1. Blz. 1 Begroting 2022
  1. Blz. 2 Begroting 2022
  2. Blz. 3 Kerntaken
   1. Blz. 4 Inleiding en statenvoorstel
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Krachtige economie
    3. Blz. 7 Energietransitie
    4. Blz. 8 Goede bereikbaarheid
    5. Blz. 9 Hitte, droogte en wateroverlast
    6. Blz. 10 Aantrekkelijk wonen en ruimte
    7. Blz. 11 Vitaal landelijk gebied
    8. Blz. 12 Samenleven in Overijssel
    9. Blz. 13 Financiën
    10. Blz. 14 Statenvoorstel
   2. Blz. 15 Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer
    1. Blz. 16 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 17 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 18 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 19 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
      1. Blz. 20 1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid
      2. Blz. 21 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid
      3. Blz. 22 1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond
      4. Blz. 23 1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium
      5. Blz. 24 1.1.5 Programma Omgevingswet
     2. Blz. 25 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
      1. Blz. 26 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit
      2. Blz. 27 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater
      3. Blz. 28 1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst
      4. Blz. 29 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast
      5. Blz. 30 1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water
      6. Blz. 31 1.2.7 IJsseldelta programma
     3. Blz. 32 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag
      1. Blz. 33 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
      2. Blz. 34 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad
     4. Blz. 35 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
      1. Blz. 36 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050
      2. Blz. 37 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail
      3. Blz. 38 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland
      4. Blz. 39 1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen
    4. Blz. 40 Financiën
   3. Blz. 41 Kerntaak 2: Milieu en energie
    1. Blz. 42 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 43 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 44 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 45 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
      1. Blz. 46 2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid
      2. Blz. 47 2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu
      3. Blz. 48 2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)
      4. Blz. 49 2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid
     2. Blz. 50 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
      1. Blz. 51 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties
      2. Blz. 52 2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken
      3. Blz. 53 2.2.3 Beheer nazorgfonds
     3. Blz. 54 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
      1. Blz. 55 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
      2. Blz. 56 2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel
      3. Blz. 57 2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)
     4. Blz. 58 2.4 Een duurzaam landelijk gebied
      1. Blz. 59 2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven
    4. Blz. 60 Financiën
   4. Blz. 61 Kerntaak 3: Vitaal platteland
    1. Blz. 62 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 63 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 64 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 65 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
      1. Blz. 66 3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap
      2. Blz. 67 3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap
      3. Blz. 68 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000
      4. Blz. 69 3.1.4 Beheer natuurterreinen
      5. Blz. 70 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied
      6. Blz. 71 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit
      7. Blz. 72 3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap
     2. Blz. 73 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
      1. Blz. 74 3.2.1 Beheer landschap
      2. Blz. 75 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen
     3. Blz. 76 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur
      1. Blz. 77 3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof
      2. Blz. 78 3.3.2 Nationale parken
      3. Blz. 79 3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken
      4. Blz. 80 3.3.4 Faunabeheer
      5. Blz. 81 3.3.5 Invasieve exoten
     4. Blz. 82 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
      1. Blz. 83 3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw
      2. Blz. 84 3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food
      3. Blz. 85 3.4.3 Landbouwstructuurversterking
     5. Blz. 86 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie
      1. Blz. 87 3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
      2. Blz. 88 3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel
      3. Blz. 89 3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten
      4. Blz. 90 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof
      5. Blz. 91 3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie
    4. Blz. 92 Financiën
   5. Blz. 93 Kerntaak 4: Mobiliteit
    1. Blz. 94 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 95 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 96 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 97 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
      1. Blz. 98 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit
      2. Blz. 99 4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak
      3. Blz. 100 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
