Balans

Balans

Inhoud

Inleiding

De balans is het overzicht van onze bezittingen, vreemd vermogen en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit activa en passiva, welke met elkaar in evenwicht zijn. Activa zijn de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen vermogen en vreemd vermogen).

Zoals voorgeschreven in wet- en regelgeving presenteren wij hier de geraamde standen van de balans per 2020 (begin- en eindstanden), 2021, 2022 en 2023 (eindstanden). Bij balansposten waarin grote mutaties plaatsvinden treft u een toelichting aan. Bij balansposten die moeilijk of niet te ramen zijn, zijn de standen van de Jaarrekening 2018 als uitgangspunt gehanteerd.

Overzicht balans - activa

Bedragen x €1.000
Activa Beginsaldo 2020 Eindsaldo 2020 Eindsaldo 2021 Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 4.384 2.351 1.286 629 176
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. 0 0 0 0 0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0 0 0 0 0
Totaal Immateriële vaste activa 4.384 2.351 1.286 629 176
Materiële vaste activa
Woonruimten 172 156 140 124 108
Bedrijfsgebouwen 29.902 28.497 26.647 28.886 27.062
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 174.106 215.034 252.347 295.705 309.695
Vervoermiddelen 247 229 211 193 175
Machines, apparaten en installaties 7.425 6.007 4.986 7.367 7.367
Overig 429 2.465 2.270 2.631 2.398
Totaal Materiële vaste activa 212.281 252.388 286.601 334.906 346.805
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 164.141 168.096 171.096 174.096 177.096
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0 0
Leningen aan woningbouwcorporaties 0 0 0 0 0
Leningen aan deelnemingen 265.560 289.422 290.787 290.787 290.787
Leningen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0 0
Leningen aan openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 22.296 22.356 22.416 17.865 17.865
Overige langlopende leningen 57.659 54.078 49.453 45.984 42.696
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0 0 0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 43.100 28.100 28.100 8.100 8.100
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 410.855 289.990 151.890 58.690 31.300
Totaal Financiële vaste activa 963.611 852.042 713.742 595.522 567.844
Totaal Vaste activa 1.180.276 1.106.781 1.001.629 931.057 914.825
Vlottende activa
Voorraden
Grond- en hulpstoffen 0 0 0 0 0
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 0 0 0 0 0
Gereed product en handelsgoederen 77.007 55.421 34.306 23.273 12.240
Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0
Totaal Voorraden 77.007 55.421 34.306 23.273 12.240
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 0 0 0 0 0
Overige verstrekte kasgeldleningen 0 0 0 0 0
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 0 0 0 0 0
Rekening-courantverhouding met het Rijk 499.925 524.521 548.330 621.698 680.544
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 0 0 0 0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 762 521 521 311 311
Overige vorderingen 9.115 9.115 9.115 9.115 9.115
Overige uitzettingen 12.932 9.163 4.553 1.364 858
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 577.084 597.670 616.869 686.838 745.178
Liquide middelen
Kas- en banksaldi 7 7 7 7 7
Overlopende activa
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 0 0 0 0 0
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren komen. 56.277 56.277 56.277 56.277 56.277
Totaal Overlopende activa 56.277 56.277 56.277 56.277 56.277
Totaal Vlottende activa 710.375 709.375 707.459 766.395 813.702

