Balans

Balans

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De balans is het overzicht van onze bezittingen, vreemd vermogen en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit activa en passiva, welke met elkaar in evenwicht zijn. Activa zijn de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen vermogen en vreemd vermogen).

Zoals voorgeschreven in wet- en regelgeving presenteren wij hier de geraamde standen van de balans per 2022 (begin- en eindstanden), 2023, 2024 en 2025 (eindstanden). Bij balansposten waarin grote mutaties plaatsvinden treft u een toelichting aan. Bij balansposten die moeilijk of niet te ramen zijn, zijn de standen van de Jaarrekening 2020 als uitgangspunt gehanteerd.

Overzicht balans - activa

Terug naar navigatie - Overzicht balans - activa
Bedragen x €1.000
Activa Beginsaldo 2022 Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025
Vaste activa
01. Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 1.286 628 176 129 86
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 0 0 0 0 0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0 0 0 0 0
Totaal 01. Immateriële vaste activa 1.286 628 176 129 86
02. Materiële vaste activa
Woonruimten 121 106 91 76 62
Bedrijfsgebouwen 26.790 30.111 28.541 26.463 23.774
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 303.060 345.338 367.457 355.449 343.838
Vervoermiddelen 819 772 725 685 645
Machines, apparaten en installaties 13.959 16.567 15.766 14.490 12.602
Overig 84 3.162 2.881 2.602 2.323
Totaal 02. Materiële vaste activa 344.833 396.056 415.461 399.765 383.244
03. Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 172.201 175.201 178.201 181.201 184.201
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0 0
Leningen aan woningbouwcorporaties 0 0 0 0 0
Leningen aan deelnemingen 421.692 444.187 466.682 467.695 457.695
Leningen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0 0
Leningen aan openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 19.161 19.161 19.161 19.161 19.161
Overige langlopende leningen 45.340 41.997 38.734 35.680 33.298
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0 0 0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 28.100 8.100 8.100 8.100 8.100
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 151.890 58.690 31.300 26.300 11.500
Totaal 03. Financiële vaste activa 838.384 747.336 742.178 738.137 713.955
Totaal Vaste activa 1.184.503 1.144.020 1.157.815 1.138.031 1.097.285
Vlottende activa
04. Voorraden
Grond- en hulpstoffen 0 0 0 0 0
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 0 0 0 0 0
Gereed product en handelsgoederen 126.530 126.771 103.994 82.979 63.622
Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0
Totaal 04. Voorraden 126.530 126.771 103.994 82.979 63.622
05. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 60.049 60.049 60.049 60.049 60.049
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 0 0 0 0 0
Overige verstrekte kasgeldleningen 0 0 0 0 0
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 399.474 340.172 260.597 267.256 317.869
Rekening-courantverhouding met het Rijk 0 0 0 0 0
Overige vorderingen 13.331 13.331 13.331 13.331 13.331
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 0 0 0 0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 521 312 312 312 312
Overige uitzettingen 5.488 2.299 1.793 1.572 1.279
Totaal 05. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 478.863 416.163 336.082 342.520 392.840
06. Liquide middelen
Kas- en banksaldi 19 19 19 19 19
07. Overlopende activa
Van Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 123 123 123 123 123
Van de Nederlandse Rijksoverheid nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel 1.439 1.265 1.265 1.265 1.265
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren komen 30.072 30.072 30.072 30.072 30.072
Totaal 07. Overlopende activa 31.634 31.460 31.460 31.460 31.460
Totaal Vlottende activa 637.045 574.412 471.554 456.977 487.940

