Provinciale heffingen

Provinciale heffingen

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Het beleid provinciale heffingen staat in de Belastingverordening Overijssel. De wijzigingen in de Belastingverordening die ingaan per 1 januari 2022 leggen wij in dezelfde vergadering als deze Begroting ter vaststelling aan u voor.

We heffen de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting volgens artikel 222 van de Provinciewet. De grondslag voor deze heffing is de Wet Motorrijtuigenbelasting. De opbrengsten uit de opcenten MRB zijn afhankelijk van het opcententarief en de volumes (het aantal voertuigen, de categorie-indeling en het gewicht van de voertuigen).

De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het is een percentage van de hoofdsom zoals die in 1995 opgelegd zou worden. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd. De omvang van de hoofdsom is wel afhankelijk van het ledig gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en de brandstofsoort (benzine, diesel, LPG). De Belastingdienst int de opcenten voor de provincies.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Wij leggen heffingen op in het kader van de opcenten motorrijtuigenbelasting, leges, precario, grondwateronttrekkingen en de nazorg van stortplaatsen . Het beleidskader daarvoor is opgenomen in de Belastingverordening Overijssel. Daar vindt u ook de vastgestelde tarieven.

Opcenten motorrijtuigenbelasting
We heffen de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting volgens artikel 222 van de Provinciewet. De grondslag voor deze heffing is de Wet Motorrijtuigenbelasting. De opbrengsten uit de opcenten MRB zijn afhankelijk van het opcententarief en de volumes (het aantal voertuigen, de categorie-indeling en het gewicht van de voertuigen).
De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het is een percentage van de hoofdsom zoals die in 1995 opgelegd zou worden. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd. De omvang van de hoofdsom is wel afhankelijk van het ledig gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en de brandstofsoort (benzine, diesel, LPG). De Belastingdienst int de opcenten voor de provincies.

Opcententarief Motorrijtuigenbelasting
Het Rijk stelt de maximale hoogte van de opcenten vast. Het maximale opcententarief voor 2022 is bepaald op 118,3% (2021: 116,8%). Het huidige provinciale opcententarief is door Provinciale Staten vastgesteld op 79,9%. In het Coalitieakkoord 2019-2023 is opgenomen dat wij geen lastenstijging willen voor onze inwoners. Daarom blijven de provinciale opcenten tot en met 2023 bevroren op het huidige tarief van 79,9%.

Leges
Leges zijn een heffing voor een door de provincie geleverde administratieve dienst (vooral het verstrekken van stukken en het afgeven van vergunningen). In 2018 heeft de vierjaarlijkse evaluatie van de legesverordening plaatsgevonden. In 2019 en 2020 zijn beperkte wijzigingen gedaan aan de verordening. In 2021 is een actualisatie gedaan op de tarieven voor de vergunningen Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming) als gevolg van uitspraken van de Raad van State inzake de toepassing van het PAS. Voor de belastingverordening 2022 worden inhoudelijke aanpassingen en tariefaanpassingen voorgesteld voor deze vergunningen. Daarnaast wordt een aanpassing voorgesteld voor de tarieven onder de Wet Luchtvaart.  De wijzigingen zijn opgenomen in de Belastingverordening 2022 die wij in dezelfde vergadering als deze Begroting ter vaststelling aan u voorleggen. De legestarieven zijn geïndexeerd met 2% ten opzichte van 2021.

Precario
Precario is een heffing voor het hebben van voorwerpen in, op of boven provinciale grond of provinciaal water. Overijssel heft vanaf 2010 alleen nog precario van benzinepomp installaties. De precario heffen we via een belastingaanslag.

Grondwaterheffing
Op basis van de Waterwet (artikel 7.4) zijn Provinciale Staten bevoegd om een heffing in te stellen op het onttrekken van grondwater. De heffingsopbrengst gebruiken we onder andere voor onderzoeken die voor het grondwaterbeheer noodzakelijk zijn en voor de vergoeding van schade. De heffing leggen we op naar de in het heffingsjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters per jaar.

Nazorgheffing stortplaatsen
De Wet Milieubeheer regelt dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben (Leemtewet genoemd). De Leemtewet legt de financiële- en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de permanente nazorg van stortplaatsen waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. Wij moeten erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Uw Staten kunnen een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorgmaatregelen bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort is of wordt. Wij leggen de heffing, gebaseerd op een besluit van uw Staten van 30 maart 1999, op aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de berekening van het doelvermogen vanaf het moment dat de nazorg start en op rendement- en inflatieprognoses.

Provinciale heffingen

Terug naar navigatie - Provinciale heffingen
Inkomsten uit provinciale heffingen (x € 1.000)
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Opcenten MRB 113.842 112.800 112.800 112.800 112.800 112.800
Leges, precario ov. heffingen 898 802 1.099 1.099 979 979
Grondwaterheffing 1.194 1.024 1045 1065 1085 1107
Nazorgheffing stortplaatsen 40 40 40 40 40 40
Totaal 115.974 114.666 114.984 115.004 114.904 114.926

Toelichting opbrengsten heffingen

Terug naar navigatie - Toelichting opbrengsten heffingen

Motorrijtuigenbelasting
De inkomsten uit de MRB blijven onzeker, onder ander door Corona en het Klimaatakkoord. Bij de Begroting 2022 hebben wij de opbrengsten meerjarig geraamd op € 112,8 miljoen. Eventuele meevallers / tegenvallers verwerken wij bij de Monitor 2021-II.

