Budgettair perspectief

Budgettair perspectief

Inhoud

Inleiding

Bij deze begroting presenteren we een volledig bijgewerkt budgettair perspectief ten opzichte van de stand bij de Begroting 2019. De grootste wijziging betreft de financiële vertaling van het coalitieakkoord. Dit is uitgebreid toegelicht in de Perspectiefbrief 2020, maar besluitvorming hierover vindt plaats bij deze begroting. Alle mutaties inclusief toelichtingen zijn terug te vinden in de uitklapbare tabel 'Mutaties'. De mutaties zijn onderverdeeld in 'beïnvloedbare' en 'niet-beïnvloedbare' mutaties en we maken inzichtelijk of deze mutaties een effect hebben op het incidentele, dan wel het structurele saldo.

Na de verwerking van alle mutaties laat het budgettair perspectief het onderstaande beeld zien. Meerjarig zijn de financiën op orde. De komende periode is het totale saldo (alle inkomsten minus alle uitgaven) elk jaar positief, dat geldt ook structureel (alle structurele inkomsten minus alle structurele uitgaven). Het structurele saldo neemt de komende jaren eerst af (met name door de lagere rente-inkomsten vanuit onze aflopende obligatieportefeuille), maar neemt daarna weer toe. De toename is voor het grootste deel te verklaren door de afgesproken beëindiging van de structurele toevoeging aan de reserve Natuurnetwerk Nederland. Dit is onder andere toegelicht bij de Perspectiefnota 2019. De structurele ruimte in de jaren 2022 en 2023 wordt deze periode met name incidenteel benut. In 2023 is incidenteel € 40 miljoen beschikbaar voor de volgende coalitieperiode.

Budgettair perspectief 2020 - 2023

Budgettair perspectief totaal (x € 1.000)
Algemene Begroting Begroting Begroting Begroting
reserve 2020 2021 2022 2023
Stand Begroting 2019 28.588 11.534 6.599 23.762 23.762
Beïnvloedbare mutaties -61.626 2.240 -9.260 -33.760 -25.760
Niet beïnvloedbare mutaties 22.841 -152 4478 12254 5449
Mutaties vrije ruimte Algemene Reserve 13.622 -13.622
Stand Begroting 2020 3.425 0 1.817 2.256 3.451
Gereserveerd voor volgende periode 40.000
Budgettair perspectief structureel (x € 1.000)
Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023
Stand Begroting 2019 7.416 988 8.394 8.394
Beïnvloedbare mutaties 240 240 240 240
Niet beïnvloedbare mutaties 41 306 8159 6446
Stand Begroting 2020 7.697 1.534 16.793 15.080
Budgettair perspectief incidenteel (x € 1.000)
Algemene Begroting Begroting Begroting Begroting
reserve 2020 2021 2022 2023
Stand Begroting 2019 28.588 4.118 5.611 15.368 15.368
Beïnvloedbare mutaties -61.626 2.000 -9.500 -34.000 -26.000
Niet beïnvloedbare mutaties 22.841 -193 4.172 4095 -997
Mutaties vrije ruimte Algemene Reserve 13.622 -13.622
Stand Begroting 2020 3.425 -7.697 283 -14.537 -11.629
Gereserveerd voor volgende periode 40.000

