40.927 Uitgaven (x1000)
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

40.927 Uitgaven (x1000)

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. Een nadere uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen is te vinden onder financiën - meerjarig overzicht van baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2022
Lasten
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Bedrijfsvoering 25.780
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 24.042
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend -20
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 681
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -9.806
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen -9.145
20.20 Onvoorzien
20.20.1 Onvoorzien 250
Totaal Lasten 40.927
Baten
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Bedrijfsvoering 721
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 95
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 112.800
20.00.2 Algemene uitkeringen 196.836
20.00.3 Dividend 18.754
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 4.496
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 332.886
Totaal Baten 333.701