Liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose 2021 - 2031

Terug naar navigatie - Liquiditeitsprognose 2021 - 2031

Toelichting
De blauwe lijn geeft het liquiditeitsverloop aan op basis van reeds genomen bestuurlijke besluitvorming. In de groene lijn zijn daarnaast beleidsvoorstellen opgenomen die worden gedaan in deze perspectiefnota. Bij het opstellen van de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten.

  • Bij de raming van de inkomsten uit het provinciefonds is rekening gehouden met een stijging van jaarlijks 2%.
  • De inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting zijn voor de komende jaren op een gelijkblijvend niveau geraamd.
  • Er is rekening gehouden met 2% indexatie van de structurele uitgaven.
  • We hebben een lening verstrekt aan de BNG Bank van in totaal € 74,5 miljoen. De BNG Bank kan gedurende de looptijd zelf bepalen of en wanneer ze deze lening aflost. Gezien deze onzekerheid is deze aflossing niet meegenomen in de liquiditeitsprognose.
  • We hebben een lening verstrekt aan Enexis van in totaal € 102 miljoen. Enexis mag deze lening in 2030 aflossen, maar is dit niet verplicht. Gezien deze onzekerheid is deze aflossing niet meegenomen in de liquiditeitsprognose.
  • De specifieke uitkeringen (spuks) zijn buiten de prognose gelaten: per saldo zijn deze voor de liquiditeitsprognose neutraal (geld dat niet wordt uitgegeven, wordt teruggestort) en de ontvangsten en uitgaven voor een specifieke uitkering spelen zich meestal binnen één jaarschijf af.
  • De cofinanciering van de N35 en elektrificaties van het spoor zijn voor respectievelijk € 120 miljoen (2024-2029 jaarlijks € 20 miljoen) en € 60 miljoen (2024-2026 jaarlijks € 20 miljoen) meegenomen in de blauwe lijn.


A
nalyse
De forse daling van de liquiditeitspositie in de jaren 2021 tot en met 2023 heeft onder meer te maken met omvangrijke (incidentele) uitgaven voor het realiseren van de ecologische hoofdstructuur inclusief de Ontwikkelopgave Natura 2000 (zoals aankopen gronden), Programma Aanpak Stikstof en het (agrarisch) natuurbeheer. Dekking van deze uitgaven loopt via de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast vraagt de uitvoering van de maatschappelijke opgaven vanuit het coalitieakkoord de nodige liquide middelen. Dekking van deze uitgaven loopt via de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Ook investeringen in onze infrastructuur (zoals de N340) leggen de komende tijd een fors beslag op onze liquiditeiten.

De stijging in de latere jaren wordt veroorzaakt doordat de incidentele uitgaven vanuit de reserves dan aanzienlijk lager zijn en dat een groter deel van de beschikbare middelen nog niet belegd is en daarmee bestemd kan worden in een nieuwe coalitieperiode. De incidentele extra stijging in 2028 wordt veroorzaakt door de omvangrijke aflossingen (2028: € 65 miljoen) door het Energiefonds Overijssel op de corporatieleningen.

Met ingang van 2023 lopen de blauwe en de groene lijn uit elkaar. De blauwe lijn stijgt, terwijl de groene lijn daalt. De belangrijkste reden is de vervanging van de Zwartewaterbrug die (vanuit deze perspectiefnota) is opgenomen in de groene lijn: in 2024 en 2025 is hiervoor in beide jaren € 33 miljoen opgenomen.