Mutaties budgettair perspectief

Bedragen x €1.000
Mutaties budgettair perspectief AR 2020 2021 2022 2023
Incidenteel - Beïnvoedbaar
Benutting reservering coalitieperiode 2019-2023 60.000 0 0 0 0
Benutting incidenteel budget cofinanciering 110.291 0 0 0 0
Benutting vrije ruimte Algemene reserve KvO 30.683 0 0 0 0
Herprioritering bestemmingsreserves 15.000 0 0 0 0
Storting in Algemene risicoreserve -76.000 0 0 0 0
Reservering coalitieperiode 2023-2027 0 0 -8.000 -8.000 -9.000
Incidentele impuls coalitieakkoord -201.600 0 0 0 0
Incidentele impuls verkeersveiligheid 0 -500 -1.000 -1.500 -1.500
Cofinanciering Europese fondsen 0 0 0 -15.000 -15.000
Cofinanciering Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 0 0 0 -9.000 0
Herprioritering €4 miljoen structureel budget 0 2.500 -500 -500 -500
Totaal Incidenteel - Beïnvoedbaar -61.626 2.000 -9.500 -34.000 -26.000
Incidenteel - Niet beïnvoedbaar
Muziekhuis van het Oosten (I) -200 0 0 0 0
Monitor Overijssel 2018-II (I) 734 347 4.497 154 154
Amendement 'Extra impuls voor De Stadsbeweging' -1.000 0 0 0 0
Amendement 'Circulair bouwen' -500 0 0 0 0
Amendement 'Meer ruimte voor onze weidevogels' -150 0 0 0 0
Amendement 'Insecten' -100 0 0 0 0
Amendement 'Extra impuls Groen-Blauwe diensten' -750 0 0 0 0
Amendement 'Culturele infrastructuur en monumentenzorg' -1.000 0 0 0 0
Amendement 'Veilig jezelf kunnen zijn' -500 0 0 0 0
Ombouw provinciale weg N307 Roggebot - Kampen (I) 2.500 0 0 0 0
Jaarstukken 2018 (I) 28.890 72 50 53 53
Motie 'Ondergronds verkabelen 's Heerenbroek' -2.000 0 0 0 0
Monitor Overijssel 2019-I (inclusief CAO) (I) -3.310 -200 0 0 0
Omgevingswet (I) 0 -210 -210 0 0
Actualiseren jaarschijf 2022 en toevoegen jaarschijf 2023 (I) 0 0 0 4.000 -1.097
Rente reserves 0 -136 -116 -60 -48
Indexeringen 0 6 0 0 -7
Correctie meerjarige onttrekkingen 228 -72 -50 -53 -53
Afrondingen (I) -1 0 1 1 1
Totaal Incidenteel - Niet beïnvoedbaar 22.841 -193 4.172 4.095 -997
Structureel - Beïnvoedbaar
Benutting structureel budget cofinanciering 2020-2023 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Sparen cofinanciering wegen en spoor 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Herprioritering € 4 miljoen structureel budget 0 240 240 240 240
Totaal Structureel - Beïnvoedbaar 0 240 240 240 240
Structureel - niet beïnvloedbaar
Muziekhuis van het Oosten 0 -600 -950 -950 -950
Actualiseren jaarschijf 2022 en toevoegen jaarschijf 2023 0 0 0 7.000 4.915
Indexeringen (CPB 2019 (juni '19) hicp 2,6%) 0 -3.568 -3.562 -3.549 -3.563
Instandhoudingsbijdragen voorzieningen 0 -31 -31 -56 -59
Actualisering investeringskredieten en afschrijvingslasten 0 -76 -49 -78 6
Actualisering rentebaten SVn-startersleningen 0 -176 -171 -158 -149
Omzetting ICT-budgetten van investering naar exploitatie 0 -1.154 -655 -270 73
SER 0 32 32 32 32
Afrondingen 0 -2 -1 -2 -1
Monitor Overijssel 2018-II 0 -13 24 24 24
Ombouw provinciale weg N307 Roggebot - Kampen 0 0 0 0 -83
Personeelslasten 0 -200 -200 -200 -200
Jaarstukken 2018 0 -72 -50 -53 -53
Monitor Overijssel 2019-I (inclusief CAO) 0 -1.975 -2.457 -2.457 -2.422
Omgevingswet 0 -130 -130 -130 -130
Wet open overheid 0 -410 -410 -410 -410
Meicirculaire Provinciefonds 0 5.716 5.716 5.716 5.716
Opcenten motorrijtuigenbelasting 0 2.700 3.200 3.700 3.700
Totaal Structureel - niet beïnvloedbaar 0 41 306 8.159 6.446
Publicatiedatum: 25-09-2019

Inhoud