Meerjarig overzicht van baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Inhoud

Inleiding

De onderstaande tabellen geven een meerjarig overzicht van alle inkomsten (baten) en uitgaven (lasten). Enkele tabellen zijn uit te klappen voor meer detailinformatie. De overzichten zijn een resultaat van alle besluitvorming tot en met deze begroting . Voor een overzicht van de financiële wijzigingen in deze begroting verwijzen we naar het budgettair perspectief. 

  • Met de tabellen 'Saldo baten en lasten kerntaken' en 'Saldo baten en lasten overig' presenteren we het meerjarige saldo van alle inkomsten en uitgaven. In 2020 is het saldo van alle inkomsten en uitgaven -/- € 71,8 miljoen. 
  • De tabel 'Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves' laat zien wat we de komende jaren per saldo toevoegen / onttrekken aan de reserves. In 2020 onttrekken we per saldo € 71,8 miljoen aan de reserves om het saldo van alle inkomsten en uitgaven te dekken. We benutten de komende jaren onze reserves om te kunnen investeren in de opgaven.
  • Met de tabel 'Geraamd resultaat' laten we zien wat we met de huidige vooruitzichten elk jaar overhouden. Dit komt overeen met de saldi in het budgettair perspectief.
  • Onderaan deze pagina staat tot slot een nadere uitsplitsing van en toelichting op de Algemene dekkingsmiddelen.

Saldo baten en lasten kerntaken

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten kerntaken Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
Lasten -6.579 -6.494 -3.322 -2.552 -1.708 -1.674
Baten 13.395 3.793 3.691 3.691 7.571 7.571
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 6.816 -2.701 369 1.139 5.863 5.897
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
Lasten -25.720 -27.988 -9.153 -2.816 -1.878 -1.878
Baten 1.883 3.335 1.401 1.301 1.068 1.068
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen -23.836 -24.653 -7.752 -1.515 -810 -810
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
Lasten -482 -2.894 -563 -311 -310 -308
Baten 504 725 557 573 575 582
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 23 -2.169 -6 262 265 274
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
Lasten -5.092 -10.728 -1.100 0 0 0
Baten 155 0 0 0 0 0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving -4.937 -10.728 -1.100 0 0 0
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
Lasten -6.281 -6.261 -6.694 -6.705 -6.698 -6.698
Baten 122 0 0 0 0 0
Totaal 1.66 Totaal personeelsgebonden kosten -6.159 -6.261 -6.694 -6.705 -6.698 -6.698
Totaal 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -28.093 -46.512 -15.182 -6.820 -1.379 -1.336
2. Milieu en energie
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
Lasten -2.475 -4.478 -4.068 -3.836 -3.777 -3.777
Baten 195 221 227 227 227 227
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen -2.280 -4.257 -3.841 -3.609 -3.550 -3.550
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
Lasten -20.103 -23.664 -7.679 -8.098 -7.350 -1.749
Baten 2.331 1.783 51 51 51 51
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst -17.772 -21.881 -7.628 -8.047 -7.299 -1.698
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
Lasten -22.453 -8.665 -7.822 -185 -169 -169
Baten 1.505 1.464 572 426 390 341
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem -20.948 -7.201 -7.250 241 221 172
2.4 Een duurzaam landelijk gebied
Lasten -1.407 -2.709 -1.300 0 0 0
Baten 8 0 0 0 0 0
Totaal 2.4 Een duurzaam landelijk gebied -1.399 -2.709 -1.300 0 0 0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten
Lasten -6.721 -6.027 -6.124 -6.138 -6.140 -6.140
Baten 130 0 0 0 0 0
Totaal 2.66 Totaal personeelsgebonden kosten -6.590 -6.027 -6.124 -6.138 -6.140 -6.140
Totaal 2. Milieu en energie -48.989 -42.076 -26.144 -17.554 -16.767 -11.215
3. Vitaal platteland
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
Lasten -22.625 -23.919 -25.144 -25.788 -26.169 -26.867
Baten 277 478 490 490 490 490
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit -22.348 -23.441 -24.654 -25.297 -25.679 -26.376
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
Lasten -1.539 -7.419 -1.628 -1.628 -1.628 -1.628
Baten 0 0 0 0 0 0
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur -1.539 -7.419 -1.628 -1.628 -1.628 -1.628
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie
Lasten -2.244 -3.437 -3.129 -2.954 -2.869 -2.922
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
Lasten -6.667 -10.737 -773 -273 -273 -273
Baten 453 0 0 0 0 0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem -6.214 -10.737 -773 -273 -273 -273
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma
Lasten -52.188 -86.851 -105.168 -151.748 -54.718 -14.037
Baten 385 0 2.465 2.465 0 0
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma -51.802 -86.851 -102.703 -149.283 -54.718 -14.037
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten
Lasten -8.480 -9.032 -9.439 -9.460 -9.467 -9.467
Baten 164 0 0 0 0 0
Totaal 3.66 Totaal personeelsgebonden kosten -8.315 -9.032 -9.439 -9.460 -9.467 -9.467
Totaal 3. Vitaal platteland -92.462 -140.917 -142.325 -188.896 -94.634 -54.704
4. Mobiliteit
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
Lasten -4.817 -2.496 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650
Baten 2.629 0 0 0 0 0
Totaal 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken -2.188 -2.496 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
Lasten -113.948 -111.143 -105.680 -94.558 -94.558 -94.286
Baten 45.359 41.347 45.237 35.107 35.107 35.107
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer -68.589 -69.796 -60.443 -59.451 -59.451 -59.179
4.3 Vaker op de fiets
Lasten -6.371 -11.301 -8.500 -5.922 -5.500 -5.500
Baten 26 0 0 0 0 0
Totaal 4.3 Vaker op de fiets -6.345 -11.301 -8.500 -5.922 -5.500 -5.500
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
Lasten -1.424 -2.922 -1.400 -1.200 -1.200 -1.200
Baten 92 0 0 0 0 0
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek -1.332 -2.922 -1.400 -1.200 -1.200 -1.200
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
Lasten -11.657 -11.919 -12.277 -10.300 -10.800 -9.300
Baten 2.359 1.500 1.500 1.500 1.500 0
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis -9.298 -10.419 -10.777 -8.800 -9.300 -9.300
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
Lasten -20.900 -8.347 -10.954 -11.142 -11.004 -11.372
Baten 486 0 0 0 0 0
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer -20.415 -8.347 -10.954 -11.142 -11.004 -11.372
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
Lasten -9.823 -10.376 -10.376 -10.382 -10.387 -10.301
Baten 190 0 0 0 0 0
Totaal 4.66 Totaal personeelsgebonden kosten -9.633 -10.376 -10.376 -10.382 -10.387 -10.301
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
Lasten -25.634 -29.316 -30.363 -30.369 -30.407 -30.488
Baten 697 379 366 366 366 366
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur -24.937 -28.937 -29.998 -30.003 -30.041 -30.123
Totaal 4. Mobiliteit -142.736 -144.594 -134.098 -128.551 -128.534 -128.625
5. Regionale economie
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
Lasten -4.292 -4.113 0 0 0 0
Baten 2 0 0 0 0 0
Totaal 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding -4.290 -4.113 0 0 0 0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
Lasten -2.818 -16.144 -3.408 -1.567 -408 -408
Baten 22 0 0 0 0 0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie -2.796 -16.144 -3.408 -1.567 -408 -408
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
Lasten -4.306 -4.151 -425 -425 -425 -425
5.5 Innovatief bedrijfsleven
Lasten -21.696 -28.274 -10.701 -8.448 -6.669 -6.210
Baten 611 66 95 95 95 95
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven -21.084 -28.208 -10.606 -8.353 -6.574 -6.115
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten
Lasten -2.039 -2.344 -2.418 -2.420 -2.417 -2.417
Baten 40 0 0 0 0 0
Totaal 5.66 Totaal personeelsgebonden kosten -1.999 -2.344 -2.418 -2.420 -2.417 -2.417
Totaal 5. Regionale economie -34.476 -54.960 -16.857 -12.765 -9.824 -9.364
6. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1 Duurzaam en beleefbaar cultureel erfgoed
Lasten -5.502 -7.568 -6.232 -5.071 -5.071 -5.071
Baten 24 0 0 0 0 0
Totaal 6.1 Duurzaam en beleefbaar cultureel erfgoed -5.479 -7.568 -6.232 -5.071 -5.071 -5.071
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod
Lasten -4.448 -4.851 -4.961 -4.101 -4.101 -4.101
Baten 70 0 0 0 0 0
Totaal 6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod -4.378 -4.851 -4.961 -4.101 -4.101 -4.101
6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers
Lasten -2.841 -3.233 -2.839 -779 -779 -779
6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk
Lasten -3.420 -3.300 -3.283 -3.283 -3.283 -3.283
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars
Lasten -2.549 -2.594 -1.898 -1.898 -1.898 -1.898
6.6 Sterk zelforganiserend vermogen
Lasten -1.611 -1.653 -1.546 -1.546 -1.546 -1.546
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten
Lasten -458 -655 -673 -674 -674 -674
Baten 9 0 0 0 0 0
Totaal 6.66 Totaal personeelsgebonden kosten -449 -655 -673 -674 -674 -674
Totaal 6. Cultuur en sociale kwaliteit -20.725 -23.854 -21.431 -17.352 -17.352 -17.352
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
Lasten -409 -2.393 -780 -430 -430 -430
Baten 3 0 0 0 0 0
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel -406 -2.393 -780 -430 -430 -430
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
Lasten -1.740 -2.437 -1.568 -1.398 -1.398 -1.523
Baten 86 81 82 82 82 82
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur -1.654 -2.356 -1.486 -1.316 -1.316 -1.441
7.3 Effectief eigen bestuur
Lasten -6.569 -5.932 -5.813 -5.733 -5.733 -5.857
Baten 69 40 40 40 40 40
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur -6.500 -5.891 -5.773 -5.693 -5.692 -5.816
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten
Lasten -9.112 -9.490 -9.820 -9.873 -9.885 -9.885
Baten 177 0 0 0 0 0
Totaal 7.66 Totaal personeelsgebonden kosten -8.935 -9.490 -9.820 -9.873 -9.885 -9.885
Totaal 7. Kwaliteit openbaar bestuur -17.495 -20.131 -17.857 -17.310 -17.323 -17.572

