Investeringen

Investeringen

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

In het kader van onze provinciale opgaven houden wij de provinciale infrastructuur en gebouwen (zie paragraaf kapitaalgoederen) en onze ICT voorzieningen (zie paragraaf bedrijfsvoering) in stand door tijdig vervangingsinvesteringen uit te voeren en eventueel nieuwe investeringen te doen.

Provinciale Staten stelt de investeringskredieten vast bij de Begroting en eventuele begrotingswijzigingen. De bijbehorende kapitaallasten verwerken wij in de Begroting conform de uitgangspunten in de financiële verordening, waaronder de daarin opgenomen afschrijvingstermijnen.

Reserve Dekking Kapitaallasten
Vanaf 2017 moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) investeringen in provinciale infrastructuur (investeringen met maatschappelijk nut) geactiveerd en afgeschreven worden. Provinciale Staten heeft besloten de bestemmingsreserve Reserve dekking kapitaallasten activa (RDKA) in te stellen voor dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Op het moment van investeren reserveren wij een bedrag ter hoogte van de investering in de RDKA. Van daaruit dekken we de structurele kapitaallasten. Voor investeringen die via deze reserve lopen wordt dus vooraf de volledige dekking van toekomstige kapitaallasten geregeld.

Nieuwe investeringen in eigen infrastructuur
Bij de Perspectiefnota 2022 heeft Provinciale Staten de uitgangspunten voor investeringen in provinciale infrastructuur vastgesteld. In de kern betekenen de uitgangspunten dat alle vervangingsinvesteringen en lopende investeringen via de RDKA blijven lopen. Voor nieuwe investeringen in eigen infrastructuur hanteren we voortaan de ‘directe afschrijvingsmethodiek’. De afschrijvingen komen dan direct ten laste van de meerjarige structurele begroting. Voor een nadere uitleg over deze systematiek verwijzen wij naar de Perspectiefnota 2022.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen in de materiële vaste activa en de wijze waarop wij de bijbehorende kapitaallasten verwerken in onze begroting. Wij investeren in provinciale infrastructuur, provinciaal vastgoed en ICT.

Investeringen
Investering Beleidsdoel Dekking
Provinciale infrastructuur
Vervangingsinvesteringen 4.7 Goed functionerende infrastructuur Via RDKA
Lopende nieuwe investeringen 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Via RDKA
Nieuwe investeringen (vanaf Perspectiefnota 2022) 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Structurele last in begroting
Provinciale gebouwen
10.0 Overhead Structurele last in begroting
ICT
10.0 Overhead Structurele last in begroting

Provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - Provinciale infrastructuur

Ten aanzien van provinciale infrastructuur is er sprake van twee type investeringen: vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vanwege het uitgangspunt om bij nieuwe investeringen in eigen infrastructuur de directe afschrijvingssystematiek te hanteren maken we voor nieuwe investeringen onderscheid tussen lopende en nieuwe investeringen.

Vervangingsinvesteringen
Wij voeren de vervangingsinvesteringen uit conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023. Voor vervangingsinvesteringen storten we jaarlijks € 8 miljoen in de RDKA ter dekking van de kapitaallasten. Daarmee is jaarlijks gemiddeld € 8 miljoen beschikbaar voor vervangingsinvesteringen. Dit bedrag wordt vanaf de begroting 2022 jaarlijks geïndexeerd.

De in deze paragraaf opgenomen vervangingsinvesteringen in infrastructuur hebben betrekking op materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. We doen ook vervangingsinvesteringen voor activa met een economisch nut. Daar vallen onder andere de zoutstrooiers onder.  In 2022 gaat het om een investering van € 340.000.

Lopende investeringen
In de RDKA is daarnaast in totaal ruim € 200 miljoen beschikbaar voor investeringen die voor 2021 in gang zijn gezet. In het totaaloverzicht hieronder is weergegeven hoeveel daarvan de komende jaren wordt geïnvesteerd. De bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’ (te vinden onder de ‘bijlagen-knop’  rechtsboven) geeft een uitgebreidere weergave.  

Nieuwe investeringen
Conform de uitgangspunten investeringen in infrastructuur verwerken wij de kapitaallasten van nieuwe investeringen in infrastructuur vanaf 2022 structureel in de Begroting.
Bij de Perspectiefnota 2022 is besloten deze systematiek toe te passen op:

- Het aanpakken van de 10 meest urgente faunaknelpunten. Hiervoor is in 2021 een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 3 miljoen. De afschrijvingstermijn bedraagt gemiddeld 30 jaar. Voor de kapitaallasten en beheer en onderhoud is structureel € 0,2 miljoen gereserveerd vanaf 2022. Bij de tweede monitor 2021 zullen we daarom voorstellen het investeringskrediet over een aantal jaren te verdelen.

