Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1
Begroting 2022 Blz. 2
Kerntaken Blz. 3
Inleiding en statenvoorstel Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Krachtige economie Blz. 6
Energietransitie Blz. 7
Goede bereikbaarheid Blz. 8
Hitte, droogte en wateroverlast Blz. 9
Aantrekkelijk wonen en ruimte Blz. 10
Vitaal landelijk gebied Blz. 11
Samenleven in Overijssel Blz. 12
Financiën Blz. 13
Statenvoorstel Blz. 14
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer Blz. 15
Dit is hoe wij denken Blz. 16
Overijssel in cijfers Blz. 17
Dit is wat wij doen Blz. 18
1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond Blz. 19
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid Blz. 20
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid Blz. 21
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond Blz. 22
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium Blz. 23
1.1.5 Programma Omgevingswet Blz. 24
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen Blz. 25
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit Blz. 26
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater Blz. 27
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst Blz. 28
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast Blz. 29
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water Blz. 30
1.2.7 IJsseldelta programma Blz. 31
1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag Blz. 32
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's Blz. 33
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad Blz. 34
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving Blz. 35
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 Blz. 36
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Blz. 37
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland Blz. 38
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen Blz. 39
Financiën Blz. 40
Kerntaak 2: Milieu en energie Blz. 41
Dit is hoe wij denken Blz. 42
Overijssel in cijfers Blz. 43
Dit is wat wij doen Blz. 44
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen Blz. 45
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid Blz. 46
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu Blz. 47
2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER) Blz. 48
2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid Blz. 49
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst Blz. 50
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties Blz. 51
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken Blz. 52
2.2.3 Beheer nazorgfonds Blz. 53
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem Blz. 54
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Blz. 55
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel Blz. 56
2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis) Blz. 57
2.4 Een duurzaam landelijk gebied Blz. 58
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven Blz. 59
Financiën Blz. 60
Kerntaak 3: Vitaal platteland Blz. 61
Dit is hoe wij denken Blz. 62
Overijssel in cijfers Blz. 63
Dit is wat wij doen Blz. 64
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit Blz. 65
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap Blz. 66
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap Blz. 67
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 Blz. 68
3.1.4 Beheer natuurterreinen Blz. 69
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied Blz. 70
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit Blz. 71
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap Blz. 72
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur Blz. 73
3.2.1 Beheer landschap Blz. 74
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen Blz. 75
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur Blz. 76
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof Blz. 77
3.3.2 Nationale parken Blz. 78
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken Blz. 79
3.3.4 Faunabeheer Blz. 80
3.3.5 Invasieve exoten Blz. 81
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem Blz. 82
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw Blz. 83
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food Blz. 84
3.4.3 Landbouwstructuurversterking Blz. 85
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie Blz. 86
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland Blz. 87
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel Blz. 88
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten Blz. 89
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof Blz. 90
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie Blz. 91
Financiën Blz. 92
Kerntaak 4: Mobiliteit Blz. 93
Dit is hoe wij denken Blz. 94
Overijssel in cijfers Blz. 95
Dit is wat wij doen Blz. 96
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken Blz. 97
4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit Blz. 98
4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak Blz. 99