Saldo baten en lasten overig

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten overig Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
10.0 Overhead -19.821 -26.749 -27.286 -26.558 -25.717 -25.743
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten -19.817 -20.457 -21.004 -21.140 -21.125 -20.542
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 363.027 337.236 350.649 330.036 320.899 317.388
20.20 Onvoorzien 0 -250 -250 -250 -250 -250

Saldo baten en lasten totaal

(x € 1.000)
Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Saldo baten en lasten totaal -61.589 -183.265 -71.785 -107.160 -12.004 30.684

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
20.30 Mutaties algemene reserves -30.705 58.346 -16.290 8.109 -1.407 3.593
20.40 Mutaties bestemmingsreseves 106.818 124.919 88.074 100.868 15.668 -30.826

Geraamd resultaat

(x € 1.000)
Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Geraamd resultaat 14.524 0 0 1.817 2.256 3.451

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • Lokale heffingen: de inkomsten uit de door ons geheven opcenten op de motorrijtuigenbelasting.
  • Algemene uitkeringen: de inkomsten die we conform de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het Provinciefonds ontvangen.
  • Dividend: dividend en winstuitkeringen van alle deelnemingen en daarnaast de winstafhankelijke rentebaten op de perpetuele obligaties van BNG Bank N.V.
  • Saldo financieringsfunctie: alle (rente)baten op uitzettingen. Voor zover de looptijd korter dan een jaar bedraagt, gaat het om (rente)baten op saldi van rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito’s via Schatkistbankieren. Op de kortlopende uitzettingen verwachten wij vanwege het ontbreken van enig rendement geen baten. Voor zover de looptijd 1 jaar of langer bedraagt, gaat het om (rente)baten op onze obligatieportefeuille. De ramingen vanaf 2020 zijn gebaseerd op de obligatieportefeuille eind juli 2019. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.
  • Overige algemene dekkingsmiddelen: alle nog te verdelen baten en lasten, exclusief de post onvoorzien en mutaties op de reserves.
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
20.00.1 Lokale heffingen 110.917 109.100 111.800 112.300 112.800 112.800
20.00.2 Algemene uitkeringen 193.652 199.944 202.409 193.294 192.494 191.694
20.00.3 Dividend 29.697 21.222 21.384 20.289 18.790 18.463
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 26.463 21.870 12.391 8.588 3.815 2.431
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 2.297 -14.900 2.665 -4.435 -7.000 -8.000
Publicatiedatum: 25-09-2019

Inhoud