Meeropbrengsten vanuit de opcenten benutten we conform de afspraken uit het Coalitieakkoord voor verkeersveiligheid. Bij het Coalitieakkoord gingen we uit van circa € 4,5 miljoen meeropbrengsten in deze coalitieperiode, dit wordt naar verwachting hoger. Bij de Perspectiefnota is besloten om de extra meeropbrengsten ook te gaan benutten voor cofinanciering van investeringen in fietsinfrastructuur. Deze investeringen dragen namelijk ook in grote mate bij aan de verkeersveiligheid.

Precario
Opbrengsten hebben betrekking op ongeveer de helft van de twintig benzinestations die geëxploiteerd worden op grond die in eigendom is van de provincie. De andere stations hebben ervoor gekozen om huurpenningen te betalen. Zij zijn daardoor vrijgesteld van precario.

Nazorgheffingen
De nazorgplannen voor de drie Overijsselse stortlocaties zijn in 2016 herzien. Voor de locatie Elhorst Vloedbelt is het vereiste doelvermogen zodanig gewijzigd dat we voorzien dat het doelvermogen niet gerealiseerd zal worden op basis van het prognose-rendement. Voor de andere twee locaties is de verwachting dat het vereiste doelvermogen gerealiseerd gaat worden. Op basis van het verwachte langjarige fondsrendement en het nu aanwezige vermogen voor de locatie Elhorst Vloedbelt, zou in 2082 een tekort resteren van circa € 5,5 miljoen. Aan Twence (de beheerder) is daarom per 1 januari 2017 een jaarlijkse heffing opgelegd van € 40.000.

Kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - Kwijtscheldingsbeleid

In de Belastingverordening Overijssel staat het kwijtscheldingsbeleid als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990. In artikel 4.4 van deze verordening staat dat wij geen kwijtschelding verlenen bij de invordering van de nazorgheffing stortplaatsen. Verder kennen we geen innings- en kwijtscheldingsbeleid voor de opcenten Motorrijtuigenbelasting. De reden hiervan is dat niet wij, maar de Belastingdienst deze belasting int. De provincie heeft geen invloed op de wijze van inning of kwijtschelding.

Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie

Terug naar navigatie - Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie

Hieronder is weergegeven hoe de inkomsten uit de provinciale heffingen zijn opgebouwd. De opcenten op de Motorrijtuigenbelasting beslaan ongeveer 98% van onze inkomsten uit heffingen. Hieronder is tevens een vergelijkingstabel opgenomen van de opcenten per provincie. Hierin zijn ook de mutaties tussen 2021 en 2022 per provincie te zien voor zover bekend.

Opcenten per provincie
2021 2022
Groningen 1 93,3 94,5
Drenthe 3 92,0 92,0
Gelderland 2 89,5 90,6
Zuid Holland 5 90,4 90,4
Fryslân 4 87,0 87,0
Zeeland 6 89,1 82,3
Flevoland 7 81,4 82,2
Overijssel 8 79,9 79,9
Noord Brabant 9 78,4 79,6
Limburg 10 77,9 79,1
Utrecht 11 74,9 77,5
Noord Holland 12 67,9 67,9

Kostendekkenheid heffingen

Terug naar navigatie - Kostendekkenheid heffingen

De volgende tabellen geven de mate van kostendekkendheid van de heffingen weer.

Berekening kostendekkendheid leges Wet natuurbescherming Berekening kostendekkendheid Ontgrondingenwet
Kosten taakveld(en) € 634.411 Kosten taakveld(en) € 26.664
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen
Netto kosten taakveld(en) € 634.411 Netto kosten taakveld(en) € 26.664
Toe te rekenen kosten Toe te rekenen kosten
Overhead € 152.259 Overhead € 6.399
BTW BTW
Totale kosten € 786.670 Totale kosten € 33.063
Opbrengst heffingen € 786.670 Opbrengst heffingen € 33.063
Dekkingspercentage 100% Dekkingspercentage 100%
- -
Berekening kostendekkendheid leges WABO Berekening kostendekkendheid leges Waterwet
Kosten taakveld(en) € 123.719 Kosten taakveld(en) € 26.515
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen
Netto kosten taakveld(en) € 123.719 Netto kosten taakveld(en) € 26.515
Toe te rekenen kosten Toe te rekenen kosten
Overhead € 39.100 Overhead € 8.400
BTW BTW
Totale kosten € 162.819 Totale kosten € 34.915
Opbrengst heffingen € 162.819 Opbrengst heffingen € 34.915
Dekkingspercentage 100% Dekkingspercentage 100%
- -
Berekening kostendekkendheid leges Wet luchtvaart Berekening kostendekkendheid grondwaterheffing
Kosten taakveld(en) € 11.092 Kosten taakveld(en) € 1.127.000
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen € 0
Netto kosten taakveld(en) € 11.092 Netto kosten taakveld(en) € 1.127.000
Toe te rekenen kosten Toe te rekenen kosten
Overhead € 2.662 Overhead € 30.429
BTW BTW
Totale kosten € 13.754 Totale kosten € 1.157.429
Opbrengst heffingen € 13.754 Opbrengst heffingen € 1.045.000
Dekkingspercentage 100% Dekkingspercentage 90%