Budgettair perspectief

Budgettair perspectief

Inleiding en toelichting

Terug naar navigatie - Inleiding en toelichting

De beginstand van het budgettair perspectief is gebaseerd op de stand ten tijde van de Begroting 2022, inclusief de effecten van het breed aangenomen amendement met aanvullende voorstellen. In onderstaande overzichten zijn de mutaties/voorstellen bij deze perspectiefnota verwerkt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen niet-beïnvloedbare en beïnvloedbare mutaties.

Niet- beïnvloedbare mutaties

Terug naar navigatie - Niet- beïnvloedbare mutaties

De belangrijkste ontwikkelingen zijn toegelicht in het hoofdstuk ‘toekomst provinciale financiën’ en het voorgaande onderdeel ‘ontwikkelingen’. Het regeerakkoord leidt tot extra structurele ruimte, maar daar tegenover staat een aantal grote structurele claims, waardoor per saldo de ruimte in 2026 onveranderd blijft. Door het jaarrekeningresultaat van ruim € 25 miljoen en de compensatie voor de misgelopen opcenten op de MRB ontstaat wel extra incidentele ruimte.

Beïnvloedbare mutaties

Terug naar navigatie - Beïnvloedbare mutaties

Het aantal beïnvloedbare mutaties bij deze perspectiefnota is beperkt. De ruimte voor aanvullende keuzes is dan ook gering. Het voorstel is om het grootste deel van de resterende ruimte te reserveren voor cofinanciering (€ 20 miljoen). Voor de resterende ruimte van ruim € 4 miljoen kunt u eventueel aanvullende voorstellen doen.

Ruimte voor volgende coalitieperiode

Terug naar navigatie - Ruimte voor volgende coalitieperiode

De huidige financiële positie is solide en meer dan gezond. Deze periode hebben we ervoor kunnen zorgen dat de structurele begroting in evenwicht is gebleven en op termijn in evenwicht blijft. Juist doordat we voorzichtig waren met het ramen van bijvoorbeeld het accres en terughoudend zijn geweest met structurele investeringen, zijn we in staat om bij deze perspectiefnota grote tegenvallers (bijvoorbeeld door inflatie) op te vangen. Voor de volgende coalitieperiode is er ondanks het veranderde perspectief daardoor nog wel bewegingsruimte. Met een reservering van in totaal € 50 miljoen is er daarnaast ook incidentele ruimte om te kunnen blijven investeren in Overijssel. 

Ondanks de incidentele reserveringen die wij hebben gemaakt, is de volgende coalitieperiode minder incidenteel te besteden dan we in de afgelopen jaren gewend waren. Zoals geschetst in het onderdeel 'toekomst provinciale financiën' wordt de afhankelijkheid van de structurele inkomsten wordt groter. Daarbovenop is de onzekerheid over de toekomstige financiering zeer groot.

De ruimte vanaf 2026 blijft zoals in de voorgaande hoofdstukken geschetst wel zeer onzeker. In het onderstaande perspectief zijn de accresstijgingen van 2024 en 2025 nog niet opgenomen, die cumulatief zouden optellen tot ruim € 5 miljoen. Als we deze zouden meerekenen, zou de terugval in 2026 ruim € 10 miljoen bedragen. Als het Rijk geen stappen onderneemt en zelfs prijsstijgingen niet zal compenseren, dan kan de terugval nog verder oplopen.

