31.122 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 2: Milieu en energie

Kerntaak 2: Milieu en energie

31.122 Uitgaven (x1000)

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Luchtkwaliteit, geluidsbelasting, waterkwaliteit (kerntaak 1), en bodemkwaliteit zijn hier voorbeelden van. Wij borgen de basiskwaliteit van het milieu om nu en in de toekomst gezond en veilig te kunnen leven. Wij schuiven negatieve milieueffecten en -kosten niet af op toekomstige generaties of andere gebieden. We benutten de in de samenleving aanwezige kennis bij het bereiken van ons doel. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen (kerntaak 3). De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken.

Hernieuwbare energie draagt bij aan een duurzame leefomgeving en is noodzakelijk vanwege de negatieve effecten van fossiele brandstoffen (CO2, fijnstof). Het realiseren van energiemaatregelen biedt economische kansen en werkgelegenheid. De energietransitie vergt inzet van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, en komt grotendeels in regionaal verband tot stand. De provincie verbindt partijen, organiseert uitvoeringsallianties en zorgt voor een koppeling met andere opgaven in het ruimtelijke domein.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen

Terug naar navigatie - 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen

Wij borgen de basiskwaliteit van de leefomgeving door beleid te maken en kaders te stellen (2.1.1). Wij stellen de gezondheid van onze inwoners meer centraal in ons milieu- en omgevingsbeleid en verwerken ‘gezondheid’ als rode draad in de Omgevingsvisie. Iedere vier jaar herzien we ons beleid ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wij maken jaarlijks een uitvoeringsplan, waarin we de prioriteiten vastleggen. Wij stemmen vergunningverlening, toezicht en handhaving door verschillende bestuursorganen op elkaar af. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim. Door vergunning­verlening, toezicht en handhaving zorgen de Omgevingsdiensten er namens ons en gemeenten voor dat de basiskwaliteit van de leefomgeving voldoet aan de wettelijke eisen (2.1.2). We voeren milieueffectrapportages uit voor onze projecten (2.1.3). Met monitoring en evaluatie (2.1.4) kijken we of de basiskwaliteit van lucht, geluid en bodem blijft voldoen aan de wettelijke normen.

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

Acties 2022

 1. Wij ontwikkelen samen met gemeenten, GGD en andere partners provinciaal milieubeleid waarbij gezondheid van inwoners centraal staat en verankeren deze in de Provinciale Omgevingsvisie. 
 2. Wij bevorderen een gezonde leefomgeving door projecten te initiëren en te ondersteunen gericht op beter bewustzijn, betrokkenheid en gedrag van inwoners op de thema's lucht, geluid en (zwerf)afval, zoals het project Schone Rivieren. We zetten in op kennisdeling en kennisontwikkeling door bijeenkomsten te organiseren voor en met diverse partners als GGD en gemeenten.
 3. Wij werken samen met andere provincies aan (inter)nationale en interprovinciale beleid- en kennistrajecten.
 4. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december vast. Daarbij zetten we ook in op het toekomstbestendig maken van ons VTH beleid en de uitvoering daarvan op complexe dossiers als ZZS en circulaire economie.
 6. Wij bepleiten een andere volgorde van besluitvorming in het luchtvaartdossier via een transparant en navolgbaar proces: eerst de luchtvaartnota, dan de herziening van het luchtruim en daarna besluiten over Lelystad Airport.
 7. Wij willen hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Opgaven

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Acties 2022

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
 4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Opgaven

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Acties 2022

 1. Wij ondersteunen en adviseren bij het in beeld brengen van milieu- en omgevingseffecten van (eigen) plannen en projecten, zoals de provinciale Omgevingsvisie en in RES-verband.
 2. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en omgevingseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden waar wij een rol als bevoegd gezag hebben.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

Acties 2022

 1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.
 2. Wij wisselen relevante data ten behoeve van milieu en gezondheid uit met onze partners, waaronder de GGD, en verspreiden deze via kennishub Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

Terug naar navigatie - 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

De milieusituatie in Overijssel is overwegend op orde. Voor de sanering van vervuilde bodems voeren we programma’s uit voor met asbest verontreinigde bodems en voor spoedeisende en overige bodems (2.2.1). Asbestdaken blijft een vraagstuk als het gaat om het creëren van een gezonde leefomgeving. Wij blijven inzetten op een spoedige sanering van in Overijssel aanwezige asbestdaken (2.2.2). Goed beheer van stortplaatsen voorkomt dat de basiskwaliteit van bodem, lucht en leefmilieu wordt aangetast. Vanuit onze wettelijk taak verzorgen wij het financieel beheer voor de nazorg van stortplaatsen (2.2.3).

