16.952 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 5: Regionale economie

Kerntaak 5: Regionale economie

16.952 Uitgaven (x1000)
Inhoud

Dit is hoe wij denken

We werken aan een krachtige, regionale economie die crises het hoofd kan bieden. Een krachtige economie zorgt voor werkgelegenheid voor iedereen. Het MKB in Overijssel zorgt voor 60% van de werkgelegenheid en is daarmee een belangrijke pijler van de Overijsselse economie.

Krapte op de arbeidsmarkt belemmert het groei- en verandervermogen van het bedrijfsleven. Er is in Overijssel een tekort aan vakmensen in technische en IT-beroepen (MBO) en een beperkte beschikbaarheid van hoogopgeleid talent (HBO, WO). Wij willen daarom de arbeidsmobiliteit en de wendbaarheid van de beroepsbevolking vergroten.

Het kabinet zet stevig in op samenwerking met regionale overheden, zodat regionale knelpunten kunnen worden weggenomen en nationale doelstellingen gerealiseerd. Dat is een zeer effectieve en productieve keuze. Opgaven spelen decentraal en moeten daar ook worden aangepakt. Voor Overijssel geldt dat de lijntjes kort zijn. Wij kennen de mensen, de bedrijven, de kennisinstellingen, de maatschappelijke organisaties en gemeenten en waterschappen, zij kennen ons.

Een aantrekkelijk vestigingslocatie is cruciaal om bedrijfsleven met een hoge toegevoegde waarde voor de regio’s in Overijssel te interesseren en te behouden. Dit vraagt om goed bereikbare werkomgevingen op strategische knooppunten in de provincie en verbinding met kennisinstellingen en innovatielabs.

Bedrijven staan voor de uitdaging in te spelen op nieuwe bedrijfsprocessen en verdienmodellen die ontstaan door maatschappelijke en technologische veranderingen over de sectoren heen. Als bedrijven niet tijdig innoveren, verslechtert de concurrentiepositie en leidt dit tot verlies van banen. Structurele ondersteuning voor het MKB, gericht op het verkrijgen van kennis, financiën en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen, is onmisbaar. Daarom ondersteunen wij bedrijven en start-ups bij het innoveren.

De vrijetijdseconomie is voor Overijssel een sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. Wij willen de potentie ten volle benutten. Samen met beeldbepalende evenementen draagt deze sector bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Doelenboom

Dit is wat wij doen

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Samen met het onderwijs, ondernemers en andere overheden werken we aan het vergroten van de arbeidsmobiliteit en de wendbaarheid van de beroepsbevolking (5.1.1). Wij ondersteunen onderwijs en bedrijfsleven bij het opzetten van regionale opleidingsarrangementen in nieuwe (en groene) technologieën. Wij stimuleren grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit door het ondersteunen van projecten. Zo worden arbeidsmarktverschillen verkleind en taal- en administratieve barrières geslecht.

5.2 Regiodeals

Met onder andere de regiodeals dragen we bij aan de regionale agenda’s (5.2.1 t/m 5.2.4). Met een helikopterview en vanuit onze ongebonden positie organiseren we de zaken slim, brengen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan.

5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie ambities: beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, inclusieve arbeidsmarkt met plek voor iedereen en wendbaarheid van mensen en systemen om voorbereid te zijn op veranderingen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Tijs de Bree

Opgaven

5.2.3 Cleantech Regio

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie ambities: beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, inclusieve arbeidsmarkt met plek voor iedereen en wendbaarheid van mensen en systemen om voorbereid te zijn op veranderingen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Monique van Haaf

Opgaven

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie thema’s: visitor en bestemmingsmanagement, hoogwaardig verblijf en beleving en aantrekkelijk Giethoorn.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Opgaven

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Wij brengen bestaande werklocaties op orde door te sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties (5.3.1 en 5.3.2). Door het verbinden van (overheids)partijen, kenniscentra en bedrijfsleven creëren wij bovenregionale topwerklocaties (5.3.3). Wij nemen deel in XL Business Park Twente, Technology Base en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo. Hiermee zijn wij een aantrekkelijke vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse ondernemingen (5.3.4). Wij trekken deze bedrijven actief aan via Oost NL.    

5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdssector uit om vernieuwende, toeristische concepten in samenwerking met ondernemers uit onder sectoren te exploiteren. De sector werkt samen in het programma Gastvrij Overijssel 2020 – 2023. Wij nemen actief deel aan dit netwerk. Daarnaast ondersteunen wij festivals en evenementen die uitnodigen tot bezoek en (meerdaags-) verblijf in Overijssel (5.4.2). Overijssel is en blijft daarmee een aantrekkelijke bestemming (5.4.1).

5.5 Innovatief bedrijfsleven

In Overijssel investeren wij in de basisinfrastructuur met innovatieloketten (inclusief Oost NL), open innovatiecentra en kennisnetwerken (5.5.1). In Europees verband werken Gelderland en Overijssel aan ‘flagships’ op het gebied van Health en High Tech Systems en Materialen (HTSM). Wij bevorderen regionale concurrentiekracht door het benutten van de Europese mogelijkheden door programma’s als EFRO, POP/Leader en Interreg (5.5.2 en 5.5.3). Wij faciliteren van ondernemers om internationaal zaken te doen zodat zij kunnen groeien. Met het verstrekken risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers, leveren we een bijdrage aan innovatie en de ontwikkeling naar een circulaire economie waarin uiteindelijk alle afvalstoffen als grondstoffen worden hergebruikt (5.5.4).

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties

 1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
 2. Wij steunen de drie regionale economic boards.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Acties

 1. Wij stimuleren ondernemerschap waaronder starters, familiebedrijven, sociaal ondernemerschap, digitalisering van bedrijfsprocessen.
 2. Wij zijn de MKB-vriendelijkste provincie.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls voor innovatie (€ 11,4 miljoen), MKB en internationalisering (€ 10 miljoen) en circulair (€ 5 miljoen).

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.3 Europese programma’s

Acties

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen.
 3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen benut. Daartoe voeren wij het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties

 1. Wij gaan met Provinciale Staten in gesprek over risicokapitaal en de fondsenstructuur.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Opgaven

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2020
Lasten
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -250
5.3.2 Bestaande werklocaties -1.315
5.3.3 Topwerklocaties -1.600
5.3.4 Internationaliseren -243
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie -3.408
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
5.4.1 Gastvrij Overijssel -425
5.4.2 Festivals en evenementen 0
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor -425
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -5.610
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -893
5.5.3 Europese programma’s -4.198
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal 0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven -10.701
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -2.418
Totaal Lasten -16.952
Baten
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.3 Topwerklocaties 0
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 95
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 0
5.5.3 Europese programma’s 0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 95
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0
Totaal Baten 95
Publicatiedatum: 25-09-2019

Inhoud