178.151 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 4: Mobiliteit

Kerntaak 4: Mobiliteit

178.151 Uitgaven (x1000)

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Reizen naar, door en vanuit Overijssel moet gemakkelijk zijn. Dat valt of staat met een passende mobiliteitsmix over weg, spoor en water; de juiste modaliteit op het juiste moment. Hoe die mix er precies uit moet zien, kan veranderen. Bijvoorbeeld vanwege ontwikkelingen bij andere opgaven, zoals wonen. Ook de coronacrisis heeft hier (voorlopig) plotseling een ander licht op geworpen: we werken meer thuis, het aantal reizigers in het OV was ineens flink afgenomen en de spits kent minder pieken. Dit stelt ons voor nieuwe uitdagingen en het biedt ook kansen. We kijken vooruit naar dat wat nodig is voor een goed bereikbaar Overijssel, in relatie tot onze andere opgaven.

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de Koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO, 2018) maken wij per verbinding de afweging tussen mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets.

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan een veilig en goed onderhouden (vaar-) wegennet. Maar hoe goed de wegen ook zijn, veiligheid heeft steeds meer te maken met gedrag. Daarom stimuleren we veilig gedrag van weggebruikers.

Wij blijven inzetten op duurzaam Openbaar Vervoer en stimulering van fietsgebruik naast een betere autobereikbaarheid. Dat draagt tevens bij aan schonere lucht en daarmee aan een gezonder leefmilieu. We stimuleren het maken van bewuste, duurzame en slimme keuzes en combinaties van de verschillende manieren om je te verplaatsen.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

Terug naar navigatie - 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteitsniveaus van onze infrastructuur. In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3 en 4.1.4). 

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties 2022

 1. Wij verankeren de resultaten uit de vorig jaar uitgevoerde verkenning naar interactie tussen transities, mobiliteit en ruimte (Strategische Koers Ruimte & Mobiliteit) als mobiliteitslijn in de Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Daarbij toetsen we de huidige koersdocumenten aan de recente inzichten rondom mobiliteit en actualiseren deze indien nodig.
 2. We bundelen het Overijssels mobiliteitsbeleid en werken samen met de gemeenten een Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) uit.
 3. Wij verwerken de effecten spreiden en mijden, als gevolg van Covid-19, uit voor het beleidsveld mobiliteit.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.
 5. Wij zijn samen met de provincies Friesland en Drenthe met het Rijk in gesprek over mogelijke decentralisatie van de stoptreinverbinding Leeuwarden-Zwolle per 2025.
 6. Wij voeren een onderzoek uit op welke wijze Openbare Mobiliteit werkbaar kan zijn voor Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

Acties 2022

 1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Strategische programma's.
 2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2023 op en verwerken dit in onze begroting.
 3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2023 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Acties 2022

 1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Slimme, Duurzame en Veilige mobiliteit en voeren deze uit .
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.
 3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik en het veranderd mobiliteitsgebruik door in te zetten op bewustwording en beloning. Covid-19 heeft deze gedragsverandering een stimulans gegeven. Wij werken de ervaringen verder uit.
 5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties 2022

 1. Wij voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (zoals B-ITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer verlenen wij OV-concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en het overstappen op schone energie in het openbaar vervoer. Daarvoor stemmen we het vervoersaanbod af op de vraag, versterken het kernnet en vinden alternatieven voor de nog overblijvende vraag naar vervoer. We stimuleren en realiseren maatregelen om het trein- en busvervoer te verbeteren en duurzamer te maken (4.2.3 t/m 4.2.6). We werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeeld OV 2040’ en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

Acties 2022

 1. Wij werken mee aan de uitwerking van het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040' en vertalen de concrete betekenis hiervan voor Overijssel. We identificeren de mogelijke maatregelen op regionaal en gemeentelijk niveau en maken plannen voor realisatie in de lopende concessies of aan te besteden concessies.
 2. Wij verkennen samen met de bestuurlijke partners in Overijssel het vormgeven van passende openbare mobiliteit, waarbij we vervoersvraag en vervoersaanbod verder op elkaar laten aansluiten.
 3. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties 2022

 1. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
 2. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk en Gelderland in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
 3. Wij zetten de vervolgstappen voor de elektrificatie van het spoor Enschede-grens(-Gronau-Münster) ten behoeve van de treinverbinding Münster-Enschede(-Zwolle), op basis van afspraken met de partners van de INTERREG-studie EuregioRail, de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties 2022

 1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
 2. Wij gunnen de aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht en begeleiden de implementatie (december 2022).
 3. Wij bereiden de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Twente voor (december 2023).
 4. Wij gunnen de Europese aanbesteding voor een kortlopende concessie in verband met de verduurzaming van de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (zie prestatie 4.2.2) en starten met de voorbereiding van de implementatie van deze concessie.
 5. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Acties 2022

