51.267 Uitgaven (x1000)
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

51.267 Uitgaven (x1000)
Inhoud

Financiën

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. Een nadere uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen is te vinden onder financiën - meerjarig overzicht van baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2020
Lasten
10.0 Overhead -27.985
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten -21.095
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen -1.937
20.20 Onvoorzien -250
Totaal Lasten -51.267
Baten
10.0 Overhead 699
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten 92
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 352.586
Totaal Baten 353.377
Publicatiedatum: 25-09-2019

Inhoud