Toelichtingen mutaties activa 2022

Terug naar navigatie - Toelichtingen mutaties activa 2022
 • De afname van de immateriële vaste activa betreft reguliere afschrijvingen op (dis)agio samenhangend met obligaties in portefeuille.
 • De per saldo toename van de materiële vaste activa (€ 51,2 miljoen) betreft de (vervangings)investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 49,1 miljoen) en reguliere vervangingsinvesteringen in de overige categorieën (€ 13,1 miljoen) verminderd met de reguliere afschrijvingen (€ 11,0 miljoen).
 • De per saldo afname van de financiële vaste activa (€ 91,0 miljoen) bestaat uit verschillende onderdelen.
  • In de categorie 'kapitaalverstrekkingen' wordt € 3 miljoen verstrekt aan HFO.
  • In de categorie 'leningen aan deelnemingen' wordt € 20 miljoen verstrekt aan EFO en € 2,5 miljoen aan Wadinko.
  • In de categorie 'overige langlopende leningen' wordt € 3,3 miljoen afgelost, grotendeels door SVn.
  • In de categorie 'overige uitzettingen' wordt € 113,2 miljoen afgelost op aflopende obligaties in portefeuille.
 • De per saldo toename van de voorraden (€ 0,2 miljoen) betreft aankopen van (ruil)gronden Natuurnetwerk (€ 49,6 miljoen), de afwaarderingen daarvan naar natuurwaarde (€ 26,7 miljoen) en de verkopen van (ruil)gronden in voorraad (€ 22,7 miljoen).
 • De per saldo afname van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar (€ 62,7 miljoen) betreft de per saldo afname van de opgebouwde rente op obligaties in portefeuille in de categorie 'overige uitzettingen' (€ 3,4 miljoen) en de afname van de categorie 'rekening-courantverhouding met het Rijk' (€ 59,3 miljoen). De mutatie in deze laatste categorie is het effect van alle ramingen in deze begroting; uiteindelijk is het effect zichtbaar in het tegoed dat wij in de schatkist van het Rijk moeten aanhouden.

Voor meer details verwijzen wij u naar het bijlagenboek. Deze vindt u onder de 'Meer'-knop aan de rechterkant.

Overzicht balans - passiva

Terug naar navigatie - Overzicht balans - passiva
Bedragen x €1.000
Passiva Beginsaldo 2022 Eindsaldo 2022 Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025
Vaste passiva
01. Eigen vermogen
Algemene reserves 691.008 689.756 692.597 692.868 693.139
Bestemmingsreserves 835.249 737.420 642.103 588.547 561.534
Resultaat 0 0 903 16.887 30.174
Totaal 01. Eigen vermogen 1.526.257 1.427.176 1.335.603 1.298.302 1.284.847
02. Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 21.510 21.484 21.473 21.462 21.451
Egalisatievoorzieningen 5.612 1.685 4.268 7.166 10.774
Van derden verkregen middelen 957 875 813 866 941
Totaal 02. Voorzieningen 28.079 24.044 26.554 29.494 33.166
03. Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Obligatieleningen 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 1.853 1.853 1.853 1.853 1.853
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 0 0 0 0 0
Door derden belegde gelden 0 0 0 0 0
Waarborgsommen 8 8 8 8 8
Totaal 03. Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861
Totaal Vaste passiva 1.556.197 1.453.081 1.364.018 1.329.657 1.319.874
Vlottende passiva
04. Netto-vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 0 0 0 0 0
Overige kasgeldleningen 0 0 0 0 0
Banksaldi 0 0 0 0 0
Overige schulden 19.793 19.793 19.793 19.793 19.793
Totaal 04. Netto-vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar 19.793 19.793 19.793 19.793 19.793
05. Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 201.793 201.793 201.793 201.793 201.793
Van Europese overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 948 948 948 948 948
Van de Nederlandse Rijksoverheid ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 35.079 35.079 35.079 35.079 35.079
Overige vooruitontvangen bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 7.737 7.737 7.737 7.737 7.737
Totaal 05. Overlopende passiva 245.557 245.557 245.557 245.557 245.557
Totaal Vlottende passiva 265.350 265.350 265.350 265.350 265.350

Toelichtingen mutaties passiva 2022

Terug naar navigatie - Toelichtingen mutaties passiva 2022

Voor de toelichting op de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen verwijzen wij naar het afzonderlijk onderdeel daarvoor in deze begroting. Voor meer details verwijzen wij u naar het bijlagenboek, deze vindt u onder de 'Meer'-knop aan de rechterkant.

De bedragen op de post 'resultaat' betreffen de cumulatieve saldi in de respectievelijke jaarschijven 2022 en verder.