181.201 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 4: Mobiliteit

Kerntaak 4: Mobiliteit

181.201 Uitgaven (x1000)
Inhoud

Dit is hoe wij denken

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de Koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO, 2018) maken wij per verbinding de afweging tussen mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets.

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan een veilig en goed onderhouden (vaar-) wegennet. Maar hoe goed de wegen ook zijn, veiligheid heeft steeds meer te maken met gedrag. Daarom stimuleren we veilig gedrag van weggebruikers.

Om de alsmaar toenemende mobiliteit te verwerken, zetten we in op duurzaam Openbaar Vervoer en stimulering van fietsgebruik naast een betere autobereikbaarheid. Dat draagt tevens bij aan schonere lucht en daarmee aan een gezonder leefmilieu. We stimuleren het maken van bewuste, duurzame en slimme keuzes en combinaties van de verschillende manieren om je te verplaatsen.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Doelenboom

Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteitsniveaus van onze infrastructuur. In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3 en 4.1.4).

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties

 1. Wij verkennen de relatie van de veranderende mobiliteit en andere transities.
 2. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een referentiekader van onze wegen op.
 3. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een Actieprogramma Wegen op.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

Acties

 1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Beleidsimpulsen.
 2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2021 op en verwerken dit in onze begroting.
 3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2021 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.1.3 Slim inzetten van systemen en netwerken

Acties

 1. Wij ontwikkelen het Rijksprogramma Slimme en Duurzame mobiliteit en voeren dit uit.
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen.
 3. Wij werken samen met de wegbeheersers aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik door in te zetten op bewustwording en beloning.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties

 1. Wij voeren samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer verlenen wij OV-concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en het overstappen op schone energie in het openbaar vervoer. Daarvoor stemmen we het vervoersaanbod af op de vraag, versterken het kernnet en vinden alternatieven voor de nog overblijvende vraag naar vervoer (4.2.2). We stimuleren en realiseren maatregelen om het trein- en busvervoer te verbeteren en duurzamer te maken (4.2.3 t/m 4.2.6). We werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeeld OV 2040’ en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

Acties

 1. Wij realiseren nieuwe infrastructuur voor de energievoorziening van de bussen.
 2. Wij werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeed OV 2040’, waarin wij nadenken over knooppunten en de aansluiting van nationale treindiensten op de regionale treindiensten. Leidraad daarbij is ons eigen koersdocument OV
 3. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de introductie van nieuwe betaalwijzes in het openbaar vervoer.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties

 1. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg ter voorbereiding op besluitvorming over een verdere planuitwerking.
 2. Wij onderzoeken in overleg met Gelderland de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, in relatie tot de concessiewissel in 2023.
 3. Wij onderzoeken samen met de Duitse partners en Euregio (Interregstudie) de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbindingen Enschede-Gronau- Münster/Dortmund in relatie tot de concessiewissel in 2026.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties

 1. We implementeren de concessie IJssel-Vecht.
 2. We bereiden de aanbesteding OV-concessie Berkel-Dinkel voor (2023).
 3. Wij coördineren de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.
 4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls uit het Coalitieakkoord van € 1 miljoen voor OV, stations en sociale veiligheid.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Acties

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
 2. Wij werken een investeringsvoorstel uit voor de impuls uit het coalitieakkoord van € 2 miljoen voor Niet actief beveiligde overwegen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen

Acties

 1. Wij ronden met de spoorbeheerder de werkzaamheden af van het project vernieuwing Kamperlijn.
 2. Wij implementeren met de vervoerder de opening van station Zwolle Stadshagen en monitoren de uitvoering van de gewijzigde treindienst.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties

 1. Wij bewaken de uitvoering van aanvullende werkzaamheden rond de elektrificatie en versnellingsmaatregelen (onder meer aanvullende stroomvoorziening).
 2. Wij monitoren de inzet van de intercity en voeren onderzoeken uit naar verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede. Hierbij gaat het om:
  1. verhogen van de capaciteit
  2. versnellen van de Intercity en de Sprinter
  3. en het laten rijden van een tweede Intercity / kwartiersdienst.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Met onze partners (4.4.1) werken we aan efficiënt (4.4.2)  en schoon (4.4.3) goederenvervoer. Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector. We zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de logistieke hotspots in Overijssel zodat ze goed kunnen opereren op de Europese corridors (4.4.4).