2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

Terug naar navigatie - 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

We zetten in op 20% hernieuwbare energie in 2023. We stimuleren en steunen initiatieven om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. We helpen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren met het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 - 2023 (2.3.1). We maken met partners plannen voor een meer duurzame energievoorziening met minder CO2-uitstoot. Dit doen we door Regionale Energiestrategieën (RES-en) voor 2030 op te stellen voor Twente en West-Overijssel. De uitvoering van de RES-en integreren we in het lopende programma Nieuwe Energie Overijssel. Door het beschikbaar stellen van leningen, garanties en participaties via het Energiefonds Overijssel (2.3.2), maken we investeringsprojecten mogelijk gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie of energie-infrastructuur. Door het aandeelhouderschap in Enexis (2.3.3) beheren en ontwikkelen we de energie-infrastructuur voor inwoners, ondernemers en instellingen, gericht op energiezekerheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en uitvoerbaarheid.

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Acties 2022

 1. Wij geven samen met gemeenten en andere partners uitvoering aan de Regionale Energie Strategieën (RES 1.0) en werken met hen toe naar RES 2.0 in 2023.
 2. Wij ondersteunen de totstandkoming van warmtenetten voor gebruik van restwarmte, aardwarmte en aquathermie als alternatief voor aardgas.
 3. Wij stimuleren om te investeren in maatregelen gericht op energiebesparing in woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed.
 4. Wij ondersteunen het ontwerp en de inrichting van twee energiegebieden en de totstandkoming van twee smart energy hubs. Daarbinnen werken wij aan innovatieve en opschaalbare oplossingen voor de netproblematiek. 
 5. Wij ondersteunen de ontwikkeling van zonne-energie op bedrijfsdaken.
 6. Wij implementeren het te actualiseren biomassabeleid voor Overijssel, in lijn met het te verwachten nieuwe nationale duurzaamheidskader biogrondstoffen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties 2022

Wij geven invulling aan onze rol van opdrachtgever en eigenaar van Energiefonds Overijssel door:

 1. De heroriëntatie op de inzet en focus van Energiefonds Overijssel voor de komende jaren (Verkenning Scopeverbreding Energiefonds Overijssel) af te ronden. 
 2. Samen met het fonds te kijken naar de mogelijkheden om aanvullende (externe) middelen (€ 50 miljoen) aan te trekken, zodat het fonds ook de komende jaren optimaal bij kan dragen aan de financiering van de energietransitie in Overijssel.
 3. Het Jaarplan en de Begroting 2023, alsmede het Jaarverslag over 2021 van Energiefonds Overijssel vast te stellen. 
 4. Toe te zien op de uitvoering van het Jaarplan 2022 van Energiefonds Overijssel.
   

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte (eigenaar), Tijs de Bree (opdrachtgever).

Opgaven

2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Acties 2022

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:

 1. Beïnvloeding van - en deelname aan besluitvorming over - het nieuw strategisch plan Enexis 2022 – 2026;
 2. Actieve betrokkenheid in het vinden van oplossingen voor de financiering van de energietransitie en de capaciteit schaarste op het elektriciteitsnet;
 3. Te sturen op de doelen in het Strategisch plan van Enexis;
 4. Toe te zien op uitvoering van het beleidsplan voor 2022;
 5. De jaarrekening over 2021 met winstbestemming vast te stellen;
 6. Toe te zien op - en u te rapporteren over - de door Enexis voorgenomen investeringen in Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum (eigenaar) Tijs de Bree (opdrachtgever).

Opgaven

2.4 Een duurzaam landelijk gebied

Terug naar navigatie - 2.4 Een duurzaam landelijk gebied

In het landelijk gebied helpen wij met het programma Toekomstgerichte erven individuele erfeigenaren beslissingen te nemen over de structurele verduurzaming van hun erf (2.4.1).

Financiƫn

Terug naar navigatie - Financiƫn

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2022
Lasten
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 108
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 3.804
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen 3.911
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 12.077
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 89
2.2.3 Beheer nazorgfonds 47
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 12.212
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 7.654
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 63
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 7.717
2.4 Een duurzaam landelijk gebied
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 750
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 6.532
Totaal Lasten 31.122
Baten
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 234
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
2.2.3 Beheer nazorgfonds 51
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 151
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 41
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 192
Totaal Baten 477