Sitemap

 1. Blz. 1 Perspectiefnota 2023
  1. Blz. 2 Perspectiefnota 2023
  2. Blz. 3 Opgaven
   1. Blz. 4 Inleidende samenvatting
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Context
    3. Blz. 7 Terugblik
    4. Blz. 8 Trends en ontwikkelingen
    5. Blz. 9 Vooruitblik
    6. Blz. 10 Budgettair perspectief 2022-2026
    7. Blz. 11 Statenvoorstel
   2. Blz. 12 Trends en ontwikkelingen
    1. Blz. 13 Inleiding
    2. Blz. 14 Klimaatadaptatie, klimaatmigratie en de energietransitie
    3. Blz. 15 Een nieuw perspectief voor de landbouw en de ontwikkeling van de natuur
    4. Blz. 16 Verstedelijking en mobiliteit
    5. Blz. 17 Leefbaarheid en brede maatschappelijke welvaart
    6. Blz. 18 Maatschappelijk onbehagen en het openbaar bestuur
    7. Blz. 19 Economie en arbeidsmarkt
    8. Blz. 20 Digitalisering
    9. Blz. 21 Demografische veranderingen en migratie
    10. Blz. 22 Financiële positie
   3. Blz. 23 Krachtige economie
    1. Blz. 24 Terugblik
    2. Blz. 25 Vooruitblik
   4. Blz. 26 Goede bereikbaarheid
    1. Blz. 27 Inleiding
    2. Blz. 28 Terugblik
    3. Blz. 29 Vooruitblik
   5. Blz. 30 Hitte, droogte en wateroverlast
    1. Blz. 31 Inleiding
    2. Blz. 32 Terugblik
    3. Blz. 33 Vooruitblik
   6. Blz. 34 Energietransitie
    1. Blz. 35 Inleiding
    2. Blz. 36 Terugblik
    3. Blz. 37 Vooruitblik
   7. Blz. 38 Aantrekkelijk wonen en ruimte
    1. Blz. 39 Inleiding
    2. Blz. 40 Terugblik
    3. Blz. 41 Vooruitblik
   8. Blz. 42 Vitaal landelijk gebied
    1. Blz. 43 Terugblik
    2. Blz. 44 Vooruitblik
    3. Blz. 45 Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
    4. Blz. 46 Financiering in relatie tot rijksmiddelen
    5. Blz. 47 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof
    6. Blz. 48 Landbouw; Expertise en programma Agro en Food
    7. Blz. 49 Leefbaar platteland
    8. Blz. 50 GLB-NSP
    9. Blz. 51 Basiskwaliteit natuur en een natuur inclusieve ontwikkeling
    10. Blz. 52 Faunaschade en faunaonderzoek
    11. Blz. 53 Natuur in natuurgebieden
    12. Blz. 54 Aanpak invasieve exoten
   9. Blz. 55 Samenleven in Overijssel
    1. Blz. 56 Inleiding
    2. Blz. 57 Terugblik
    3. Blz. 58 Vooruitblik
   10. Blz. 59 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 60 Inleiding
    2. Blz. 61 Versterking bedrijfsvoeringsorganisatie door investeringen in personeel
    3. Blz. 62 Toename structurele lasten Informatievoorziening en Digitalisering (I&D)
    4. Blz. 63 Tijdelijke formatie I&D
    5. Blz. 64 Shared Services Center ONS
    6. Blz. 65 Verdere verduurzaming van het provinciehuis in 2023
   11. Blz. 66 Toekomst provinciale financiën
    1. Blz. 67 Inleiding
    2. Blz. 68 Financieringssytematiek na 2025 | Provinciefonds, belastinggebied, transities
    3. Blz. 69 Toekomst provinciale financiën | Stuurknoppen, ambities en keuzes
  3. Blz. 70 Financiën
   1. Blz. 71 Ontwikkelingen en voorstellen
    1. Blz. 72 Inleiding
    2. Blz. 73 Uitgangspunten
    3. Blz. 74 Niet-beïnvloedbare mutaties
    4. Blz. 75 Beïnvloedbare mutaties
    5. Blz. 76 Overige ontwikkelingen
   2. Blz. 77 Liquiditeitsprognose
    1. Blz. 78 Liquiditeitsprognose 2022 - 2027
   3. Blz. 79 Budgettair perspectief
    1. Blz. 80 Inleiding en toelichting
    2. Blz. 81 Niet- beïnvloedbare mutaties
    3. Blz. 82 Beïnvloedbare mutaties
    4. Blz. 83 Ruimte voor volgende coalitieperiode
    5. Blz. 84 Budgettair perspectief 2022-2026
    6. Blz. 85 Mutaties budgettair perspectief
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap