Sitemap

Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1  
Begroting 2022 Blz. 2  
Kerntaken Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding en statenvoorstel Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Krachtige economie Blz. 10  
Energietransitie Blz. 11  
Goede bereikbaarheid Blz. 12  
Hitte, droogte en wateroverlast Blz. 13  
Aantrekkelijk wonen en ruimte Blz. 14  
Vitaal landelijk gebied Blz. 15  
Samenleven in Overijssel Blz. 16  
Financiën Blz. 17  
Statenvoorstel Blz. 18  
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer Blz. 19  
Dit is hoe wij denken Blz. 20  
Overijssel in cijfers Blz. 21  
Dit is wat wij doen Blz. 22  
1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond Blz. 23  
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid Blz. 24  
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid Blz. 25  
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond Blz. 26  
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium Blz. 27  
1.1.5 Programma Omgevingswet Blz. 28  
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen Blz. 29  
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit Blz. 30  
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater Blz. 31  
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst Blz. 32  
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast Blz. 33  
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water Blz. 34  
1.2.7 IJsseldelta programma Blz. 35  
1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag Blz. 36  
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's Blz. 37  
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad Blz. 38  
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving Blz. 39  
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 Blz. 40  
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Blz. 41  
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland Blz. 42  
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen Blz. 43  
Financiën Blz. 44  
Kerntaak 2: Milieu en energie Blz. 45  
Dit is hoe wij denken Blz. 46  
Overijssel in cijfers Blz. 47  
Dit is wat wij doen Blz. 48  
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen Blz. 49  
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid Blz. 50  
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu Blz. 51  
2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER) Blz. 52  
2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid Blz. 53  
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst Blz. 54  
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties Blz. 55  
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken Blz. 56  
2.2.3 Beheer nazorgfonds Blz. 57  
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem Blz. 58  
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Blz. 59  
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel Blz. 60  
2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis) Blz. 61  
2.4 Een duurzaam landelijk gebied Blz. 62  
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven Blz. 63  
Financiën Blz. 64  
Kerntaak 3: Vitaal platteland Blz. 65  
Dit is hoe wij denken Blz. 66  
Overijssel in cijfers Blz. 67  
Dit is wat wij doen Blz. 68  
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit Blz. 69  
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap Blz. 70  
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap Blz. 71  
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 Blz. 72  
3.1.4 Beheer natuurterreinen Blz. 73  
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied Blz. 74  
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit Blz. 75  
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap Blz. 76  
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur Blz. 77  
3.2.1 Beheer landschap Blz. 78  
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen Blz. 79  
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur Blz. 80  
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof Blz. 81  
3.3.2 Nationale parken Blz. 82  
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken Blz. 83  
3.3.4 Faunabeheer Blz. 84  
3.3.5 Invasieve exoten Blz. 85  
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem Blz. 86  
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw Blz. 87  
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food Blz. 88  
3.4.3 Landbouwstructuurversterking Blz. 89  
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie Blz. 90  
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland Blz. 91  
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel Blz. 92  
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten Blz. 93  
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof Blz. 94  
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie Blz. 95  
Financiën Blz. 96  
Kerntaak 4: Mobiliteit Blz. 97  
Dit is hoe wij denken Blz. 98  
Overijssel in cijfers Blz. 99  
Dit is wat wij doen Blz. 100  
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken Blz. 101  
4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit Blz. 102  
4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak Blz. 103  
