Sitemap

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Kerntaken Blz. 3  
Inleiding en statenvoorstel Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Krachtige economie Blz. 6  
Goede bereikbaarheid Blz. 7  
Hitte, droogte en wateroverlast Blz. 8  
Energietransitie Blz. 9  
Aantrekkelijk wonen en ruimte Blz. 10  
Vitaal landelijk gebied Blz. 11  
Samenleven in Overijssel Blz. 12  
Financiën Blz. 13  
Statenvoorstel Blz. 14  
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer Blz. 15  
Dit is hoe wij denken Blz. 16  
Overijssel in cijfers Blz. 17  
Dit is wat wij doen Blz. 18  
1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond Blz. 19  
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid Blz. 20  
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid Blz. 21  
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond Blz. 22  
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium Blz. 23  
1.1.5 Programma Omgevingswet Blz. 24  
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen Blz. 25  
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit Blz. 26  
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater Blz. 27  
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst Blz. 28  
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast Blz. 29  
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water Blz. 30  
1.2.6 IJsseldelta fase 1 Blz. 31  
1.2.7 IJsseldelta fase 2 Blz. 32  
1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag Blz. 33  
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren van woonafspraken Blz. 34  
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad Blz. 35  
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving Blz. 36  
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 Blz. 37  
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied Blz. 38  
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland Blz. 39  
Financiën Blz. 40  
Kerntaak 2: Milieu en energie Blz. 41  
Dit is hoe wij denken Blz. 42  
Overijssel in cijfers Blz. 43  
Dit is wat wij doen Blz. 44  
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen Blz. 45  
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid Blz. 46  
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu Blz. 47  
2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER) Blz. 48  
2.1.4 Monitoring en evaluatie mileu en gezondheid Blz. 49  
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst Blz. 50  
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties Blz. 51  
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken Blz. 52  
2.2.3 Beheer nazorgfonds Blz. 53  
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem Blz. 54  
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Blz. 55  
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel Blz. 56  
2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis) Blz. 57  
2.4 Een duurzaam landelijk gebied Blz. 58  
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven Blz. 59  
Financiën Blz. 60  
Kerntaak 3: Vitaal platteland Blz. 61  
Dit is hoe wij denken Blz. 62  
Overijssel in cijfers Blz. 63  
Dit is wat wij doen Blz. 64  
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit Blz. 65  
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap Blz. 66  
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap Blz. 67  
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 Blz. 68  
3.1.4 Beheer natuurterreinen Blz. 69  
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied Blz. 70  
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit Blz. 71  
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap Blz. 72  
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur Blz. 73  
3.2.1 Beheer landschap Blz. 74  
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen Blz. 75  
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur Blz. 76  
3.3.1 Aanpak Stikstof Blz. 77  
3.3.2 Nationale parken Blz. 78  
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken Blz. 79  
3.3.4 Faunabeheer Blz. 80  
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem Blz. 81  
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw Blz. 82  
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food Blz. 83  
3.4.3 Landbouwstructuurversterking Blz. 84  
3.4.4 Milieu innovatie in de landbouw Blz. 85  
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma Blz. 86  
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland Blz. 87  
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied Blz. 88  
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten Blz. 89  
Financiën Blz. 90  
Kerntaak 4: Mobiliteit Blz. 91  
Dit is hoe wij denken Blz. 92  
Overijssel in cijfers Blz. 93  
Dit is wat wij doen Blz. 94  
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken Blz. 95  
4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit Blz. 96  
4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak Blz. 97  
4.1.3 Slim inzetten van systemen en netwerken Blz. 98  
4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken Blz. 99  
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer Blz. 100  
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer Blz. 101  
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen Blz. 102  
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein Blz. 103  
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer Blz. 104  
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen Blz. 105  
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede Blz. 106  
4.3 Vaker op de fiets Blz. 107  
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik Blz. 108  
4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk Blz. 109  
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek Blz. 110  
4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO) Blz. 111  
4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics) Blz. 112  
4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Green deal Binnenvaart Blz. 113  
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk Blz. 114  
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis Blz. 115  
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid Blz. 116  
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid Blz. 117  
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Blz. 118  
4.6.1 A1 Blz. 119  
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid Blz. 120  
4.6.2 A28 Blz. 121  
4.6.3 N35 – Lopende projecten Blz. 122  
4.6.4 N35 – Marsroute Blz. 123  
4.6.5 N50 Blz. 124  
4.6.6 N307 Blz. 125  
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) Blz. 126  
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) Blz. 127  
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten Blz. 128  
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur Blz. 129  
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur Blz. 130  
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 131  
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur Blz. 132  
Financiën Blz. 133  
Kerntaak 5: Regionale economie Blz. 134  
Dit is hoe wij denken Blz. 135  
Overijssel in cijfers Blz. 136  
Dit is wat wij doen Blz. 137  
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding Blz. 138  
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 139  
5.2 Regiodeals Blz. 140  
5.2.1 Regio Deal Twente Blz. 141  
5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle Blz. 142  
5.2.3 Cleantech Regio Blz. 143  
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn Blz. 144  
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie Blz. 145  
5.3.1 Werklocaties: basis op orde Blz. 146  
5.3.2 Bestaande werklocaties Blz. 147  
5.3.3 Topwerklocaties Blz. 148  
5.3.4 Internationaliseren Blz. 149  
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor Blz. 150  
5.4.1 Gastvrij Overijssel Blz. 151  
5.4.2 Festivals en evenementen Blz. 152  
5.5 Innovatief bedrijfsleven Blz. 153  
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie Blz. 154  
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap Blz. 155  
5.5.3 Europese programma’s Blz. 156  
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal Blz. 157  
Financiën Blz. 158  
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit Blz. 159  
Dit is hoe wij denken Blz. 160  
Overijssel in cijfers Blz. 161  
Dit is wat wij doen Blz. 162  
6.1 Duurzaam en beleefbaar cultureel erfgoed Blz. 163  
6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen en vertellen Blz. 164  
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed Blz. 165  
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen Blz. 166  
6.2 Hoogwaardig(e) culturele infrastructuur en cultuuraanbod Blz. 167  
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod Blz. 168  
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen Blz. 169  
6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers Blz. 170  
6.3.1 Cultuur is jong geleerd Blz. 171  
6.3.2 Meedoen is de kunst Blz. 172  
6.3.3 Talent heeft de toekomst Blz. 173  
6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk Blz. 174  
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren Blz. 175  
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars Blz. 176  
6.5.1 Overijsselaars bewegen hun Leven lang Blz. 177  
6.5.2 Iedereen doet mee Blz. 178  
6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn Blz. 179  
6.6 Sterk zelforganiserend vermogen Blz. 180  
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten Blz. 181  
6.6.2 Ondersteunen inzet vrijwilligers Blz. 182  
Financiën Blz. 183  
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur Blz. 184  
Dit is hoe wij denken Blz. 185  
Overijssel in cijfers Blz. 186  
Beleidsdoelen Blz. 187  
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel Blz. 188  
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking Blz. 189  
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht Blz. 190  
7.1.3 Financieel toezicht Blz. 191  
7.1.4 Archieftoezicht Blz. 192  
7.1.5 Ondermijning Blz. 193  
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning Blz. 194  
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur Blz. 195  
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling Blz. 196  
7.2.2 Trendbureau Overijssel Blz. 197  
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse Blz. 198  
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie Blz. 199  
7.3 Effectief eigen bestuur Blz. 200  
7.3.1 Samenwerking met partners Blz. 201  
7.3.2 Lobby en relatiebeheer Blz. 202  
7.3.3 Communicatiebeleid Blz. 203  
7.3.4 Bezwaar en beroep Blz. 204  
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS Blz. 205  
Financiën Blz. 206  
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen Blz. 207  
Financiën Blz. 208  
Provinciale heffingen Blz. 209  
Dit is hoe wij denken Blz. 210  
Dit is wat wij doen Blz. 211  
Provinciale heffingen Blz. 212  
Toelichting opbrengsten heffingen Blz. 213  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 214  
Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie Blz. 215  
Kostendekkenheid heffingen Blz. 216  
Weerstandsvermogen Blz. 217  
Dit is hoe wij denken Blz. 218  
Dit is wat wij doen Blz. 219  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 220  
Grootste risico's weerstandscapaciteit Blz. 221  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 222  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 223  
Financiele kengetallen Blz. 224  
Definities kengetallen Blz. 225  
Kapitaalgoederen Blz. 226  
Dit is hoe wij denken Blz. 227  
Provinciale infrastructuur Blz. 228  
Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur Blz. 229  
Provinciale gebouwen Blz. 230  
Financiering Blz. 231  
Dit is hoe wij denken Blz. 232  
Ontwikkeling liquiditeitspositie Blz. 233  
Renteschema Blz. 234  
Schatkistbankieren Blz. 235  
Lenen aan decentrale overheden Blz. 236  
Hybride kapitaal Blz. 237  
Financiële risico's Blz. 238  
Obligatieportefeuille Blz. 239  
EMU saldo Blz. 240  
Bedrijfsvoering Blz. 241  
Dit is hoe wij denken Blz. 242  
Dit is wat wij doen Blz. 243  
Actualiteiten Blz. 244  
Verbonden Partijen Blz. 245  
Dit is hoe wij denken Blz. 246  
Dit is wat wij doen Blz. 247  
Risico's Blz. 248  
Lijst verbonden partijen Blz. 249  
Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS Blz. 250  
Area Development Twente (ADT / TBT) Blz. 251  
Omgevingsdienst IJsselland Blz. 252  
Omgevingsdienst Twente Blz. 253  
Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Blz. 254  
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 255  
CBL Vennootschap Blz. 256  
Decentrale OV-Autoriteiten (DOVA) Blz. 257  
CSV Amsterdam Blz. 258  
Energiefonds Overijssel Blz. 259  
Enexis Holding Blz. 260  
Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) Blz. 261  
Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO) Blz. 262  
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL Blz. 263  
Publiek Belang Elektriciteitsproductie (PBE) Blz. 264  
Vitens Blz. 265  
Vordering Enexis Blz. 266  
Wadinko Blz. 267  
Interprovinciaal Overleg (IPO) Blz. 268  
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen (Nazorgfonds) Blz. 269  
Financieel overzicht verbonden partijen Blz. 270  
Grondbeleid Blz. 271  
Dit is hoe wij denken Blz. 272  
Dit is wat wij doen Blz. 273  
Verloopoverzicht grondbezit Blz. 274  
Budgettair perspectief Blz. 275  
Inleiding Blz. 276  
Budgettair perspectief 2020 - 2023 Blz. 277  
Mutaties budgettair perspectief Blz. 278  
Meerjarig overzicht van baten en lasten Blz. 279  
Inleiding Blz. 280  
Saldo baten en lasten kerntaken Blz. 281  
Saldo baten en lasten overig Blz. 282  
Saldo baten en lasten totaal Blz. 283  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 284  
Geraamd resultaat Blz. 285  
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen Blz. 286  
Structurele en incidentele baten en lasten Blz. 287  
Inleiding en spelregels Blz. 288  
Structurele en incidentele baten en lasten Blz. 289  
Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves Blz. 290  
Balans Blz. 291  
Inleiding Blz. 292  
Overzicht balans - activa Blz. 293  
Toelichtingen mutaties activa 2020 Blz. 294  
Overzicht balans - passiva Blz. 295  
Toelichtingen mutaties passiva 2020 Blz. 296  
Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen Blz. 297  
Inleiding Blz. 298  
Spelregels Blz. 299  
Reserves Blz. 300  
Voorzieningen Blz. 301  
Doeluitkeringen Blz. 302  
Personeelsgebonden lasten Blz. 303  
Ontwikkelingen Blz. 304  
Salarissen en personeelsgebonden kosten Blz. 305  
Formatieontwikkeling Blz. 306  
Organisatie Blz. 307  
Provinciale staten Blz. 308  
Gedeputeerde staten Blz. 309  
Ambtelijke organisatie Blz. 310  
Bijlagen Blz. 311  
Inleiding Blz. 312  
Bijlage Kwaliteit van Overijssel Blz. 313  
Bijlage Meerjarenuitvoeringsprogramma provinciale wegen Blz. 314  
Bijlage Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken Blz. 315  
Financieel bijlagenboek Blz. 316  
Verplichte beleidskengetallen BBV Blz. 317  
Publicatiedatum: 25-09-2019

Inhoud