Toelichtingen mutaties activa 2020

 • De afname van de immateriële vaste activa betreft reguliere afschrijvingen op (dis)agio samenhangend met obligaties in portefeuille.
 • De per saldo toename van de materiële vaste activa (€ 40,1 miljoen) betreft de (vervangings)investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 48 miljoen) en reguliere vervangingsinvesteringen in de overige categorieën (€ 4,2 miljoen) verminderd met de reguliere afschrijvingen (€ 11,5 miljoen) en de bijdragen van derden aan grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 0,6 miljoen).
 • De per saldo afname van de financiële vaste activa (€ 111,6 miljoen) bestaat uit verschillende onderdelen.
  • In de categorie 'kapitaalverstrekkingen' wordt € 4 miljoen verstrekt aan HMO en HFO.
  • In de categorie 'leningen aan deelnemingen' wordt € 25,5 miljoen verstrekt aan EFO, terwijl Vitens € 1,6 miljoen aflost.
  • In de categorie 'overige langlopende leningen' wordt € 3,7 miljoen afgelost, grotendeels door SVn.
  • In de categorie 'uitzettingen in Nederlands schuldpapier' wordt € 15 miljoen afgelost op aflopende obligaties in portefeuille.
  • In de categorie 'overige uitzettingen' wordt € 120,8 miljoen afgelost op aflopende obligaties in portefeuille
 • De per saldo afname van de voorraden (€ 21,6 miljoen) betreft aankopen van (ruil)gronden Natuurnetwerk (€ 73,6 miljoen), de afwaarderingen daarvan naar natuurwaarde (€ 46 miljoen) en de verkopen van (ruil)gronden in voorraad (€ 49,2 miljoen).
 • De per saldo toename van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar (€ 20,6 miljoen) betreft de afname van de opgebouwde rente op obligaties in portefeuille in de categorieën 'uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier' (€ 0,2 miljoen) en 'overige uitzettingen' (€ 3,8 miljoen) en daarnaast de toename van de categorie 'rekening-courantverhouding met het Rijk' (€ 24,6 miljoen). De mutatie in deze laatste categorie is het effect van alle ramingen in deze begroting, uiteindelijk is het effect zichtbaar in het tegoed dat wij in de schatkist van het Rijk moeten aanhouden.

Voor meer details verwijzen wij u naar het bijlagenboek. Deze vindt u onder de 'Meer'-knop aan de rechterkant.

Overzicht balans - passiva

Bedragen x €1.000
Passiva Beginsaldo 2020 Eindsaldo 2020 Eindsaldo 2021 Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserves. 804.561 820.850 812.741 814.148 810.555
Bestemmingsreserves. 789.041 700.967 600.099 584.431 615.257
Resultaat 0 0 1.816 4.072 7.523
Totaal Eigen vermogen 1.593.602 1.521.817 1.414.656 1.402.651 1.433.335
Voorzieningen.
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s. 23.429 23.464 23.501 23.450 23.419
Egalisatievoorzieningen. 5.916 3.510 3.566 3.624 3.684
Van derden verkregen middelen. 339 0 0 362 724
Totaal Voorzieningen. 29.684 26.974 27.067 27.436 27.827
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Obligatieleningen 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 0 0 0 0 0
Door derden belegde gelden 0 0 0 0 0
Waarborgsommen 7 7 7 7 7
Totaal Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 7 7 7 7 7
Totaal Vaste passiva 1.623.293 1.548.798 1.441.730 1.430.094 1.461.169
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 0 0 0 0 0
Overige kasgeldleningen 0 0 0 0 0
Banksaldi 0 0 0 0 0
Overige schulden 41.159 41.159 41.159 41.159 41.159
Totaal Netto-vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar 41.159 41.159 41.159 41.159 41.159
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 213.270 213.270 213.270 213.270 213.270
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 0 0 0 0 0
Overige vooruitontvangen bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 12.929 12.929 12.929 12.929 12.929
Totaal Overlopende passiva 226.199 226.199 226.199 226.199 226.199
Totaal Vlottende passiva 267.358 267.358 267.358 267.358 267.358

Toelichtingen mutaties passiva 2020

Voor de toelichting op de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen verwijzen wij naar het afzonderlijk onderdeel daarvoor in deze begroting. Voor meer details verwijzen wij u naar het bijlagenboek, deze vindt u onder de 'Meer'-knop aan de rechterkant.

De bedragen op de post 'resultaat' betreffen de cumulatieve saldi in de respectievelijke jaarschijven 2021 en verder.

Publicatiedatum: 25-09-2019

Inhoud