39.005 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 5: Regionale economie

Kerntaak 5: Regionale economie

39.005 Uitgaven (x1000)

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

We werken aan een krachtige, regionale economie die crises het hoofd kan bieden. Een krachtige economie zorgt voor werkgelegenheid voor iedereen. Het MKB in Overijssel zorgt voor 60% van de werkgelegenheid en is daarmee een belangrijke pijler van de Overijsselse economie.

Er is in Overijssel een tekort aan vakmensen in technische en IT-beroepen (MBO) en een beperkte beschikbaarheid van hoogopgeleid talent (HBO, WO). Wij willen daarom de arbeidsmobiliteit en de wendbaarheid van de beroepsbevolking vergroten.
Het kabinet zet stevig in op samenwerking met regionale overheden, zodat regionale knelpunten kunnen worden weggenomen en nationale doelstellingen gerealiseerd. Dat is een zeer effectieve en productieve keuze. Opgaven spelen decentraal en moeten daar ook worden aangepakt. Voor Overijssel geldt dat de lijntjes kort zijn. Wij kennen de mensen, de bedrijven, de kennisinstellingen, de maatschappelijke organisaties en gemeenten en waterschappen, zij kennen ons.

Een aantrekkelijke vestigingslocatie is cruciaal om bedrijfsleven met een hoge toegevoegde waarde voor de regio’s in Overijssel te interesseren en te behouden. Dit vraagt om goed bereikbare werkomgevingen op strategische knooppunten in de provincie en verbinding met kennisinstellingen en innovatielabs.

Bedrijven staan voor de uitdaging in te spelen op nieuwe bedrijfsprocessen en verdienmodellen die ontstaan door maatschappelijke en technologische veranderingen over de sectoren heen. Als bedrijven niet tijdig innoveren, verslechtert de concurrentiepositie en leidt dit tot verlies van banen. Structurele ondersteuning voor het MKB, gericht op het verkrijgen van kennis, financiën en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen, is onmisbaar. Daarom ondersteunen wij bedrijven en start-ups bij het innoveren.

De vrijetijdseconomie is voor Overijssel een sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. Wij willen de potentie ten volle benutten. Samen met beeldbepalende evenementen draagt deze sector bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Terug naar navigatie - 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Samen met het onderwijs, ondernemers en andere overheden werken we aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. (5.1.1). Wij richten ons op de prioriteiten inclusiviteit, tegengaan van krapte en mismatch en werken met nieuwe technologieën.

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

Acties 2022

 1. Sturing, monitoring en kennisdeling
  Waar nodig laten wij bovenregionaal onderzoek uitvoeren en stimuleren wij kennisuitwisseling via bijvoorbeeld symposia. Wij delen de ervaringen in de leernetwerken inclusie, talent en het op  te zetten leernetwerk publiek private samenwerkingsverbanden. Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming.  In 2022 maken wij een keuze over de voortgang van het online arbeidsmarkt dashboard. Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio. In de taskforce Arbeidsmarkt Overijssel voeren wij overleg met de regionale ontwikkelfondsen, de arbeidsmarktregio’s, het mbo-platform over een provincie dekkende infrastructuur voor leven lang ontwikkelen en implementatie van rijksbeleid. Er is een koepelplan gemaakt van de technische O&O fondsen. Dit plan is ter besluitvorming aangeboden in de zomer van 2021.
 2. Cross-overs arbeidsmarkt met provinciale (kern)opgaven
  Wij verbinden onze rol en inzet voor de Overijsselse arbeidsmarkt met de uitvoering van onze provinciale ambities en opgaven. Concreet willen wij dat uitwerken met cross-overs tussen de arbeidsmarkt en de provinciale opgaven.
 3.  Publiek-private samenwerkingsverbanden en vernieuwende opleidingsconcepten
  Wij ondersteunen vooral vernieuwende manieren van opleiden en werken, zowel voor jongeren als voor werkenden die bijdragen aan het realiseren van onze provinciale hoofdopgaven en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt tot stand brengen.
 4. Talent behouden en aantrekken
  Wij blijven met onze partners investeren om talent te behouden en aan te trekken voor de regio. Wij zetten in op de randvoorwaarden, zoals een aantrekkelijk woon- werk en leefklimaat, employer branding door werkgevers, kennisdeling, en gezamenlijk onderzoek en monitoring.  En wij ondersteunen de technische ontwikkeling van platforms voor personeels- en arbeidsmobiliteit met als doel vraag naar personeel en aanbod van personeel bij elkaar te brengen.
 5. Uitbouwen Techniekpacten en doorontwikkeling wetenschap en techniek in het onderwijs
  Wij zien kansen voor de Techniekpacten om zich te verbinden aan de thema’s klimaat, energietransitie, leven lang ontwikkelen en circulaire economie.  Wij stimuleren dat de drie Overijsselse techniekpacten zoveel mogelijk aansluiten bij de regionale human capital agenda’s en/of regiodeals en bepalen eind 2021/ begin 2022 over voortzetting van de techniekpacten in de huidige vorm.
 6. Wetenschap en techniek als basisvaardigheid voor jongeren   
  In 2023 willen we dat alle  scholen in Overijssel W&T activiteiten uitvoeren en minimaal 50% van de scholen dit structureel aanbieden. Hiervoor verstrekken wij subsidie voor het stimuleren van wetenschap en techniek, inclusief digitale vaardigheden, in het primair onderwijs. Tevens gaan wij wetenschap en techniek in het onderwijs verbinden aan de transities waar wij als samenleving voor staan: circulair, digitalisering, duurzaamheid en energie.
 7. Eén grensoverschrijdende arbeidsmarkt
  Wij zetten in op één goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

