Budgettair perspectief

Budgettair perspectief

Inleiding en toelichting

Terug naar navigatie - Inleiding en toelichting

De beginstand van het budgettair perspectief is gebaseerd op de stand ten tijde van de Begroting 2021, inclusief de effecten van de Corona Herstel- en transitieaanpak. In onderstaande overzichten zijn de mutaties/voorstellen bij deze perspectiefnota verwerkt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen niet-beïnvloedbare en beïnvloedbare mutaties.

Niet-beïnvloedbare mutaties
De ontwikkelingen zoals geschetst in het hoofdstuk ‘Toekomst provinciale financiën’ leggen een zware wissel op het budgettair perspectief. De niet-beïnvloedbare mutaties bij deze perspectiefnota hebben forse impact op de toekomstige totale ruimte (en dan met name het structurele saldo). In feite is de ruimte die we met de herprioritering hadden vrijgespeeld hiermee verdampt. In totaal loopt het negatieve effect op tot ruim € 14,5 miljoen in 2025 (€ 11 miljoen structureel en € 3,5 miljoen incidenteel). Dit is met name te verklaren door een lager dividend van Enexis (€ 5 miljoen), indexeringen (€ 4,75 miljoen), de extra storting in de voorziening beheer en onderhoud (€ 2 miljoen) en de Zwartewaterbrug (€ 1 miljoen). Doordat we voorzichtigheidshalve geen accresraming verwerken staat hier ook geen positieve structurele ontwikkeling tegenover. Door het Jaarrekeningresultaat van ruim € 27 miljoen ontstaat wel extra incidentele ruimte.

Beïnvloedbare mutaties/voorstellen
Met het oog op de ontwikkeling van het budgettair perspectief en de geschetste toekomst van de provinciale financiën, hebben we kritisch gekeken naar het ambitieniveau van de aanvullende voorstellen bij deze perspectiefnota en de verwachtingen die we naar anderen wekken. Dit hebben wij ook uitgebreid toegelicht bij de afzonderlijke voorstellen. Per saldo is het incidentele effect op het budgettair perspectief daarmee beperkt. Ook stelt het ons in staat om nu voor de volgende coalitieperiode nog eens € 10 miljoen extra te reserveren. Aan de andere kant leggen we met het toepassen van de ‘afschrijvingsmethodiek’ wel voor 30 jaar structureel beslag op de toekomstige begroting van in totaal € 1,8 miljoen (bestemd voor de Vloedbeltverbinding, Faunapassages, Fiets). Zonder deze methodiek toe te passen zou de incidentele reservering voor de Vloedbeltverbinding ook niet zijn vrijgevallen. Mede daardoor kunnen we middelen achter de hand houden voor PM-posten.

Negatieve jaarschijven
In het voorliggende perspectief presenteren we voor het eerst geen volledig sluitend budgettair perspectief. Ten eerste is het structurele saldo in 2021 negatief. Dit is in principe geen probleem, zolang het structurele saldo op de lange termijn in evenwicht is. Op de lange termijn is het structurele saldo echter wel gering. Het negatieve saldo in 2023 van in totaal € 12,3 miljoen is vanwege het incidentele karakter conform het BBV ook niet problematisch. Het geeft vooral aan dat het signaal dat we hebben geschetst in het hoofdstuk ‘Toekomst provinciale financiën’ ook concreet kan worden. Wij zullen bij de Begroting 2022 komen met een jaarlijks op totaal sluitend budgettair perspectief.

Ruimte voor PM-posten en volgende coalitieperiode
Met een ruimte van € 18,7 miljoen in de Algemene Reserve en de negatieve jaarschijf in 2023 van € 12,3 miljoen, resteert in deze coalitieperiode circa € 6,4 miljoen. Wij stellen voor deze middelen achter de hand te houden voor de geschetste PM-posten in deze perspectiefnota. Het betreft voornamelijk de PM-post voor de Gebiedsgerichte aanpak, inclusief Stikstof.

Voor de volgende coalitieperiode is de ruimte in de jaarschijven ongeveer € 10 miljoen per jaar. Het structurele saldo is naar verhouding zeer gering (minder dan € 1 miljoen). Zoals vermeld in het hoofdstuk ‘Financieel perspectief’ is deze ruimte op de lange termijn zeer onzeker en is het zeker niet genoeg om het huidige uitgavenpatroon te kunnen voortzetten. Met de extra reservering voor de volgende coalitieperiode is er aan het begin van de periode wel incidenteel € 50 miljoen beschikbaar.

