoe geleid dat de projectkosten aanzienlijk zijn toegenomen. Ook zijn er 3 objecten om praktische redenen naar voren gehaald. Dit zijn de Haandriksluis, de Coevordersluis en het Anerviaduct in de N34. Van de geraamde 22 kunstwerken kunnen er 13 niet worden uitgevoerd. Deze 13 kunstwerken worden in de programmaperiode 2020-2024 uitgevoerd. Hiervoor is vanaf 2020 vervangingsbudget beschikbaar. De programmering hiervan en de programmering van de vervanging van de wegen en oeverbeschoeiingen zullen wij in een afzonderlijk Statenvoorstel na het zomerreces aan uw Staten voorleggen.
Om te komen tot technisch en financieel onderbouwde programmering van de kunstwerken en oeverbeschoeiingen verzoeken wij uw Staten met het vaststellen van de Perspectiefnota 2021 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 800.000. Dit investeringskrediet kan gefinancierd worden vanuit de geoormerkte kapitaallasten voor investeringsprojecten(water)-wegen en kunstwerken 2020.
Wij stellen Provinciale Staten voor binnen prestatie 4.7.3 voor de oeverbeschoeiingen en de kunstwerken in 2020 een investeringskrediet van €800.000 beschikbaar te stellen.

 

Actualisering afschrijvingslasten (Kerntaak 4)
Een aantal investeringsprojecten is niet afgerond in 2019, waardoor de afschrijving van deze projecten later start dan oorspronkelijk gepland. Dit betekent dat de afschrijvingslasten voor deze investeringsprojecten incidenteel vrijvallen in 2020. Deze lagere kapitaallasten hebben een lagere onttrekking aan de Reserve Dekking Kapitaallasten tot gevolg in 2020. De bijbehorende wijziging van de begroting is daarmee budgetneutraal.
Wij stellen Provinciale Staten voor om de afschrijvingslast in overeenstemming te brengen met de werkelijke omvang van de investeringen.

 

Actualisering reserve Europese programma’s (kerntaak 5)
Begin 2019 is een bedrag van € 4,05 miljoen begroot voor de Europese programma’s. Gedurende het jaar is de verwachting bijgesteld na € 8,87 miljoen. Deze toename is te danken aan de inspanningen van de laatste jaren. Eind 2019 is € 1,8 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. De verwachting is dat dit bedrag alsnog wordt ingezet om het totaal van € 50 miljoen voor de Europese programma’s 2014-2020 te behalen.
Wij stellen aan Provinciale Staten voor te besluiten om de begroting van 2020 te verhogen met € 1,8 miljoen.

 

Uitstel vernieuwing ICT omgeving (Kerntaak 10)
De vernieuwing van onze ICT-omgeving (Windows 10) is met enkele maanden uitgesteld door ONS-ICT wegens diverse technische tegenvallers. Wij hebben ONS-ICT gevraagd om met een realistische planning te komen en alternatieve scenario’s te verkennen. Er zijn nog geen toezeggingen gedaan door ONS op welke termijn de ICT-omgeving vernieuwd is. Budgettaire effecten van de vertragingen bij ONS zijn afhankelijk van de snelheid waarmee de benodigde ICT bij ONS beschikbaar komt. Eventuele significante effecten worden gemeld in Monitor 2020-II.
De vertraging heeft gevolgen voor belangrijke vervangingsprogramma’s van Overijssel, zoals het programma DA’S Digitaal Werken waarin de implementatie van het zaakgericht werken en de samenwerkomgeving zijn opgenomen. Zaakgericht Werken is randvoorwaardelijk voor het kunnen werken conform de Omgevingswet. Er zijn maatregelen getroffen waardoor wij verwachten toch bijtijds gereed zijn voor de Omgevingswet. Mogelijk moeten we deze verwachting bijstellen bij een nieuwe planning van ONS-ICT. Het programma DA’S Digitaal Werken zorgt voor vervanging van diverse oude systemen. De contracten voor deze systemen zijn al langere tijd onrechtmatig (zie accountantsverslag). Door deze vertraging kunnen we de oude systemen niet uitfaseren en moeten we noodgedwongen de situatie van onrechtmatigheid continueren.
Tot slot melden we dat het uitstel van de vernieuwing ook risico’s met zich meebrengt. De huidige Windows-versie is verouderd. Dit vorm een beveiligingsrisico. ONS-ICT heeft dit afgezet tegen aanvalsmogelijkheden versus bestaande beheersmaatregelen. Hun aanbeveling om geen additionele maatregelen te implementeren hebben we geaccepteerd als rest-risico. Daarnaast monitoren wij via eigen onderzoek periodiek op potentiële kwetsbaarheden ten aanzien van onze informatieveiligheid. Vertraging bij de implementatie van de aanbevelingen uit deze onderzoeken, als ook de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek, kan op dit moment niet worden uitgesloten.
Het vormt in de toekomst mogelijk ook een continuïteitsrisico in het geval dat de anderen systemen niet meer werken op de oude omgeving. Dit is nu nog niet het geval.

 

Impact coronacrisis op Vermogensbeheer en Treasury (paragraaf financiering)
De wereldwijde impact van het coronavirus op de financiële markten, en met name de aandelen markten, is fors geweest. Grote volatiliteit heeft tot flinke koersschommelingen geleid op de kapitaalmarkten. Dit raakte uiteraard ook de marktwaarde van de obligatieportefeuille van de provincie. Ons vermogensbeheer is gebaseerd op een ‘buy-and-hold beleid’ wat betekent dat wij onze obligaties waarderen op de nominale waarde die wij ontvangen op aflossingsdatum. Koersschommelingen in de markt raken derhalve niet onze boekwaarde. Ultimo maart 2020 bedroeg de aflossingswaarde € 318 miljoen.
Onze portefeuille is breed gespreid en kent een laag risico, uitgedrukt in een rating van A tot AAA. De uitzondering daarop vormt een positie van € 10 miljoen Italiaanse Staatsobligaties met een rentecoupon van 9%. Deze positie wordt door onze externe vermogensbeheerder nauwlettend gevolgd. De Treasury Commissie wordt daar over periodiek geïnformeerd.