- De aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel. Hiervoor is in 2021 een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 1,9 miljoen en voor de kapitaallasten en beheer en onderhoud is structureel € 0,6 miljoen gereserveerd vanaf 2022 en. Met de aanleg zal naar verwachting in 2022 begonnen worden.. Bij de tweede monitor 2021 zullen we daarom voorstellen het investeringskrediet te herverdelen over de aanlegperiode.

- Aanleg van nieuwe provinciale fietspaden. Hiervoor is structureel € 0,1 miljoen gereserveerd vanaf 2023. De afschrijvingstermijn bedraagt 30 jaar.

- De vervanging van de Zwartewaterbrug. Hiervoor is structureel € 1 miljoen gereserveerd vanaf 2023 en in 2023 een voorbereidingskrediet van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Omdat de voorbereidingen al in gang zijn gezet zullen we bij de bij de tweede monitor 2021 voorstellen het investeringskrediet naar voren te halen. Provinciale Staten besluiten nog via een separaat Statenvoorstel over de uitvoering en het definitieve investeringskrediet. De reservering is tot die tijd opgenomen in kerntaak 20.

- Aanleg van de Vloedbeltverbinding. Hiervoor is structureel € 1,5 miljoen gereserveerd vanaf 2023. Provinciale Staten besluiten nog via een separaat Statenvoorstel over de uitvoering en het definitieve investeringskrediet. De reservering is tot die tijd opgenomen in kerntaak 20.

Provinciale gebouwen

Terug naar navigatie - Provinciale gebouwen

Zoals beschreven in de paragraaf kapitaalgoederen hebben we een meerjarig onderhoudsplan en vervangingsplan voor zowel het provinciehuis als de overige provinciale gebouwen. In 2022 investeren € 7,3 miljoen in de provinciale gebouwen. De reeds lopende afschrijvingslasten bedragen in 2022 € 2,3 miljoen.

In aansluiting op de paragraaf kapitaalgoederen beperken we ons in deze paragraaf tot de investeringen in het provinciaal vastgoed. We investeren echter ook in facilitaire zaken zoals meubilair. In totaal is hiermee in 2022 een investeringsbedrag van € 4,4 miljoen geraamd.

ICT

Terug naar navigatie - ICT

Zoals beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering investeren we jaarlijks ruim € 1 miljoen in onze ICT voorzieningen. In de 1e monitor 2021 is ten aanzien van de investeringen ICT opgenomen dat voor ICT nu nog jaarlijks een investeringsbudget beschikbaar is. De investeringen in hardware worden echter gedaan door het Shared Service Centre ONS, die ook eigenaar wordt van deze investeringen. Deze investeringen kunnen daarom niet op de provinciale balans worden opgenomen. Daarom is een omzetting van de jaarlijkse investeringsbudgetten naar exploitatiebudgetten nodig. In plaats van de jaarlijkse kapitaallasten van investeringen in hardware dienen wij dan een bijdrage aan ONS voor deze investeringen op te nemen in onze begroting. Dit zal een budgettair effect teweeg brengen. De omzetting van de jaarlijkse investeringsbudgetten naar exploitatiebudgetten is nog niet in de begroting 2022 opgenomen en zullen wij bij een later P&C document aan u voorleggen.

Financieel totaaloverzicht investeringen

Terug naar navigatie - Financieel totaaloverzicht investeringen
Investeringen in Materiële vaste activa (x € 1 miljoen)
Totaal Bijdrage Bijdrage Realisatie Begroting Begroting Meerjarenraming
budget provincie derden 2017-2020 2021 2022 2023 2024 2025
Provinciale infrastructuur
- Lopende investeringen 200,8 207,7 6,9 63,1 79,5 32,6 8,5 8,5 8,5
- Vervangingsinvesteringen 74,4 75,4 1,0 22,7 13,7 16,7 7,1 7,1 7,1
- Nieuwe investeringen:
* Faunaknelpunten 3,0 3,0
* Bedienbare bruggen 1,9 1,9
* Nieuwe provinciale fietspaden pm* pm pm pm
* Vervanging Zwartewaterbrug pm* 1,0 pm pm
* Aanleg Vloedbeltverbinding pm* pm pm pm
Provinciale gebouwen
- Provinciehuis 7,2 1,3 0,1 -
- Overige gebouwen 0,1 - 0,5 -
ICT
- ICT 1,0 1,0 1,0 1,0
*Voor de nieuwe investeringen in fietspaden, de Zwartewaterbrug en de Vloedbeltverbinding zijn structurele reserveringen opgenomen in de Begroting van respectievelijk € 0,1 miljoen, € 1,0 miljoen en € 1,5 miljoen. Deze bedragen zijn ter dekking van de kapitaallasten en het beheer en onderhoud. Uw Staten besluit nog over de definitieve (omvang van de) investering.