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken Blz. 104  
4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken Blz. 105  
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer Blz. 106  
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer Blz. 107  
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen Blz. 108  
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein Blz. 109  
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer Blz. 110  
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede Blz. 111  
4.3 Vaker op de fiets Blz. 112  
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik Blz. 113  
4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk Blz. 114  
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek Blz. 115  
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) Blz. 116  
4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics) Blz. 117  
4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Blz. 118  
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk Blz. 119  
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis Blz. 120  
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid Blz. 121  
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid Blz. 122  
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Blz. 123  
4.6.1 A1 Blz. 124  
4.6.2 A28 Blz. 125  
4.6.3 N35 – Lopende projecten Blz. 126  
4.6.4 N35 – Marsroute Blz. 127  
4.6.5 N50 Blz. 128  
4.6.6 N307 Blz. 129  
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) Blz. 130  
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten Blz. 131  
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid Blz. 132  
4.6.12 Vloedbeltverbinding Blz. 133  
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur Blz. 134  
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur Blz. 135  
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 136  
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur Blz. 137  
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik Blz. 138  
Financiën Blz. 139  
Kerntaak 5: Regionale economie Blz. 140  
Dit is hoe wij denken Blz. 141  
Overijssel in cijfers Blz. 142  
Dit is wat wij doen Blz. 143  
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding Blz. 144  
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 145  
5.2 Regiodeals Blz. 146  
5.2.1 Regio Deal Twente Blz. 147  
5.2.2 Regio Deal Zwolle Blz. 148  
5.2.3 Cleantech Regio Blz. 149  
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn Blz. 150  
5.2.5 Nationaal Groeifonds Blz. 151  
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie Blz. 152  
5.3.1 Werklocaties: basis op orde Blz. 153  
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties Blz. 154  
5.3.3 Topwerklocaties Blz. 155  
5.3.4 Internationaliseren Blz. 156  
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor Blz. 157  
5.4.1 Gastvrij Overijssel Blz. 158  
5.4.2 Festivals en evenementen Blz. 159  
5.5 Krachtig MKB Blz. 160  
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie Blz. 161  
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap Blz. 162  
5.5.3 Europese programma’s Blz. 163  
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal Blz. 164  
5.5.5 Circulaire economie Blz. 165  
Financiën Blz. 166  
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit Blz. 167  
Dit is hoe wij denken Blz. 168  
Overijssel in cijfers Blz. 169  
Dit is wat wij doen Blz. 170  
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst Blz. 171  
6.1.1 Materieel erfgoed Blz. 172  
6.1.2 Immaterieel erfgoed Blz. 173  
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod Blz. 174  
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod Blz. 175  
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen Blz. 176  
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent Blz. 177  
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst Blz. 178  
6.3.3 Talent heeft de toekomst Blz. 179  
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel Blz. 180  
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren Blz. 181  
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen Blz. 182  
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang Blz. 183  
6.5.2 Iedereen doet mee Blz. 184  
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen Blz. 185  
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen Blz. 186  
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten Blz. 187  
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers Blz. 188  
Financiën Blz. 189  
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur Blz. 190  
Dit is hoe wij denken Blz. 191  
Overijssel in cijfers Blz. 192  
Dit is wat wij doen Blz. 193  
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel Blz. 194  
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking Blz. 195  
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht Blz. 196  
7.1.3 Financieel toezicht Blz. 197  
7.1.4 Archieftoezicht Blz. 198  
7.1.5 Ondermijning Blz. 199  
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning Blz. 200  
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur Blz. 201  
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling Blz. 202  
7.2.2 Trendbureau Overijssel Blz. 203  
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse Blz. 204  
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie Blz. 205  
7.3 Effectief eigen bestuur Blz. 206  
7.3.1 Samenwerking met partners Blz. 207  
7.3.2 Lobby en relatiebeheer Blz. 208  
7.3.3 Communicatie Blz. 209  
7.3.4 Bezwaar en beroep Blz. 210  
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS Blz. 211  
Financiën Blz. 212  
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen Blz. 213  
Financiën Blz. 214  
Paragrafen Blz. 215  
Provinciale heffingen Blz. 216  
Dit is hoe wij denken Blz. 217  
Dit is wat wij doen Blz. 218  
Provinciale heffingen Blz. 219  
Toelichting opbrengsten heffingen Blz. 220  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 221  
Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie Blz. 222  
Kostendekkenheid heffingen Blz. 223  
Weerstandsvermogen Blz. 224  
Dit is hoe wij denken Blz. 225  
Dit is wat wij doen Blz. 226  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 227  
Grootste risico's weerstandscapaciteit Blz. 228  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 229  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 230  
Financiele kengetallen Blz. 231  
Definities kengetallen Blz. 232  
Kapitaalgoederen Blz. 233  
Dit is hoe wij denken Blz. 234  
Provinciale infrastructuur Blz. 235  
Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur Blz. 236  
Provinciale gebouwen Blz. 237  
Investeringen Blz. 238  
Dit is hoe wij denken Blz. 239  
Dit is wat wij doen Blz. 240  
Provinciale infrastructuur Blz. 241  
Provinciale gebouwen Blz. 242  
ICT Blz. 243  
Financieel totaaloverzicht investeringen Blz. 244  
Financiering Blz. 245  
Dit is hoe wij denken Blz. 246  
Liquiditeitspositie Blz. 247  
Obligatieportefeuille Blz. 248  
Uitgezette middelen vanuit de publieke taak Blz. 249  
Beheersing renterisico's Blz. 250  
Renteresultaat Blz. 251  
EMU-saldo Blz. 252  
Bedrijfsvoering Blz. 253  
Dit is hoe wij denken Blz. 254  
Dit is wat wij doen Blz. 255  
Actualiteiten Blz. 256  
Verbonden Partijen Blz. 257  
Dit is hoe wij denken Blz. 258  
Dit is wat wij doen Blz. 259  
Risico's Blz. 260  
Verbonden Partijen Blz. 261  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 262  
Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (SSC ONS) (Zwolle) Blz. 263  
Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle) Blz. 264  
Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo) Blz. 265  
Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo) Blz. 266  
Openbaar lichaam Technology Base (voorheen Area Development Twente (ADT) (Enschede) Blz. 267  
Overige verbonden partijen Blz. 268  
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle) Blz. 269  
Stichtingen en verenigingen Blz. 270  
Interprovinciaal Overleg (IPO) (’s-Gravenhage) Blz. 271  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 272  
BNG Bank N.V. (’s-Gravenhage) Blz. 273  
Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht) Blz. 274  
CSV Amsterdam B.V. (’s-Hertogenbosch) Blz. 275  
Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle) Blz. 276  
Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch) Blz. 277  
Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle) Blz. 278  
Innovatiefonds Overijssel (Zwolle) Blz. 279  
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn) Blz. 280  
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (’s-Hertogenbosch) Blz. 281  
SPV Hengelo B.V. (Enschede) Blz. 282  
Vitens N.V. (Zwolle) Blz. 283  
Wadinko N.V. (Zwolle) Blz. 284  
Financiële tabel Blz. 285  
Grondbeleid Blz. 286  
Dit is hoe wij denken Blz. 287  
Dit is wat wij doen Blz. 288  
Verloopoverzicht grondbezit Blz. 289  
Financiën Blz. 290  
Budgettair perspectief Blz. 291  
Inleiding Blz. 292  
Budgettair perspectief 2021 - 2024 Blz. 293  
Mutaties budgettair perspectief Blz. 294  
Meerjarig overzicht van baten en lasten Blz. 295  
Inleiding Blz. 296  
Saldo baten en lasten kerntaken Blz. 297  
Saldo baten en lasten overig Blz. 298  
Saldo baten en lasten totaal Blz. 299  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 300  
Geraamd resultaat Blz. 301  
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen Blz. 302  
Structurele en incidentele baten en lasten Blz. 303  
Inleiding en spelregels Blz. 304  
Structurele en incidentele lasten en baten Blz. 305  
Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves Blz. 306  
Balans Blz. 307  
Inleiding Blz. 308  
Overzicht balans - activa Blz. 309  
Toelichtingen mutaties activa 2022 Blz. 310  
Overzicht balans - passiva Blz. 311  
Toelichtingen mutaties passiva 2022 Blz. 312  
Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen Blz. 313  
Inleiding Blz. 314  
Spelregels Blz. 315  
Reserves Blz. 316  
Voorzieningen Blz. 317  
Doeluitkeringen Blz. 318  
Personeelsgebonden lasten Blz. 319  
Ontwikkelingen Blz. 320  
Salarissen en personeelsgebonden kosten Blz. 321  
Formatieontwikkeling Blz. 322  
Organisatie Blz. 323  
Organisatie Blz. 324  
Provinciale staten Blz. 325  
Gedeputeerde staten Blz. 326  
Ambtelijke organisatie Blz. 327