5.2 Regiodeals

Terug naar navigatie - 5.2 Regiodeals

Met onder andere de regiodeals dragen we bij aan de regionale agenda’s (5.2.1 t/m 5.2.4). Met een helikopterview en vanuit onze ongebonden positie organiseren we de zaken slim, brengen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan.

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties 2022

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio Deal Twente. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
 2. Wij investeren in de vorm van een lening van € 10 miljoen met het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen in het nationale fotonica-innovatieprogramma PhotonDelta dat een looptijd heeft van acht jaar. Daarnaast investeert Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.2.2 Regio Deal Zwolle

Acties 2022

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio deal.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

5.2.3 Cleantech Regio

Acties 2022

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de CTR te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene omgeving.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties 2022

 1. Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2020-2023. 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.2.5 Nationaal Groeifonds

Acties 2022

1. Wij voeren een verkenning uit naar de potentie voor het vormen van een samenwerkingscoalitie voor een investeringsproject op het gebied van Smart Energy Hubs en/of Human capital/Arbeidsmarkt
2. Wij ondersteunen aanvragen waarbij Overijsselse bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn betrokken.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Terug naar navigatie - 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Wij brengen bestaande werklocaties op orde door te sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties (5.3.1 ). Door het verbinden van (overheids)partijen, kenniscentra en bedrijfsleven creëren wij bovenregionale topwerklocaties (5.3.3). Wij nemen deel in XL Business Park Twente, Technology Base en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo (5.3.2). Hiermee zijn wij een aantrekkelijke vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse ondernemingen (5.3.4). Wij trekken deze bedrijven actief aan via Oost NL.

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

Acties 2022

 1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken en werken aan een herziening van deze afspraken in 2022.
 2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
 3. Wij geven uitvoering aan het Statenvoorstel “Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023 (PS/2021/1102064) middels drie actielijnen:
  a. Organiseren van denk- en slagkracht in de vorm van een “Versnellingspool” voor toekomstbestendige werklocaties
  b. Investeren in projecten die bijdragen aan toekomstbestendige werklocaties in Overijssel
  c. Delen van kennis met onze partners

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

Acties 2022

 1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.3.3 Topwerklocaties

Acties 2022

 1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.
 2. Wij voeren een evaluatie uit op deze topwerklocaties.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.3.4 Internationaliseren

Acties 2022

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn E: Investeren in internationalisering (Investeringsprogramma MKB 2020-2023)

 1. Wij dragen bij aan een verdere internationalisering van onze economie door internationale handel te bevorderen bij ons MKB en door internationale investeerders aan te trekken. In relatie tot de Overijsselse topwerklocaties en topclusters zetten we in op strategische acquisitie. Bij handelsbevordering gaan wij door met het succesvolle programma GO4EXPORT dat landelijk wordt gezien als voorbeeld van regionale exportbevordering.
 2. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
 3. Wij ondersteunen het MKB in Overijssel bij de voorbereiding en marktentree ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT. Het GO4EXPORT programma ondersteunt 400 unieke bedrijven bij het internationaliseren. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Terug naar navigatie - 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdssector uit om vernieuwende, toeristische concepten in samenwerking met ondernemers uit onder sectoren te exploiteren. De sector werkt samen in het programma Gastvrij Overijssel 2020 – 2023. Wij nemen actief deel aan dit netwerk. Daarnaast ondersteunen wij festivals en evenementen die uitnodigen tot bezoek en (meerdaags-) verblijf in Overijssel (5.4.2). Overijssel is en blijft daarmee een aantrekkelijke bestemming (5.4.1).