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar de opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
 2. Wij werken samen met ProRail en de betreffende gemeenten aan de uitvoering van het programma 'niet actief beveiligde overwegen' (NABO). In 2021 is voor de openbare NABO’s de verkenningsfase afgerond. In 2022 wordt verder samengewerkt aan planuitwerking en planuitvoering. Realisatie van de werkzaamheden zal plaatsvinden in 2022 en 2023.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties 2022

 1. Wij leggen uw Staten in de eerste helft van 2022 een Investeringsvoorstel voor inzake verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en verbeteren perronveiligheid Heino en Raalte). Basis hiervoor zijn de uitkomsten van de onderzoeken welke eind 2021 zijn afgerond. Hierbij houden wij rekening met onze lange termijn-ambities zoals verwoord in onze Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.3 Vaker op de fiets

Terug naar navigatie - 4.3 Vaker op de fiets

Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer als alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. En ook als vervoermiddel van en naar stations of carpoolplaatsen (4.3.1). Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is belangrijk voor woon-werkverkeer, en daarmee ook voor de werkgelegenheid. (4.3.2.)

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Terug naar navigatie - 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Met onze partners (4.4.1) werken we aan efficiënt (4.4.2)  en schoon (4.4.3) goederenvervoer. Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector. We zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de logistieke hotspots in Overijssel zodat ze goed kunnen opereren op de Europese corridors (4.4.4). 

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

Acties 2022

 1. Wij geven onder regie van Port of Logistics Overijssel (POLO), samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij geven via de thema's ruimte en bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt, profilering en acquisitie en innovatie uitvoering aan het meerjarenprogramma.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman.

Opgaven

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Acties 2022

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf, het slim ontsluiten en toepassen van data en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

Acties 2022

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
 2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.
 3. Wij organiseren mede de regiotafel binnenvaart Oost Nederland en geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda.
 4. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek Oost-Nederland.
 5. Samen met onze partners werken we aan beleidsontwikkeling voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen en geven we hier uitvoering aan via projecten als Clean Energy Hubs, Gelderland-Overijssel Regionale Aanpak Laadinfrastructuur en Smart Energy Hubs.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties 2022

 1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een innovatieve en duurzame logistieke corridor en voor het versterken van de netwerksamenwerking op de North Sea Baltic Corridor.
 2. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en verkenning spoorbrug Zutphen.
 3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan het Meerjarenprogramma vrachtwagenparkeren Overijssel.
 4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman.

Opgaven

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Terug naar navigatie - 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is essentieel voor het welzijn in Overijssel. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dragen wij bij aan de ambitie ‘0 verkeersslachtoffers in 2050’. Dat doen we door gedragsbeïnvloeding (4.5.2) en door het veiliger maken van het wegennetwerk (4.5.1).

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Terug naar navigatie - 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) hebben we onze wegenvisie met de andere wegbeheerders uitgewerkt in de rapporten 'Referentiekader economische bereikbaarheid Kernnet auto Overijssel' en 'Aanpak knelpunten'. Deze werken wij uit in een uitvoeringsagenda / actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.11).

4.6.1 A1

Acties 2022

 1. Wij werken samen met de gemeenten langs de A1 de gebiedsplannen verder uit en begeleiden de uitvoering ervan (zoals bijvoorbeeld fietspassages Schipbeek, versterking landschap nabij  buurtschap Azelo en uitkijktoren Rijssense berg).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.2 A28

Acties 2022

 1. Wij ronden het Gebiedsgerichte MIRT onderzoek 'Bereikbaarheid Zwolle en omgeving' medio 2022 af.  In het BO Leefomgeving worden vervolgafspraken gemaakt voor vervolgacties als input voor het BO MIRT 2022, najaar.
 2. Wij zetten de  gezamenlijke werkgeversaanpak langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel voort. Rijkswaterstaat gaat verder met de voorbereiding van de uitvoering van inframaatregelen op de A28.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.3 N35 – Lopende projecten

Acties 2022

 1. Project opwaardering Nijverdal-Wierden
  Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk Tracébesluit door Minister I&W en de voorbereiding van de realisatie van een autoweg met gescheiden rijbanen; 2x2 rijstroken met een maximum snelheid van 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen.
 2. Project Meer Veilig 3 Wijthmen-Nijverdal
  Wij bewaken de voorbereiding van de realisatie van de maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid waaronder een circulair viaduct bij Haarle en een pakket aan maatregelen bij Marienheem en twee bajonetten bij Heino.
 3. Project knooppunt Raalte
  Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.4 N35 – Marsroute