      4. Blz. 101 4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken
     2. Blz. 102 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
      1. Blz. 103 4.2.1 Transities Openbaar Vervoer
      2. Blz. 104 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen
      3. Blz. 105 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
      4. Blz. 106 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer
      5. Blz. 107 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
     3. Blz. 108 4.3 Vaker op de fiets
      1. Blz. 109 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
      2. Blz. 110 4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk
     4. Blz. 111 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
      1. Blz. 112 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)
      2. Blz. 113 4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)
      3. Blz. 114 4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer
      4. Blz. 115 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk
     5. Blz. 116 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
      1. Blz. 117 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
      2. Blz. 118 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid
     6. Blz. 119 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
      1. Blz. 120 4.6.1 A1
      2. Blz. 121 4.6.2 A28
      3. Blz. 122 4.6.3 N35 – Lopende projecten
      4. Blz. 123 4.6.4 N35 – Marsroute
      5. Blz. 124 4.6.5 N50
      6. Blz. 125 4.6.6 N307
      7. Blz. 126 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)
      8. Blz. 127 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten
      9. Blz. 128 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid
      10. Blz. 129 4.6.12 Vloedbeltverbinding
     7. Blz. 130 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
      1. Blz. 131 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
      2. Blz. 132 4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur
      3. Blz. 133 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur
      4. Blz. 134 4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik
    4. Blz. 135 Financiën
   6. Blz. 136 Kerntaak 5: Regionale economie
    1. Blz. 137 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 138 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 139 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 140 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
      1. Blz. 141 5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs
     2. Blz. 142 5.2 Regiodeals
      1. Blz. 143 5.2.1 Regio Deal Twente
      2. Blz. 144 5.2.2 Regio Deal Zwolle
      3. Blz. 145 5.2.3 Cleantech Regio
      4. Blz. 146 5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn
      5. Blz. 147 5.2.5 Nationaal Groeifonds
     3. Blz. 148 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
      1. Blz. 149 5.3.1 Werklocaties: basis op orde
      2. Blz. 150 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties
      3. Blz. 151 5.3.3 Topwerklocaties
      4. Blz. 152 5.3.4 Internationaliseren
     4. Blz. 153 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
      1. Blz. 154 5.4.1 Gastvrij Overijssel
      2. Blz. 155 5.4.2 Festivals en evenementen
     5. Blz. 156 5.5 Krachtig MKB
      1. Blz. 157 5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie
      2. Blz. 158 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap
      3. Blz. 159 5.5.3 Europese programma’s
      4. Blz. 160 5.5.4 Verstrekken risicokapitaal
      5. Blz. 161 5.5.5 Circulaire economie
    4. Blz. 162 Financiën
   7. Blz. 163 Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit
    1. Blz. 164 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 165 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 166 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 167 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst
      1. Blz. 168 6.1.1 Materieel erfgoed
      2. Blz. 169 6.1.2 Immaterieel erfgoed
     2. Blz. 170 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
      1. Blz. 171 6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod
      2. Blz. 172 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen
     3. Blz. 173 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent
      1. Blz. 174 6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst
      2. Blz. 175 6.3.3 Talent heeft de toekomst
     4. Blz. 176 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel
      1. Blz. 177 6.4.1 Een leven lang lezen èn leren
     5. Blz. 178 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen
      1. Blz. 179 6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang
      2. Blz. 180 6.5.2 Iedereen doet mee
      3. Blz. 181 6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen
     6. Blz. 182 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
      1. Blz. 183 6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten
      2. Blz. 184 6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers
    4. Blz. 185 Financiën
   8. Blz. 186 Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 187 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 188 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 189 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 190 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
      1. Blz. 191 7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking
      2. Blz. 192 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht
      3. Blz. 193 7.1.3 Financieel toezicht
      4. Blz. 194 7.1.4 Archieftoezicht
      5. Blz. 195 7.1.5 Ondermijning
      6. Blz. 196 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning
     2. Blz. 197 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
      1. Blz. 198 7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling
      2. Blz. 199 7.2.2 Trendbureau Overijssel
      3. Blz. 200 7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse
      4. Blz. 201 7.2.4 Eigentijdse invulling participatie
     3. Blz. 202 7.3 Effectief eigen bestuur
      1. Blz. 203 7.3.1 Samenwerking met partners
      2. Blz. 204 7.3.2 Lobby en relatiebeheer
      3. Blz. 205 7.3.3 Communicatie
      4. Blz. 206 7.3.4 Bezwaar en beroep
      5. Blz. 207 7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS
    4. Blz. 208 Financiën
   9. Blz. 209 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 210 Financiën
  3. Blz. 211 Paragrafen
   1. Blz. 212 Provinciale heffingen
    1. Blz. 213 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 214 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 215 Provinciale heffingen
    4. Blz. 216 Toelichting opbrengsten heffingen
    5. Blz. 217 Kwijtscheldingsbeleid
    6. Blz. 218 Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie
    7. Blz. 219 Kostendekkenheid heffingen
   2. Blz. 220 Weerstandsvermogen
    1. Blz. 221 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 222 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 223 Benodigde weerstandscapaciteit
    4. Blz. 224 Grootste risico's weerstandscapaciteit
    5. Blz. 225 Beschikbare weerstandscapaciteit
    6. Blz. 226 Ratio weerstandsvermogen
    7. Blz. 227 Financiele kengetallen
    8. Blz. 228 Definities kengetallen
   3. Blz. 229 Kapitaalgoederen
    1. Blz. 230 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 231 Provinciale infrastructuur
    3. Blz. 232 Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur
    4. Blz. 233 Provinciale gebouwen
   4. Blz. 234 Investeringen
    1. Blz. 235 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 236 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 237 Provinciale infrastructuur
    4. Blz. 238 Provinciale gebouwen
    5. Blz. 239 ICT
    6. Blz. 240 Financieel totaaloverzicht investeringen
   5. Blz. 241 Financiering
    1. Blz. 242 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 243 Liquiditeitspositie
    3. Blz. 244 Obligatieportefeuille
    4. Blz. 245 Uitgezette middelen vanuit de publieke taak
    5. Blz. 246 Beheersing renterisico's
    6. Blz. 247 Renteresultaat
    7. Blz. 248 EMU-saldo
   6. Blz. 249 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 250 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 251 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 252 Actualiteiten
   7. Blz. 253 Verbonden Partijen
    1. Blz. 254 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 255 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 256 Risico's
    4. Blz. 257 Verbonden Partijen
     1. Blz. 258 Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 259 Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (SSC ONS) (Zwolle)
      2. Blz. 260 Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle)
      3. Blz. 261 Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo)
      4. Blz. 262 Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo)
      5. Blz. 263 Openbaar lichaam Technology Base (voorheen Area Development Twente (ADT) (Enschede)
     2. Blz. 264 Overige verbonden partijen
      1. Blz. 265 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle)
     3. Blz. 266 Stichtingen en verenigingen
      1. Blz. 267 Interprovinciaal Overleg (IPO) (’s-Gravenhage)
     4. Blz. 268 Vennootschappen en coöperaties
      1. Blz. 269 BNG Bank N.V. (’s-Gravenhage)
      2. Blz. 270 Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht)
      3. Blz. 271 CSV Amsterdam B.V. (’s-Hertogenbosch)
      4. Blz. 272 Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle)
      5. Blz. 273 Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch)
      6. Blz. 274 Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle)
      7. Blz. 275 Innovatiefonds Overijssel (Zwolle)
      8. Blz. 276 Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn)
      9. Blz. 277 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (’s-Hertogenbosch)
      10. Blz. 278 SPV Hengelo B.V. (Enschede)
      11. Blz. 279 Vitens N.V. (Zwolle)
      12. Blz. 280 Wadinko N.V. (Zwolle)
    5. Blz. 281 Financiële tabel
   8. Blz. 282 Grondbeleid
    1. Blz. 283 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 284 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 285 Verloopoverzicht grondbezit
  4. Blz. 286 Financiën
   1. Blz. 287 Budgettair perspectief
    1. Blz. 288 Inleiding
    2. Blz. 289 Budgettair perspectief 2021 - 2024
    3. Blz. 290 Mutaties budgettair perspectief
   2. Blz. 291 Meerjarig overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 292 Inleiding
    2. Blz. 293 Saldo baten en lasten kerntaken
    3. Blz. 294 Saldo baten en lasten overig
    4. Blz. 295 Saldo baten en lasten totaal
    5. Blz. 296 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    6. Blz. 297 Geraamd resultaat
    7. Blz. 298 Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen
   3. Blz. 299 Structurele en incidentele baten en lasten
    1. Blz. 300 Inleiding en spelregels
    2. Blz. 301 Structurele en incidentele lasten en baten
    3. Blz. 302 Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves
   4. Blz. 303 Balans
    1. Blz. 304 Inleiding
    2. Blz. 305 Overzicht balans - activa
    3. Blz. 306 Toelichtingen mutaties activa 2022
    4. Blz. 307 Overzicht balans - passiva
    5. Blz. 308 Toelichtingen mutaties passiva 2022
   5. Blz. 309 Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen
    1. Blz. 310 Inleiding
    2. Blz. 311 Spelregels
    3. Blz. 312 Reserves
    4. Blz. 313 Voorzieningen
    5. Blz. 314 Doeluitkeringen
   6. Blz. 315 Personeelsgebonden lasten
    1. Blz. 316 Ontwikkelingen
    2. Blz. 317 Salarissen en personeelsgebonden kosten
    3. Blz. 318 Formatieontwikkeling
  5. Blz. 319 Organisatie
   1. Blz. 320 Organisatie
    1. Blz. 321 Provinciale staten
    2. Blz. 322 Gedeputeerde staten
    3. Blz. 323 Ambtelijke organisatie
  6. Prestaties
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap