124.434 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 3: Vitaal platteland

Kerntaak 3: Vitaal platteland

124.434 Uitgaven (x1000)

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Het platteland in Overijssel is van ons allemaal. Onze ambitie is dat landbouw, natuur, recreatie, energieproductie, klimaatadaptatie en toerisme duurzaam samengaan en profijt hebben van elkaar. Al deze sectoren dragen bij aan het welzijn en de welvaart in het landelijk gebied. In het landelijk gebied komen veel verduurzamingsopgaven samen. Deze opgaven beïnvloeden elkaar. Daarom pakken wij deze opgaven in samenhang op.

Wij zijn trots op ons platteland met zijn prachtige (boeren)landschappen en afwisselende natuur. We willen deze landschappen voor de toekomst behouden door ze te koesteren én te ontwikkelen. Onze ambitie om de biodiversiteit te herstellen, draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners, nu en in de verre toekomst. Dit vergt verbetering van de leefgebieden van planten en dieren, zowel in beschermde natuurgebieden, als in de stad en in het agrarische cultuurlandschap.

Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn ook belangrijk voor de waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied is van belang voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en de beleving van het landschap. De natuur voorziet ook in onze basisbehoeften: voedselproductie dankzij bodemvruchtbaarheid, schoon water uit de kraan dankzij natuurgebieden, koelte en zuivere lucht dankzij bomen, en bestuiving van onze gewassen dankzij insecten. Daarnaast levert ze ons grondstoffen, zoals hout. Wij willen het ‘natuurlijk kapitaal’ van Overijssel duurzaam beheren en benutten.

Natuur is noodzakelijk, mooi en kwetsbaar. Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof is duidelijk dat we geen hypotheek op de toekomst mogen nemen met betrekking tot kwetsbare natuur. Het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek geeft aan dat we aanvullende maatregelen moeten nemen om de Natura 2000 gebieden te herstellen, onder andere door de stikstofdepositie terug te brengen tot onder de grens van de kritische depositie waarde. Deze uitdagende opgave pakken we in samenhang met andere opgaven op maar zal desondanks ingrijpende keuzes vragen.

We pakken onze verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid breed op en we zetten in op beleven, benutten en beschermen van natuur. Natuur is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Wij willen ook dat onze inwoners zich verbonden voelen met natuur en landschap en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Daarom brengen we natuur dichter bij mensen zodat natuur meer beleefbaar wordt.

We stimuleren plannen voor de inrichting van het platteland die zowel voordelen voor de economie als de natuur hebben. Hierdoor houden we het platteland vitaal. De agrarische sector willen we toekomstbestendig maken door innovaties in de agrarische keten – van boer tot consument - te stimuleren en te faciliteren.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Terug naar navigatie - 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Met beleidsontwikkeling en kaderstelling rondom natuur spelen we in op nieuwe ontwikkelingen (3.1.1). Met de andere provincies en het Rijk spelen we in op en beïnvloeden waar mogelijk het Europese natuurbeleid. Door onderzoeken krijgen we inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Wij borgen de basiskwaliteit van de natuur en landbouw door vergunningen te verlenen voor de Wet Natuurbescherming en te controleren of regels nageleefd worden (3.1.2). Voor de Europees beschermde Natura2000-gebieden stellen we plannen op voor het beheer en we houden deze plannen actueel (3.1.3). We werken aan herstel van de biodiversiteit door het subsidiëren van natuurbeheer (3.1.4), agrarisch natuurbeheer (3.1.5) en projecten om de leefomgeving van bedreigde soorten te herstellen (3.1.6). Door te monitoren en te evalueren zien we hoe natuurwaarden zich ontwikkelen en kunnen we bijsturen (3.1.7).

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties 2022

 1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
 2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.
 3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
 4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
 5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
 6. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Acties 2022

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
 4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Opgaven

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Acties 2022

 1. Wij stellen het beheerplan (1.0) voor Bergvennen en Brecklenkampse Veld vast.
 2. Wij stellen de verlengingsbesluiten van de in 2022 aflopende Natura 2000 beheerplannen vast .
 3. Wij leveren een actieve bijdrage aan de landelijke Actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem met als inzet om VHR-doelbereik effectiever en efficiënter te maken, kansen te benutten en knelpunten op te lossen.
 4. Wij starten de (uiterlijk in 2024 vast te stellen) herziene Natura 2000 beheerplannen (2.0) op.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Acties 2022

 1. Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan. We benutten kunstmatige intelligentie (Natura AI) om de beheertypenkaart eenvoudiger te actualiseren.
 3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Acties 2022

 1. Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
 4. Wij verkennen de mogelijkheden om een extra impuls aan het weidevogelbeheer te geven met het nationale Aanvalsplan grutto. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

Acties 2022

 1. Wij ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren, onder andere met subsidie en door kennis beschikbaar te stellen.
 2. Wij voeren onderzoek uit en stimuleren dat kennis wordt gedeeld om de leefgebieden en populaties van aandachtsoorten te versterken. 
 3. Wij stimuleren ecologisch bermbeheer door gemeenten.
 4. Wij stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, onder meer via artikelen en via de facebookgroep ‘Mooi Leven Overijssel’.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

Acties 2022

 1. Wij monitoren het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel en beoordelen de ontwikkeling van de kwaliteit.
 2. Wij leveren de benodigde gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
 3. Wij leveren een financiële bijdrage aan de Nationale Database Flora en Fauna die telgegevens verzamelt, beheert en beschikbaar stelt.
 4. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
 5. Wij voeren de monitoring van Natura2000 en het programma Natuur uit.
 6. Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

De natuur toont zich in het landschap. Om ons mooie Overijsselse landschap te kunnen blijven beleven, moeten we dit beheren. Wij bevorderen dat lokale gemeenschappen zich eigenaar voelen van hun landschap en ondersteunen het beheer (3.2.1). Het beleven van de natuur bevorderen we door projecten uit te voeren waarin natuur en mensen elkaar ontmoeten (3.2.2). Wij brengen kinderen in aanraking met de natuur door het vergroenen van schoolpleinen, en door speelnatuur en natuureducatie te stimuleren. We stimuleren het vergroenen van steden en dorpen, waarmee we ook negatieve effecten van klimaatverandering als hittestress en wateroverlast verminderen. In projecten stimuleren we dat mensen die weinig toegang hebben tot de natuur, bijvoorbeeld vanwege ziekte of gezondheidsproblemen, van de natuur kunnen profiteren.

3.2.1 Beheer landschap

Acties 2022

 1. Wij stimuleren het opstellen en uitvoeren van plannen voor landschapsbeheer, onder meer door financiering van Streekeigen Landschapsbeheer en de inzet van de landschapscoördinator.
 2. Wij brengen landschapselementen in beeld en onderzoeken of aanvullend beleid ter bescherming van deze elementen nodig is. De inventarisatie wordt ook gebruikt voor uitwerking van Groenblauwe dooradering in de nieuwe omgevingsvisie en voor de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan als uitwerking van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB-NSP).
 3. Wij zorgen voor structurele basisondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap, onder andere door onderlinge samenwerking te vergroten, het aanbieden van gereedschapsdepots en borging van veilig werken.
 4. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk in de natuur, waarbij we nieuwe vormen van vrijwilligerswerk verkennen die aansluiten bij de moderne vrijwilliger.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties 2022