5.5 Krachtig MKB

Terug naar navigatie - 5.5 Krachtig MKB

In Overijssel investeren wij in de basisinfrastructuur met Oost NL, Novel-T en innovatieloketten en open innovatiecentra van waaruit het MKB wordt geholpen met ondernemerschaps-, innovatie- en internationaliseringsvraagstukken (5.5.1). De vele MKB en familiebedrijven vormen de motor van de Overijsselse economie. Om als MKB te blijven verdienen, is het nodig om te vernieuwen. Bedrijven staan voor de uitdaging van digitalisering en verduurzaming. Met behulp van instrumentarium en projecten van de provincie wordt het MKB daarbij ondersteund (5.5.2). In Europees verband werken Gelderland en Overijssel samen. Wij bevorderen regionale concurrentiekracht door het benutten van de Europese mogelijkheden door programma’s als EFRO, POP/LEADER en Interreg (5.5.3). Met het verstrekken van risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers dragen wij bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering (5.5.4). Met generieke en specifieke instrumenten en interventies stimuleren wij de ontwikkeling naar een duurzame, circulaire economie (5.5.5).

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties 2022

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur
Ondernemers hebben belang bij professionele advisering en toegang tot de juiste hulpbronnen en financiering. Vanuit het investeringsprogramma MKB zorgen we voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB, waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer steeds centraal staat. Dat wordt verzorgd via Oost NL, Novel-T en de regionale loketten (basisinfrastructuur). Er is specifiek aandacht voor thema’s als duurzaamheid en digitalisering.

 1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
 2. Wij bewaken of de gemaakte afspraken (Q4 2021) met Oost NL, Novel-T en Kennispoort worden gerealiseerd. Jaarlijks maken wij via de jaarrekening inzichtelijk wat de resultaten geweest zijn van de basisinfrastructuur qua bereik (mkb en studenten), aantal ondernemerscontacten, begeleidingstrajecten en outcome.
  In 2022 verwachten we onder andere op basis van >2500 ondernemerscontacten minimaal 1000 begeleidingstrajecten te realiseren, en > € 30 miljoen aan innovatie-investeringen en € 75 miljoen aan aangetrokken investeringen als gevolg van acquisitie.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Acties 2022

 (De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. De komende jaren gaan we onder andere ons voucherinstrumentarium vereenvoudigen, de online dienstverlening (website) verbeteren en regelgeving reduceren.

1. MKB vriendelijke dienstverlening
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. In 2022 werken we aan een laagdrempelige en zo compleet mogelijke digitale informatievoorziening voor MKB’ers. Wij onderzoeken met een klankbordgroep, bestaande uit brancheverenigingen, bedrijfsleven, gemeenten en provincie, waar knelpunten zitten t.a.v. regelgeving, regeldruk, informatievoorziening en contact met de overheid. Hieruit destilleren wij verbeterpunten die wij omzetten in acties.

2. Launching customership (actielijn MKB vriendelijke dienstverlening)
Wij begeleiden 30 LC-trajecten in de uitvoeringsfase naar de vervolgfase (of naar afronding) en vervolgens richting besluitvorming over wel/niet eerste inkoop. Van de in 2020 gestarte Startup in Residence Energie Innovatie realiseren wij de 10 praktijktesten met ondernemers en sturen wij aan op het inkopen van minimaal 3 innovaties met uitgewerkte businesscase (beoogd 2022-2023), die bij toepassing substantieel bijdragen aan het aandeel nieuwe energie en/of energiebesparing.

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap
Wij leggen hier de focus op familiebedrijven, starters, startups & scale-ups en sociaal ondernemen. Familiebedrijven vormen binnen het MKB een grote groep. Wij gaan onder andere door met de regeling Jonge Bedrijfsopvolgers en geven uitvoering aan de MKB deal ‘Family Next’.

3. Familiebedrijven (programmalijn Investeren in ondernemerschap)
Wij bewaken de realisatie van het project Family Next. Het doel is in de periode 2020-2022 1.000 ondernemers te begeleiden/informeren. 

4. Starters, startups, scale-ups (programmalijn investeren in ondernemerschap
Wij bewaken de voortgang van het programma Starversneller dat Oost NL samen met een aantal ondernemershubs uitvoert. Voor coaching zijn ondersteuningsvouchers beschikbaar. In 2022 nemen 100 startende ondernemers deel. Wij ondersteunen daarnaast de 3 regio’s bij de  uitvoering van hun startup plannen.