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken Blz. 100
4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken Blz. 101
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer Blz. 102
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer Blz. 103
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen Blz. 104
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein Blz. 105
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer Blz. 106
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede Blz. 107
4.3 Vaker op de fiets Blz. 108
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik Blz. 109
4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk Blz. 110
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek Blz. 111
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) Blz. 112
4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics) Blz. 113
4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Blz. 114
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk Blz. 115
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis Blz. 116
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid Blz. 117
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid Blz. 118
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Blz. 119
4.6.1 A1 Blz. 120
4.6.2 A28 Blz. 121
4.6.3 N35 – Lopende projecten Blz. 122
4.6.4 N35 – Marsroute Blz. 123
4.6.5 N50 Blz. 124
4.6.6 N307 Blz. 125
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) Blz. 126
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten Blz. 127
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid Blz. 128
4.6.12 Vloedbeltverbinding Blz. 129
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur Blz. 130
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur Blz. 131
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 132
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur Blz. 133
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik Blz. 134
Financiën Blz. 135
Kerntaak 5: Regionale economie Blz. 136
Dit is hoe wij denken Blz. 137
Overijssel in cijfers Blz. 138
Dit is wat wij doen Blz. 139
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding Blz. 140
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 141
5.2 Regiodeals Blz. 142
5.2.1 Regio Deal Twente Blz. 143
5.2.2 Regio Deal Zwolle Blz. 144
5.2.3 Cleantech Regio Blz. 145
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn Blz. 146
5.2.5 Nationaal Groeifonds Blz. 147
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie Blz. 148
5.3.1 Werklocaties: basis op orde Blz. 149
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties Blz. 150
5.3.3 Topwerklocaties Blz. 151
5.3.4 Internationaliseren Blz. 152
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor Blz. 153
5.4.1 Gastvrij Overijssel Blz. 154
5.4.2 Festivals en evenementen Blz. 155
5.5 Krachtig MKB Blz. 156
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie Blz. 157
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap Blz. 158
5.5.3 Europese programma’s Blz. 159
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal Blz. 160
5.5.5 Circulaire economie Blz. 161
Financiën Blz. 162
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit Blz. 163
Dit is hoe wij denken Blz. 164
Overijssel in cijfers Blz. 165
Dit is wat wij doen Blz. 166
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst Blz. 167
6.1.1 Materieel erfgoed Blz. 168
6.1.2 Immaterieel erfgoed Blz. 169
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod Blz. 170
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod Blz. 171
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen Blz. 172
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent Blz. 173
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst Blz. 174
6.3.3 Talent heeft de toekomst Blz. 175
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel Blz. 176
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren Blz. 177
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen Blz. 178
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang Blz. 179
6.5.2 Iedereen doet mee Blz. 180
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen Blz. 181
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen Blz. 182
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten Blz. 183
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers Blz. 184
Financiën Blz. 185
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur Blz. 186
Dit is hoe wij denken Blz. 187
Overijssel in cijfers Blz. 188
Dit is wat wij doen Blz. 189
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel Blz. 190
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking Blz. 191
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht Blz. 192
7.1.3 Financieel toezicht Blz. 193
7.1.4 Archieftoezicht Blz. 194
7.1.5 Ondermijning Blz. 195
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning Blz. 196
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur Blz. 197