 1. Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het realiseren van groene schoolpleinen via inspiratie, subsidies en het toegankelijk maken van kennis. We ontwikkelen op maat ondersteuning voor scholen in wijken met een lage sociaal economische status.
 2. Wij werken samen met gemeenten aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Vijf gemeenten werken al aan gemeentelijke Natuur voor Elkaar plannen. Wij ondersteunen hen daarbij.
 3. Wij bevorderen met communicatie- en netwerkactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen, o.a. via projecten binnen Natuur in de Stad en Overijssel Tuiniert.
 4. Wij stimuleren initiatieven uit de samenleving, onder andere via de subsidieregeling ‘Natuur en Samenleving’, met Natuurateliers en door “verbindingsofficieren” aan te stellen die midden in de maatschappij staan.
 5. Wij bouwen verder aan het netwerk van professionals in de zorg en ontwikkelen samen met zorgpartijen concrete projecten waarbij natuur wordt ingezet in de zorg. Ook zoeken we samenwerking met zowel het groen- als het zorgonderwijs waardoor de toekomstige professionals bekend zijn met succesvolle groen toepassingen in de zorg.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

We blijven - binnen de juridische kaders van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn - werken aan de balans tussen natuur en economie. We versterken de natuur, ook om ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen (3.3.1). De Nationale Parken richten zich op de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap en op het versterken van natuurgerichte recreatie. Wij ondersteunen deze ontwikkeling (3.3.2). We bevorderen natuurinclusief denken en werken in de bouw en infrastructuur (3.3.3). Soms staan natuur en economische belangen op gespannen voet. Door het beheren van in het wild levende dieren minimaliseren we economische schade (3.3.4). Ook bieden wij, onder voorwaarden, een tegemoetkoming in de schade. Tot slot bestrijden wij schadelijke invasieve exoten (3.3.5).

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

Acties 2022

 1. Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van provincies voor het stikstofbeleid, waaronder een bijdrage voor het programma Aerius.
 2. Wij werken nationale wetgeving en interprovinciale afspraken uit tot passend Overijssels beleid op het gebied van stikstof zoals het ontwikkelen van beleidsregels, uitvoering van bronmaatregelen,  en verdeling van stikstofruimte.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.3.2 Nationale parken

Acties 2022

 1. Wij zetten de resterende middelen voor de Nationale Parken in voor uitvoering van aanvullende plannen van de beide Nationale Parken, die in 2021 werden opgesteld. De aanvullende plannen leggen we ter goedkeuring aan uw Staten voor.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties 2022

 1. In het kader van Natuur en welzijn bevorderen we het realiseren van meer groen en de inzet van groene activiteiten in versteende wijken in o.a. Deventer en Kampen.
 2. In het kader van Natuur en wonen werken we onder andere aan community’s of practice voor verschillende bouwende stakeholders. We trekken samen op met gemeenten met een grote bouwopgave en helpen hen drempels weg te nemen opdat de nieuwbouw natuurinclusief plaatsvindt.
 3. Wij voeren het Plan van Aanpak Natuurlijk Kapitaal uit met onze partners. We stimuleren recreatieondernemers, ondernemers op bedrijventerreinen en agrariërs om te ondernemen met groen.
 4. Wij maken in ons provinciaal beleid zoveel mogelijk gebruik van natuurinclusieve oplossingen bij ruimtelijke opgaven, zoals bij Klimaat, Woonagenda en Toekomstbestendige werklocaties.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.3.4 Faunabeheer

Acties 2022

 1. Wij verlenen, binnen de meerjarensubsidie 2021-2024, subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
 2. Wij betalen tegemoetkomingen in faunaschade conform beleidsregels.
 3. Wij monitoren populaties van wilde dieren, in relatie tot het handhaven van een goede balans tussen natuurwaarden en hinder (vraatschade, ecologische schade, verkeersveiligheid).
 4. Wij actualiseren indien nodig het beleid voor schade veroorzakende diersoorten, in overleg met de FBE en terreinbeherende organisaties.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.3.5 Invasieve exoten

