20.831 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

20.831 Uitgaven (x1000)
Inhoud

Dit is hoe wij denken

Overijssel biedt een aantrekkelijke en veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Zij voelen zich thuis in het afwisselende landschap, de fraaie dorpen en de bruisende steden, alle goed bereikbaar. Om onze inwoners blijvend een prettige en veilige plek te bieden, bundelen we onze krachten en vervullen we een sterke regierol voor de leefomgeving.

In onze steden en ons landelijk gebied is ruimte nodig voor de overgang (transitie) naar duurzame energie, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw en kringloopeconomie. Als gebiedsregisseur vinden we met onze partners geschikte plekken voor deze ontwikkelingen en maken we ruimtelijke keuzes. Met onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening stellen we de kaders voor het gebruik van de ruimte op en onder de grond.

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken.

Ook voeren we als provincie de regie op een evenwichtige woningmarkt per regio. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Doelenboom

Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening. Hierbij stimuleren en bewaken wij ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteit, zoals de Kwaliteitsimpuls groene omgeving (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we zo vroeg mogelijk in een proces samen met partners. Onze rol verschilt hierbij per opgave (1.1.2). Zo werken wij met partners aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de ondergrond (1.1.3). Ook zetten we ons grondeigendom en grondbeleid in om onze doelen te bereiken (1.1.4). Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen. Wij bereiden onszelf en onze partners voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5).

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,6 miljoen voor de herziening Omgevingsvisie uit het Coalitieakkoord waarbij we ingaan op aanpak en proces en voeren ter voorbereiding hierop onderzoeken en verkenningen uit.
 3. Wij verkennen de consequenties van de transities (energie, klimaat, circulair) op stad en platteland, en op de ruimtelijke relatie daartussen.
 4. Wij zetten indien nodig of wenselijk ons ruimtelijk instrumentarium in.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Monique van Haaf, Bert Boerman

Opgaven

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij voeren pilots uit in het kader van de transities (energie, klimaat, circulair) die input zijn voor de beleidsontwikkeling.
 2. Wij ontwikkelen met onze partners aanscherpingsmogelijkheden van ons beleid op de kwaliteitssturing (onder andere doorontwikkeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving).
 3. Wij voeren samen met regionale partners de Omgevingsagenda Oost en IJsselmeer Gebiedsagenda uit.
 4. Wij werken samen met onze partners aan beleidsbeslissingen in het kader van integraal riviermanagement.
 5. Wij maken deel uit van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
 6. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.
 7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,55 miljoen voor samenwerkingsverbanden water uit het Coalitieakkoord.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Monique van Haaf, Bert Boerman

Opgaven

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

Acties

 1. Wij werken samen met partners aan bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond zoals het organiseren van de maand van de bodem.
 2. Wij stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven. Hiermee zorgen we dat de gemeenten zijn voorbereid op hun nieuwe taken onder de Omgevingswet.
 3. Wij scherpen het provinciaal beleid aan op bodemenergie en geothermie in het licht van de regionale energiestrategieën.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Monique van Haaf

Opgaven

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

Acties

 1. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2018.
 2. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Monique van Haaf

Opgaven

1.1.5 Programma Omgevingswet

Acties

 1. Wij optimaliseren de samenwerking met onze ketenpartners ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Dit doen we onder andere met ‘omgevingstafels’.
 2. Wij maken onze interne werkprocessen  omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitale Stelsel omgevingswet.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Monique van Haaf

Opgaven

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water werken we met partners aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (1.2.1). Met ons netwerk werken we aan de juiste hoeveelheid oppervlakte- en grondwater (1.2.2). Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast is belangrijk voor een veilige woon- en werkomgeving. In onze Omgevingsvisie en -verordening stellen wij de normering vast voor regionale keringen (dijken langs regionale waterwegen) en wateroverlast (1.2.4). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5).

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties

 1. Wij co-financieren samen met de waterschappen projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
 2. Wij ontwikkelen in de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater instrumentarium om het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties

 1. Wij informeren u over de gezamenlijke grondwateragenda in Rijn-Oost en starten met de uitvoering hiervan.
 2. Wij werken met partners aan de uitvoering van het lopende maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021.
 3. Wij stellen samen met partners een maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland op voor uitvoeringsperiode 2022-2027.
 4. Wij voeren samen met partners de acties uit van de landelijke ‘droogtetafel’ en de Overijsselse droogte evaluatie.
 5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 1,4 miljoen voor droogte uit het Coalitieakkoord.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties

 1. Wij voeren het programma Boeren voor Drinkwater uit in het kader van de bestuursovereenkomst Nitraat.
 2. Wij werken in het Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,7 miljoen voor drinkwater uit het Coalitieakkoord.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties

 1. Wij doen u een voorstel voor een nieuwe normering voor regionale keringen.
 2. Wij ontwikkelen met onze partners nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering.
 3. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.
 4. Wij intensiveren ons toezicht in grondwaterbeschermingsgebieden en informeren inwoners, bedrijven en medeoverheden hierover.  

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Tijs de Bree, Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

1.2.6 IJsseldelta fase 1

Acties

 1. Wij ronden het projectdeel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta-Zuid (financieel) af.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

1.2.7 IJsseldelta fase 2

Acties

 1. Wij voeren de aanbestedingsprocedure voor het recreatieterrein uit nadat de minister het benodigde (MIRT-3) besluit heeft genomen.
 2. Wij starten na de aanbesteding met de uitvoering van de voorzieningen op het recreatieterrein.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Met onze partners onderzoeken we wat het betekent voor onze leefomgeving dat het natter, droger en warmer wordt. Wij zorgen er voor dat de leefomgeving in 2050 zo is ingericht dat we hier zo weinig mogelijk last van hebben en zo veel mogelijk kansen benutten (klimaatadaptief ingericht) (1.4.1). We verbeteren de ruimtelijke kwaliteit in onze steden en kernen. Met het netwerk van de stadsbeweging werken we aan vitale binnensteden (1.4.2) Met Overijssel op streek werken we aan een vitaal platteland en de verbinding tussen stad en land (1.4.3).

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties

 1. Wij gaan in gesprek met partners over welke risico’s en knelpunten wel en niet acceptabel zijn (risicodialoog), op basis van de stresstesten.
 2. Wij stellen samen met gemeenten en waterschappen uitvoeringsprogramma’s op (actieplannen), op basis van de risicodialogen. Daarin staan de maatregelen die nodig zijn om klimaatadaptief te kunnen handelen.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor een deel van de resterende impuls van € 7,45 miljoen uit het Coalitieakkoord, voor actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast en eerste pilots voor projecten groen en blauw in de stad en waterveiligheid IJssel-Vechtdelta.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Bert Boerman

Opgaven

1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied

Acties

 1. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 28,3 mln uit het Coalitieakkoord voor ruimtelijke kwaliteit in bebouwd gebied en de stadsbeweging.
 2. Wij werken samen met onze netwerken aan vitaliteit van de binnensteden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Monique van Haaf

Opgaven

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties

 1. Wij stellen investeringsvoorstellen op voor de resterende impuls van € 3,75 mln uit het Coalitieakkoord voor een Actieplan Leefbaar Platteland en de aanpak Overijssel op Streek. Ter voorbereiding hierop ontsluiten we data door het uitvoeren van een Krachtige Kernen Monitor.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Monique van Haaf, Roy de Witte

Opgaven

Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2020
Lasten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -389
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -886
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond -186
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -1.244
1.1.5 Programma Omgevingswet -616
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond -3.322
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit -740
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -85
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -2.159
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -106
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water -63
1.2.6 IJsseldelta fase 1 -6.000
1.2.7 IJsseldelta fase 2 0
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen -9.153
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren van woonafspraken -250
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -313
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht -563
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -150
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied -700
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -250
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving -1.100
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -6.694
Totaal Lasten -20.831
Baten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 3.691
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 3.691
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 10
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.357
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 34
1.2.6 IJsseldelta fase 1 0
1.2.7 IJsseldelta fase 2 0
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 1.401
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 557
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 0
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied 0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 0
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0
Totaal Baten 5.649
Publicatiedatum: 25-09-2019

Inhoud