Budgettair perspectief 2021-2025

Terug naar navigatie - Budgettair perspectief 2021-2025
Budgettair perspectief totaal
Algemene reserve Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Saldi conform Statenvoorstel 2020/11023991 1.540 - 7.635 3.843 25.911 25.911
Actualisering begroting 29.527 -8.114 -11.915 -16.158 -14.477 -14.761
Beïnvloedbare mutaties 3.400 -8.291 -1.651 -2.626 -1.800 -1.800
Niet-beïnvloedbare mutaties 26.127 177 -10.264 -13.532 -12.677 -14.761
Beschikbare budgettaire ruimte 31.067 -8.114 -4.280 -12.315 11.434 9.350
Mutatie virje ruimte Algemene Reserve -12.394 8.114 4.280 - - -
Nieuw budgettair perspectief 18.673 - - -12.315 11.434 9.350
Gereserveerd voor volgende coalitieperiode 50.000
Structureel budgettair perspectief
Algemene reserve Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Structurele saldi conform Statenvoorstel 2020/1102399 3.844 16.495 13.326 13.301 13.301
Actualisering begroting -4.926 -9.410 -12.351 -12.631 -12.761
Beïnvloedbare mutaties - -200 -1.800 -1.800 -1.800
Niet-beïnvloedbare mutaties -4.926 -9.210 -10.551 -10.831 -10.961
Nieuw structureel saldo -1.082 7.085 975 670 540
Incidenteel budgettair perspectief
Algemene reserve Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Incidentele saldi conform Statenvoorstel 2020/1102399 1.540 -3.844 -8.860 -9.483 12.610 12.610
Actualisering begroting 29.527 -3.188 -2.505 -3.807 -1.846 -3.800
Beïnvloedbare mutaties 3.400 -8.291 -1.451 -826 - -
Niet-beïnvloedbare mutaties 26.127 5.103 -1.054 -2.981 -1.846 -3.800
Nieuw incidenteel saldo exclusief AR 31.067 -7.032 -11.365 -13.290 10.764 8.810
Mutatie vrije ruimte Algemene Reserve -12.394 8.114 4.280
Nieuw incidenteel saldo 18.673 1.082 -7.085 -13.290 10.764 8.810
Gereserveerd voor volgende coalitieperiode 50.000

Mutaties budgettair perspectief

Terug naar navigatie - Mutaties budgettair perspectief
Bedragen x €1.000
Mutaties budgettair perspectief AR 2021 2022 2023 2024 2025
Incidenteel - Beïnvloedbaar
Meerkosten aanpassing Kuinre 0 -1.100 0 0 0 0
Rondweg Weerselo 0 -2.630 0 0 0 0
Vloedbeltverbinding 13.400 0 0 0 0 0
Europese lobby 0 -166 -166 -166 0 0
Toekomstgerichte erven 0 0 -750 -375 0 0
MarketingOost 0 -1.000 0 0 0 0
Economic Boards 0 -300 -200 -100 0 0
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 0 -1.150 0 0 0 0
Agenda Bodem en ondergrond 0 -85 -85 -85 0 0
Niet-vitale vakantieparken 0 -100 -250 -100 0 0
Programma basisvaardigheden 0 -1.760 0 0 0 0
Aanvullende reservering volgende coalitieperiode -10.000 0 0 0 0 0
Totaal Incidenteel - Beïnvloedbaar 3.400 -8.291 -1.451 -826 0 0
Incidenteel - Niet beïnvloedbaar
Monitor Overijssel 2020-II -1.112 597 0 0 0 0
Vervangingsinvesteringen wegen en kunstwerken 2020 - 2023 (PS24 B2020) 0 0 0 -550 550 0
Jaarverslag 2020 27.239 2.869 2.765 0 0 0
Dividend Enexis 0 -864 0 -1.792 -2.072 -2.072
Dividend Vitens 0 0 0 -299 -299 -299
Rente BNG 0 781 468 0 0 0
Eerdere vrijval AFR lening Enschede 0 4.000 -4.000 0 0 0
Actualiseren jaarschijf 2024 en toevoegen jaarschijf 2025 0 0 0 0 0 -1.404
Indexeringen incl. salarissen (CPB 2021 (mrt'21) hicp 1,9%) 0 0 -160 -90 -25 -25
Interprovinciale aanpak stikstof 0 0 -77 0 0 0
Bevrijdingsfestival 0 0 -50 -250 0 0
Werkschip De Buffel 0 -580 0 0 0 0
Risicoreservering N307 0 -1.700 0 0 0 0
Totaal Incidenteel - Niet beïnvloedbaar 26.127 5.103 -1.054 -2.981 -1.846 -3.800
Structureel - Beïnvloedbaar
Faunaknelpunten 0 0 -200 -200 -200 -200
Vloedbeltverbinding 0 0 0 -1.500 -1.500 -1.500
Fiets 0 0 0 -100 -100 -100
Totaal Structureel - Beïnvloedbaar 0 0 -200 -1.800 -1.800 -1.800
Structureel - Niet beïnvloedbaar
Monitor Overijssel 2020-II 0 -597 135 135 135 135
Voorziening beheer en onderhoud 0 0 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960
Zwartewaterbrug 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Bediencentrale bruggen 0 0 -600 -600 -600 -600
Beveiliging informatiesystemen BIJ12 0 0 -160 -160 -160 -160
Omgevingswet: Digitaal stelsel 0 0 -80 -80 -80 -80
Omgevingswet: Informatieproducten 0 0 -200 -200 -200 -200
Databank Fauna en Flora 0 -85 -180 -150 -10 0
Technology Base Twente 0 -280 -50 -50 -50 -50
Jaarverslag 2020 0 -2.869 -2.765 0 0 0
Provinciefonds 0 0 0 0 0 0
Opcenten motorrijtuigenbelasting 0 0 0 0 0 0
Dividend Enexis 0 -1.295 0 -2.687 -3.107 -3.107
Dividend Vitens 0 0 0 -449 -449 -449
AFR storting lening Enexis 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Actualiseren jaarschijf 2024 en toevoegen jaarschijf 2025 0 0 0 0 0 -140
Indexeringen incl. salarissen (CPB 2021 (mrt'21) hicp 1,9%) 0 -1.200 -4.750 -4.750 -4.750 -4.750
Totaal Structureel - Niet beïnvloedbaar 0 -4.926 -9.210 -10.551 -10.831 -10.961