Acties 2022

 1. Wij bestrijden of beheersen schadelijke plant- en diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen.
 2. Wij verstrekken subsidie voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten op basis van de prioritering uit het plan van aanpak Invasieve exoten Overijssel.
 3. Wij voeren onderzoek uit of monitoren exoten waar weinig over bekend is en dragen nieuwe inzichten uit voor bestrijding of beheersing.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Terug naar navigatie - 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Het Rijk is primair verantwoordelijk voor het landbouwbeleid. Het Rijk zet in op een transitie naar kringlooplandbouw. Dat vraagt ingrijpende veranderingen van agrarische bedrijven, terwijl het verdienmodel onder druk staat. Wij willen deze transitie waar mogelijk faciliteren en stimuleren. Tegelijkertijd spelen in het landelijk gebied meerdere grote opgaven die elkaar onderling beïnvloeden. De transitie naar kringlooplandbouw vraagt om grote investeringen en daarmee om een perspectief voor de lange termijn en helderheid over de rol van de provincie (3.4.1.). Ondertussen zetten we onze inzet op concrete handelingsperspectieven voort: met ons Agro & Food programma stimuleren we verduurzaming door innovaties en concrete initiatieven gericht op nieuwe verdienmodellen in de Agro & Food-keten te ondersteunen (3.4.2). Door het ondersteunen van herverkavelingsprojecten (3.4.3) helpen wij de sector te optimaliseren en bevorderen we de realisatie van andere opgaven in het landelijk gebied.

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

Acties 2022

 1. Wij werken met partijen de afspraken uit die voortvloeien uit het Perspectief op de landbouw dat eind 2021/begin 2022 wordt vastgesteld.
 2. Wij werken het Nationaal Strategisch Plan (NSP) als uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit in diverse regelingen en openstellingen.
 3. Wij werken  diverse instrumenten uit op basis van het Perspectief op de landbouw om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties 2022

 1. Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
 2. Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
 3. Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.
 4. Wij voeren met Rijk, gemeente en het waterschap het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Twente uit, waarin Twente is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Acties 2022

 1. Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden landinrichting Staphorst af.
 2. Wij ondersteunen de lopende vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via subsidie en Revolving Fund.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie

Terug naar navigatie - 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie

In het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 werken we aan het herstel van de biodiversiteit door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (3.5.1). We nemen maatregelen om de natuur te behouden, herstellen en versterken. Dit is onder andere om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling. De 24 projecten van Natura2000 worden in Overijssel uitgevoerd volgens het principe  ‘samen werkt beter’. Hierin zijn natuurorganisaties, landbouworganisaties, waterschappen en gemeenten verenigd. We hanteren een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan de verschillende belangen.

Elk van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel is uniek en heeft specifieke maatregelen nodig voor behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn onderzoeken we voor elk Natura 2000-gebied welke herstelmaatregelen nodig zijn en voeren deze uit. De besteding van de aanvullende Rijksmiddelen 2021-2023 voor projecten natuurherstel uit het Programma Natuur zal via de Ontwikkelopgave N2000 verlopen.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen in het Veenweidegebied worden teruggedrongen. Dat heeft gevolgen voor de hier gevestigde agrarische bedrijven. Voor het Veenweidegebied maken we met de huidige gebruikers een gebiedsprogramma waarin de opgaven voor dit gebied in onderlinge samenhang worden uitgewerkt (3.5.2).

Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) verankert het Rijk de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. De Overijsselse aanpak geven we vorm via vijf schakels: bronmaatregelen; natuurherstel; vergunningverlening, toezicht en handhaving; verdeling stikstofruimte en de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA), waarin de verschillende aspecten samenkomen. Het doel van de GGA (3.5.4) is drieledig: een robuustere natuur, perspectief voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen en een toekomstbestendig Overijssel door slimme combinaties met andere opgaven. Omdat de stikstofaanpak nog volop in beweging is, hanteren we een gefaseerde adaptieve aanpak.

Eind 2020 is door het ministerie LNV en de provincies een landelijke bossenstrategie opgesteld. Elke provincie werkt deze strategie uit in een provinciale bossenstrategie. In de Bossenstrategie richten we ons op biodiversiteitsdoelen én klimaatdoelen (vastlegging CO2) (3.5.5).

