Hitte, droogte en wateroverlast

Hitte, droogte en wateroverlast

Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Het vaker voorkomen van droogte (en de hiermee samenhangende tijdelijke watertekorten) heeft grote gevolgen voor de drinkwatervoorziening, de natuurgebieden en de landbouw. In het ruimtelijk- en waterbeleid is op dit moment “waterpeil volgt functie” een belangrijk uitgangspunt. Mogelijk moet dit omgedraaid worden: “functies volgen het watersysteem”, onder meer omdat de prioritering van functies wijzigt. Uitgaande van een robuust en klimaatbestendig watersysteem zal het grondgebruik zich gebiedsgericht in samenspraak met de gebruikers aanpassen.

Als gevolg van de coronacrisis zien we tijdelijk minder CO2 uitstoot en een daling van stikstofdepositie op natuur door maatregelen, mogelijk volgt een structurelere daling als gevolg van een recessie van de economie. Het is onzeker wat de impact op het debat over én de ontwikkeling van het klimaat zal zijn.

Stand van zaken

Terug naar navigatie - Stand van zaken

Nu we uit de stresstesten weten wat de effecten van klimaatverandering zijn, bespreken we met onze partners welke knelpunten we ervaren en hoe we die aan kunnen pakken. We maken samen actieplannen en komen in de eerste helft van 2021 met een investeringsvoorstel.

De afgelopen twee jaar hebben we in Twente gezien wat de gevolgen van droogte zijn voor landbouw, drinkwaterwinning en natuur. Via het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland investeren we met het Rijk en regiopartners in een goede en toekomstbestendige watervoorziening. Dit jaar stellen we met onze partners een nieuw maatregelenprogramma op voor 2022-2027.

Voorstellen

Terug naar navigatie - Voorstellen

Blauwe diensten
Via blauwe diensten dragen agrariërs bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en een klimaatbestendig landelijk gebied. De Overijsselse agrarische collectieven Midden-Overijssel en Noordoost Twente willen de blauwe diensten graag uitbreiden. Dit loopt vooruit op het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid waar dit onderdeel van uitmaakt. Omdat we het initiatief van de agrarische collectieven graag willen ondersteunen, stellen we voor om voor 2021 €100.000 uit de in het coalitieakkoord beschikbare middelen voor Europese cofinanciering water (totaal € 5 miljoen) naar voren te halen. Omdat er nog geen investeringsvoorstel is voor de totaal beschikbare € 5 miljoen, dient dit bedrag vooruitlopend hierop, in deze Perspectiefnota beschikbaar gesteld te worden.

 

Grondwaterbescherming
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2019 de grondwaterbescherming ten behoeve van de publieke drinkwatervoorziening in Overijssel en Gelderland onderzocht. De Rekenkamer adviseert om het toezicht te intensiveren en de grondwaterheffing alleen te benutten om kosten te dekken die verband houden met het onttrekken van grondwater (waterkwantiteit). Dit betekent dat we kosten voor waterkwaliteit, zoals het maatregelenprogramma gebiedsdossiers en het geadviseerde extra toezicht en handhaving, niet meer uit de heffing kunnen dekken. Daarom vragen we jaarlijks € 185.000 extra dekkingsmiddelen uit de algemene reserve voor de bekostiging van gebiedsdossiers (die nu via de grondwaterheffing lopen) en voor intensivering van het toezicht.