4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO)

Acties

 1. Wij geven onder regie van POLO, samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls uit het Coalitieakkoord van € 1,8 miljoen voor schoon goederenvervoer en logistiek.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Acties

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Green deal Binnenvaart

Acties

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift)  te voeren van weg naar water.
 2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties

 1. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en het onderzoek ‘Handelingsperspectieven Droogte’.
 2. Wij onderzoeken samen met de partners de mogelijkheden voor meer parkeergelegenheid voor vrachtauto’s.
 3. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) werken we onze wegenvisie met de andere wegbeheerders uit in een actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.10).

4.6.1 A1

Acties

 1. Wij begeleiden de uitvoering van fase I en II (Deventer-Azelo).
 2. Wij voeren samen met de gemeenten langs de A1 de planuitwerkingfase uit en begeleiden de uitvoering van de gebiedsplannen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Acties

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.6.2 A28

Acties

 1. Wij agenderen bij de ministerie van IenW en de Tweede Kamer de nodige vervolgstappen voor de instandhouding en verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroom op de Rijksweg A28, dit naar aanleiding van afronding MIRT onderzoek november 2019.
 2. Wij geven daarbij prioriteit aan de A28 corridor bij Zwolle in samenhang met onderliggend weggennet (ring/N35/N50/N340). Wij streven daarbij naar een MIRT-verkenning voor de langere termijn en beter benutten pakketten (slim en duurzaam) voor de kortere termijn.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.6.3 N35 – Lopende projecten

Acties

 1. Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk tracébesluit door Minister I&W voor Nijverdal-Wierden.
 2. Wijthmen- Nijverdal: Rijkswaterstaat voert maatregelen uit. Ook de planstudie Haarle wordt uitgevoerd.
 3. Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.6.4 N35 – Marsroute

Acties

 1. Wij agenderen verdere opwaardering van de N35 tussen Wijthmen – Nijverdal bij ministerie IenW via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer. Einddoel is uitvoering minimaal 2x2 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen en gescheiden rijstroken.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.6.5 N50

Acties

 1. Wij werken mee aan de planstudie Rijksweg N50 Kampen Zuid-Kampen.
 2. Wij agenderen problematiek op de N50 bij ministerie IenW via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.6.6 N307

Acties

 1. Wij verrichten de voorbereidende werkzaamheden voor de vergunningen voor aanleg van de N307.
 2. Wij bereiden de realisatiefase voor.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

Acties

 1. Wij starten met de werkzaamheden aan het nieuwe tracé bij de aansluiting met de A28.
 2. Wij starten met de uitvoering van de onderdoorgang in de N377 in Balkbrug.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)

Acties

 1. Wij ronden de uitvoering van de N348 (financieel) af.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Acties

 1. Wij realiseren de aansluiting Oude Deventerweg - Landweerweg (N733).
 2. Wij realiseren de aansluiting Lossersestraat - Noord Esmarkerrondweg (N732).
 3. Wij realiseren de rotonde Meenteweg Olst (N337).
 4. Wij ronden de planstudie F35 Enschede-Oldenzaal af.
 5. Wij ronden de planstudie aansluiting N315/N768 Danspaleis af.
 6. Wij ronden de planstudie Herstel Deldener Esch (Pact van Twickel) af.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2020
Lasten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak 0
4.1.3 Slim inzetten van systemen en netwerken -1.650
4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken 0
Totaal 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken -1.650
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer -760
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -104.420
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer 0
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen 0
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -500
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer -105.680
4.3 Vaker op de fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -8.500
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel (POLO) -200
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk -1.200
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek -1.400
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -5.477
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -6.800
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis -12.277
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.1 A1 0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -4.000
4.6.2 A28 0
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0
4.6.4 N35 – Marsroute 0
4.6.5 N50 0
4.6.6 N307 -67
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) 0
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten -6.887
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer -10.954
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -10.376
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -13.207
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -16.582
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur -574
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur -30.363
Totaal Lasten -181.201
Baten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak 0
4.1.3 Slim inzetten van systemen en netwerken 0
Totaal 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken 0
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 0
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 45.237
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 45.237
4.3 Vaker op de fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 0
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 1.500
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.1 A1 0
4.6.4 N35 – Marsroute 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 0
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 0
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 366
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 0
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 366
Totaal Baten 47.103
Publicatiedatum: 25-09-2019

Inhoud