5. Impact Ondernemen (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij versterken impact ondernemers in hun ondernemersvaardigheden (10 tot 15 deelnemers starten in een ondersteuningstraject en 10 tot 15 deelnemers doen mee aan de Startversneller). We betrekken Overijsselse gemeenten in het ontwikkelen van beleid voor impact ondernemen; hiervoor organiseren we 6 tot 10 inspiratie- en kennissessies voor gemeenten.

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies
In de periode 2020-2023 richten wij ons op zowel bedrijfsgerichte als missiegerichte innovaties. Wij committeren ons aan de landelijke MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling en investeren in projectontwikkeling voor maatschappelijke opgaven aansluitend op de landelijke Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s).

6. Investeren in innovatief MKB en missies
Voor de MIT-regelingen is € 4 miljoen beschikbaar; wij stellen vanuit ons investeringsprogramma MKB € 2 miljoen beschikbaar en het Rijk draagt € 2 miljoen bij. Deze rijksbijdrage financieren wij voor. Met MIT haalbaarheidsprojecten ondersteunen we 50-60 ondernemers. Innovatieve ondernemers die samenwerken met ander MKB ondersteunen we financieel met MIT R&D-samenwerkingsprojecten (15 projecten).

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB
Voor een toekomstgericht MKB is het van belang om een digitaliseringsslag te maken. Digitalisering is niet een keuze maar een vereiste. Elk bedrijf zal een doorontwikkeling moeten maken naar een meer digitale bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor bedrijfsprocessen als de digitale vaardigheden van werknemers. Digitalisering is noodzakelijk om de productiviteit van het MKB te verhogen. Wij streven ernaar om Overijsselse bedrijven stappen te laten zetten op het pad van digitalisering en cyberweerbaarheid.

 7. Investeren in digitalisering
In 2022 zetten we ons in om meer impact te bereiken qua digitalisering. Voor de maakindustrie doen wij dit door het netwerk BOOST (Oost- Nederlandse samenwerking voor slimme maakindustrie) te transformeren tot een European Digital Innovation Hub Oost Nederland. HetEuropese aanvraagtraject voor deze status en bijbehorende extra Europese middelen zal naar verwachting Q1/2-2022 zijn beslag krijgen.  Daarnaast zetten we in op Digitaal vaardig MKB: bewustwording digitalisering best practices), bewustwording cyberveiligheid, verbinding digitale werkplaatsen naar breed MKB, doorontwikkeling MKB voucher, beter benutten van huidige faciliteiten en het versterken van de  samenwerking Rijk-regio, zodat er meer samenhang komt in het beschikbare instrumentarium.

Actielijn G – Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke thema’s (topclusters)

8. Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters
Binnen de SIIA’s zijn diverse projecten initiatieven benoemd die moeten bijdrage aan versterking van het Oost-Nederlandse innovatieprofiel. Langs de lijn van de 5 SIIA's (Strategische Innovatie en Investeringsagenda Oost Nederland), investeren we in strategische projecten. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.3 Europese programma’s

Acties 2022

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijsselse deel van de Europese Programma’s EFRO, Interreg en ELFPO. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor de onder 1. genoemde programma’s voor de periode 2021-2027, zodat deze optimaal bijdragen aan onze provinciale opgaven.
 3. Wij starten, na goedkeuring van de programma’s door de Europese Commissie, het programmamanagement van de onder 1. genoemde Europese programma’s voor de periode 2021-2027. We zetten het Europese geld slim in om, binnen de door de EU gestelde kaders, via projecten een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven.
 4. Wij bevorderen dat Overijssel, en in het bijzonder het MKB, de Europese (Thematische) fondsen benut. Daartoe voeren wij onder meer het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland (Think East Netherlands) uit.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties 2022

 1. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 3. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum, Bert Boerman, Roy de Witte en Tijs de Bree

Opgaven

5.5.5 Circulaire economie

Acties 2022

 1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
 2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.
 3. Wij rapporteren uiterlijk in maart over de implementatie van de aanbevelingen van de Rekenkamer Oost Nederland over circulair inkopen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2022
Lasten
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 998
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds
5.2.2 Regio Deal Zwolle 1.350
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 1.095
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 82
5.3.3 Topwerklocaties 50
5.3.4 Internationaliseren 600
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie 1.827
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
5.4.1 Gastvrij Overijssel 1.113
5.4.2 Festivals en evenementen 1.225
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor 2.338
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 4.952
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 4.146
5.5.3 Europese programma’s 20.131
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 29.229
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 3.263
Totaal Lasten 39.005
Baten
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 100