Acties 2022

 1. Wij hebben samen met het Rijk en partners de Startbeslissing van de MIRT Verkenning Marsroute N35 afgerond. Op basis daarvan starten we in 2022 de Verkenning voor de N35 tussen Wijthmen- Raalte en omleiding Mariënheem. In 2023 zal de verkenning naar verwachting afgerond worden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.5 N50

Acties 2022

 1.  Wij tekenen naar verwachting begin 2022 de Bestuursovereenkomst (BOK) indien besluitvorming over aanvullend budget tussen Rijk en regio heeft plaatsgevonden tijdens BO MIRT november 2021. Door de stikstofuitspraak Raad van Staten over de Via15 is ook de Planstudie N50 Kampen Zuid-Kampen vertraagd en zal naar verwachting tweede helft 2022 opgeleverd worden. Uw Staten zijn hierover in 2021 per brief geïnformeerd.
 2. De regio is van plan om in 2022 een verdere opwaardering van de N50 voor het gedeelte Hattemerbroek-Kampen bij het Rijk op de agenda te zetten. Een lobbystrategie hiervoor inclusief kostenindicatie regio wordt eerste helft 2022 uitgewerkt binnen de regio. Bespreking tijdens BO MIRT najaar 2022. Uw Staten zijn hierover in 2021 per brief geïnformeerd.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.6 N307

Acties 2022

 1. Wij werken onder regie van Flevoland verder aan de realisatie van de aanpassingen aan de N307. Onze infra-aanpassingen lopen mee in het maatregelenpakket waarbij ook de Roggebotsluis en de Roggebotkering worden verwijderd, vaarvoorzieningen worden getroffen en een nieuwe brug wordt gerealiseerd. Dit met de doelstelling eind 2022 de watergerelateerde onderdelen op te leveren en de weginfrastructuur medio 2023.
 2. Wij voeren het project uit in nauwe samenhang met het IJsseldelta Programma (zie ook prestatie 1.2.7 IJsseldelta Programma).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

Acties 2022

 1. Wij ronden de werkzaamheden af aan de bestaande N340.
 2. Wij verzorgen de oplevering en overdracht N340 en N377 voor het hoofdcontract
 3. Wij starten met de uitvoering van de groencompensatie.
 4. Wij voeren de werkzaamheden aan de N377 uit en nemen deze in gebruik.
 5. Wij starten met de uitvoering van de spooronderdoorgang N340 (door ProRail).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Acties 2022

 1. Wij ronden het project N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) financieel af.
 2. Wij realiseren de rotonde De Meente Olst (N337).
 3. Wij bereiden de realisatie van rondweg Weerselo (N343) voor.
 4. Wij bereiden de realisatie van de aansluiting N315/N768 Danspaleis voor.
 5. Wij ronden de planstudie fietsverbinding F35 Enschede-Oldenzaal af (zie ook prestatie 4.3.1).
 6. Wij realiseren diverse faunavoorzieningen langs provinciale wegen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Acties 2022

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.6.12 Vloedbeltverbinding

Acties 2022

 1. Wij starten de ruimtelijke procedure, op basis van het Investeringsvoorstel welke aan uw Staten in het najaar 2021 is voorgelegd, voor de Vloedbeltverbinding, dit doen we samen met de betrokken partijen (provincie, gemeente Borne en Almelo).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur (4.7.1). Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu. (4.7.2 en 4.7.3).

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

Acties 2022

 1. Wij voeren metingen, inspecties en onderzoek uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen of én welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit is de basis voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
 2. Wij stellen het beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen (BIK) op voor de periode 2024-2027, met een doorkijk naar 2031 en leggen deze aan uw Staten voor.
 3. Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
 4. Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.
 5. Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
 6. Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

Acties 2022

 1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties 2022

 1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2016-2019 (PS/2016/300) en 2020-2023 (PS/2018/414), en het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.
 2. Wij halen de infastructurele investeringen in het Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis naar voren.
 3. Wij werken verschillende scenario's voor een (gedeeltelijke) vervanging van de Zwartewaterbrug in Hasselt uit.
 4. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

Acties 2022

 1. Wij voeren de schaderegeling uit die in oktober 2020 aan Provinciale Staten ter besluitvorming is voorgelegd.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2022
Lasten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 1.321
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 760
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 96.937
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 97.697
4.3 Vaker op de fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 13.895
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 600
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 814
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 1.414
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 3.830
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 5.854
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 9.684
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.6 N307 77
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 6.708
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 1.748
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 8.533
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 13.507
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 19.040
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 730
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 33.277
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 12.329
Totaal Lasten 178.151
Baten
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 36.414
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 1.500
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 377
Totaal Baten 38.291