Budgettair perspectief 2022-2026

Terug naar navigatie - Budgettair perspectief 2022-2026
Budgettair perspectief totaal
Algemene reserve Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Saldi conform Begroting 2022 12.691 0 903 15.983 13.287 13.287
Actualisering begroting 20.837 -26.826 -3.166 2.821 4.521 -1.011
Beïnvloedbare mutaties 0 -22.070 -600 -350 -70 -70
Niet-beïnvloedbare mutaties 20.837 -4.756 -2.566 3.171 4.591 -941
Beschikbare budgettaire ruimte 33.528 -26.826 -2.263 18.804 17.808 12.276
Mutatie vrije ruimte Algemene Reserve -29.089 26.826 2.263 0 0 0
Nieuw budgettair perspectief 4.439 0 0 18.804 17.808 12.276
Structureel budgettair perspectief
Algemene reserve Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Structurele saldi conform Begroting 2022 12.689 5.657 5.161 3.868 3.868
Actualisering begroting -11.403 -3.925 -60 4.461 -321
Beïnvloedbare mutaties 0 50 -70 -70 -70
Niet-beïnvloedbare mutaties -11.403 -3.975 10 4.531 -251
Nieuw structureel saldo 1.286 1.732 5.101 8.329 3.547
Incidenteel budgettair perspectief
Algemene reserve Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Incidentele saldi conform Begroting 2022 12.691 -12.689 -4.754 10.822 9.419 9.419
Actualisering begroting 20.837 -15.423 759 2.881 60 -690
Beïnvloedbare mutaties 0 -22.070 -650 -280 0 0
Niet-beïnvloedbare mutaties 20.837 6.647 1.409 3.161 60 -690
Nieuw incidenteel saldo exclusief AR 33.528 -28.112 -3.995 13.703 9.479 8.729
Mutatie vrije ruimte Algemene Reserve -29.089 26.826 2.263
Nieuw incidenteel saldo 4.439 -1.286 -1.732 13.703 9.479 8.729

Mutaties budgettair perspectief

Terug naar navigatie - Mutaties budgettair perspectief
Bedragen x €1.000
Structurele en incidentele baten en lasten AR 2022 2023 2024 2025 2026
Structureel - Niet beïnvloedbaar
Monitor Overijssel 2021-II 0 -24 4.716 5.133 5.154 5.154
Jaarverslag 2021 0 -7.480 -4.268 0 0 0
Accresontwikkeling provinciefonds n.a.v. het Regeerakkoord 0 5.000 8.000 8.800 9.600 5.000
Indexering accres provinciefonds 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000
Opcenten motorrijtuigenbelasting 0 1.500 1.500 1.500 5.000 5.000
Monitoring milieu-impact 0 0 -100 -100 -100 -100
Road infrastructure Safety Management 0 0 -70 -120 -70 -70
Concessie Twente 0 0 0 -1.600 -1.600 -1.600
Bedrijfsvoering 0 -69 -3.528 -3.378 -3.228 -3.228
Schakels VTH, beheerplannen en stikstof 0 0 -425 -425 -425 -425
Indexeringen 0 -7.700 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800
Toevoegen jaarsschijf 0 0 0 0 0 -182
Indexeringen programma's en projecten Wegen en Kanalen 0 -2.630 0 0 0 0
Totaal Structureel - Niet beïnvloedbaar 0 -11.403 -3.975 10 4.531 -251
Incidenteel - Niet beïnvloedbaar
Monitor Overijssel 2021-II -79 24 -934 57 60 60
Amendement Begroting 2022 -4.700 0 0 0 0 0
Jaarverslag 2021 25.616 7.480 4.268 -166 0 0
Opcenten motorrijtuigenbelasting (incl. compensatie inkomstenderving) 0 7.200 7.200 7.200 0 0
Dividend Enexis 0 3.751 0 0 0 0
Tekorten wegenprojecten 0 -770 -3.415 0 0 0
Bedrijfsvoering 0 -113 -2.350 -1.550 0 0
Programma implementatie Omgevingswet 0 -1.100 -450 0 0 0
Schakels VTH, beheerplannen en stikstof 0 0 -2.525 -2.380 0 0
Faunaschade en faunaonderzoek 0 -525 -385 0 0 0
Toevoegen jaarschijf 0 0 0 0 0 -750
Indexeringen programma's en projecten Wegen en Kanalen 0 -9.300 0 0 0 0
Totaal Incidenteel - Niet beïnvloedbaar 20.837 6.647 1.409 3.161 60 -690
Structureel - Beïnvloedbaar
Verduurzaming provinciehuis 0 0 0 -70 -70 -70
Soortenmanagement plannen 0 0 50 0 0 0
Totaal Structureel - Beïnvloedbaar 0 0 50 -70 -70 -70
Incidenteel - Beïnvloedbaar
Reserveren voor cofinanciering 0 -20.000 0 0 0 0
Soortenmanagement plannen 0 0 -525 0 0 0
Programma nieuwe Omgevingsvisie Overijssel 0 -160 -125 -280 0 0
N50 (Kampen - Kampen Zuid) 0 -1.910 0 0 0 0
Totaal Incidenteel - Beïnvloedbaar 0 -22.070 -650 -280 0 0