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Acties 2022

 1. Wij ronden voor 8 Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen af.
 2. Wij starten voor 5 Natura-2000 gebieden de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen op en hebben voor 8 gebieden de externe maatregelen afgerond.
 3. Wij starten voor 15 Natura-2000 gebieden de feitelijke uitvoering van de interne maatregelen op en hebben voor 10 gebieden de interne maatregelen afgerond.
 4. Wij stimuleren de afronding van de verbetervoorstellen, als onderdeel van het NNN en hebben de knelpunten in de voortgang inzichtelijk.
 5. Wij voeren in alle gebieden gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.
 6. Wij realiseren de aanvullende natuurherstelmaatregelen die met het Rijk zijn afgesproken in het kader van het Programma Natuur.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

Acties 2022

 1. Wij werken, samen met de andere overheden en maatschappelijke partners, aan een integraal toekomstperspectief voor het gebied. De Gebiedsagenda stikstof (GGA Stikstof) en Regionale Veenweidestrategie (Klimaatakkoord) zijn hier onderdeel van.
 2. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Startdocument voor het gebiedsprogramma op basis van de Gebiedsanalyse.
 3. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Regionale Veenweidestrategie 1.0.
 4. Wij besteden de rijksmiddelen van de specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) aan de met het rijk afgesproken projecten van onszelf en de andere gebiedspartners. Het gaat om projecten voor het tegengaan van bodemdaling, het vasthouden van CO2 en het versterken van landbouw, natuur en toerisme.
 5. Wij besteden de rijksmiddelen uit de specifieke uitkering Impuls Veenweiden conform de afspraak met het rijk aan de aankoop en vernatting van landbouwgronden binnen de bestaande plannen voor de uitwerkingsgebieden N2000. Aanvullend kunnen we (op vrijwillige basis) grond of bedrijven in het veenweidegebied aankopen als hefboom voor het gebiedsproces.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Acties 2022

 1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
 2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie, gericht op het realiseren van 70 ha nieuwe natuur, administratief af.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Acties 2022

 1. Wij stellen, in afstemming met de gebiedspartners, Gebiedsagenda’s op voor de zes GGA-gebieden in Overijssel.
 2. Wij geven uitvoering aan de  LNV-regeling gerichte opkoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

Acties 2022

 1. Wij bieden uw Staten de Overijsselse uitwerking aan van de bossenstrategie.
 2. Wij starten met de uitvoering van de provinciale acties zoals die naar verwachting begin 2022 worden vastgesteld met de Overijsselse bossenstrategie. We zetten de realisatie van 60 ha bos voort, die in 2021 is gestart.
 3. Wij leveren de Overijsselse inbreng in het landelijke uitwerking en uitvoering van de bossenstrategie.
 4.  Wij verbinden partijen die bomen willen planten met grondeigenaren als uitvoering van het actieplan 1,1 mln bomen.
 5.  Wij bevorderen het bewustzijn onder inwoners van het belang van bomen en wij stimuleren partners en maatschappelijke initiatieven om bomen te planten, als uitvoering van het actieplan 1,1 mln bomen

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

Financiƫn

Terug naar navigatie - Financiƫn

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2022
Lasten
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap 440
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 2.669
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 440
3.1.4 Beheer natuurterreinen 19.780
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 4.745
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 1.287
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap 872
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 30.234
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
3.2.1 Beheer landschap 2.151
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 1.295
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur 3.446
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 1.453
3.3.2 Nationale parken 150
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 475
3.3.4 Faunabeheer 1.917
3.3.5 Invasieve exoten 306
Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie 4.301
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 282
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 1.500
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 1.770
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 3.552
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 63.733
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 5.206
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 3.624
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 72.563
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 10.338
Totaal Lasten 124.434
Baten
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 787