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling Blz. 198
7.2.2 Trendbureau Overijssel Blz. 199
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse Blz. 200
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie Blz. 201
7.3 Effectief eigen bestuur Blz. 202
7.3.1 Samenwerking met partners Blz. 203
7.3.2 Lobby en relatiebeheer Blz. 204
7.3.3 Communicatie Blz. 205
7.3.4 Bezwaar en beroep Blz. 206
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS Blz. 207
Financiën Blz. 208
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen Blz. 209
Financiën Blz. 210
Paragrafen Blz. 211
Provinciale heffingen Blz. 212
Dit is hoe wij denken Blz. 213
Dit is wat wij doen Blz. 214
Provinciale heffingen Blz. 215
Toelichting opbrengsten heffingen Blz. 216
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 217
Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie Blz. 218
Kostendekkenheid heffingen Blz. 219
Weerstandsvermogen Blz. 220
Dit is hoe wij denken Blz. 221
Dit is wat wij doen Blz. 222
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 223
Grootste risico's weerstandscapaciteit Blz. 224
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 225
Ratio weerstandsvermogen Blz. 226
Financiele kengetallen Blz. 227
Definities kengetallen Blz. 228
Kapitaalgoederen Blz. 229
Dit is hoe wij denken Blz. 230
Provinciale infrastructuur Blz. 231
Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur Blz. 232
Provinciale gebouwen Blz. 233
Investeringen Blz. 234
Dit is hoe wij denken Blz. 235
Dit is wat wij doen Blz. 236
Provinciale infrastructuur Blz. 237
Provinciale gebouwen Blz. 238
ICT Blz. 239
Financieel totaaloverzicht investeringen Blz. 240
Financiering Blz. 241
Dit is hoe wij denken Blz. 242
Liquiditeitspositie Blz. 243
Obligatieportefeuille Blz. 244
Uitgezette middelen vanuit de publieke taak Blz. 245
Beheersing renterisico's Blz. 246
Renteresultaat Blz. 247
EMU-saldo Blz. 248
Bedrijfsvoering Blz. 249
Dit is hoe wij denken Blz. 250
Dit is wat wij doen Blz. 251
Actualiteiten Blz. 252
Verbonden Partijen Blz. 253
Dit is hoe wij denken Blz. 254
Dit is wat wij doen Blz. 255
Risico's Blz. 256
Verbonden Partijen Blz. 257
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 258
Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (SSC ONS) (Zwolle) Blz. 259
Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle) Blz. 260
Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo) Blz. 261
Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo) Blz. 262
Openbaar lichaam Technology Base (voorheen Area Development Twente (ADT) (Enschede) Blz. 263
Overige verbonden partijen Blz. 264
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle) Blz. 265
Stichtingen en verenigingen Blz. 266
Interprovinciaal Overleg (IPO) (’s-Gravenhage) Blz. 267
Vennootschappen en coöperaties Blz. 268
BNG Bank N.V. (’s-Gravenhage) Blz. 269
Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht) Blz. 270
CSV Amsterdam B.V. (’s-Hertogenbosch) Blz. 271
Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle) Blz. 272
Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch) Blz. 273
Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle) Blz. 274
Innovatiefonds Overijssel (Zwolle) Blz. 275
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn) Blz. 276
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (’s-Hertogenbosch) Blz. 277
SPV Hengelo B.V. (Enschede) Blz. 278
Vitens N.V. (Zwolle) Blz. 279
Wadinko N.V. (Zwolle) Blz. 280
Financiële tabel Blz. 281
Grondbeleid Blz. 282
Dit is hoe wij denken Blz. 283
Dit is wat wij doen Blz. 284
Verloopoverzicht grondbezit Blz. 285
Financiën Blz. 286
Budgettair perspectief Blz. 287
Inleiding Blz. 288
Budgettair perspectief 2021 - 2024 Blz. 289
Mutaties budgettair perspectief Blz. 290
Meerjarig overzicht van baten en lasten Blz. 291
Inleiding Blz. 292
Saldo baten en lasten kerntaken Blz. 293
Saldo baten en lasten overig Blz. 294
Saldo baten en lasten totaal Blz. 295
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 296
Geraamd resultaat Blz. 297
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen Blz. 298
Structurele en incidentele baten en lasten Blz. 299
Inleiding en spelregels Blz. 300
Structurele en incidentele lasten en baten Blz. 301
Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves Blz. 302
Balans Blz. 303
Inleiding Blz. 304
Overzicht balans - activa Blz. 305
Toelichtingen mutaties activa 2022 Blz. 306
Overzicht balans - passiva Blz. 307
Toelichtingen mutaties passiva 2022 Blz. 308
Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen Blz. 309
Inleiding Blz. 310
Spelregels Blz. 311
Reserves Blz. 312
Voorzieningen Blz. 313
Doeluitkeringen Blz. 314
Personeelsgebonden lasten Blz. 315
Ontwikkelingen Blz. 316
Salarissen en personeelsgebonden kosten Blz. 317
Formatieontwikkeling Blz. 318
Organisatie Blz. 319
Organisatie Blz. 320
Provinciale staten Blz. 321
Gedeputeerde staten Blz. 322
Ambtelijke organisatie Blz. 323
Prestaties
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap