Verbonden Partijen

Verbonden Partijen

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Ons beleid voor verbonden partijen is vastgelegd in de Nota verbonden partijen Overijssel waarop u een geamendeerd besluit hebt genomen. Er is sprake van een ‘verbonden partij’ als wij een bestuurlijk én financieel belang hebben in een organisatie. Dit kan een privaatrechtelijke organisatie zijn (vennootschap, stichting, vereniging) of een publiekrechtelijke organisatie (bedrijfsvoeringsorganisatie of openbaar lichaam).

Er is ‘bestuurlijk belang’ als wij een zetel hebben in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht kunnen uitoefenen. Van een ‘financieel belang’ is sprake als wij middelen (risicodragend kapitaal) ter beschikking stellen die we kwijt zijn in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie op ons kunnen worden verhaald.

We gebruiken dit instrument als wij betrokken willen zijn bij de uitvoering en zeggenschap willen hebben in de wijze waarop het provinciaal belang behartigd wordt. Bij de keuze voor een verbonden partij gaan wij er van uit dat deze partij dezelfde activiteiten uit kan voeren met een grotere doelmatigheid en doeltreffendheid en met meer kwaliteit en continuïteit dan wij zelf zouden kunnen. Een externe partij staat los van de provinciale organisatie en kan zich daardoor volledig focussen op de uitvoering van haar specifieke taak. Ook kan een externe partij beschikken over specifieke expertise, die wij niet in huis hebben en ook niet in huis kunnen of willen halen.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Om te bepalen of het publieke belang behartigd zou moeten worden in de vorm van een verbonden partij gebruiken wij het afwegingskader uit de Nota verbonden partijen Overijssel. U wordt nadrukkelijk betrokken bij het besluitvormingsproces en de motivering voor de keuze van een verbonden partij. Iedere algemene (bestuurs)vergadering wordt voorbereid in ons College. Bij de besluitvorming houden wij rekening met de verschillende rollen die de provincie heeft ten aanzien van de verbonden partij (o.a. eigenaar, opdrachtgever en toezichthouder). 

Het jaar 2021 stond in het teken van de implementatie van uw besluit op het Statenvoorstel Investeren met rendement en risico. In dat kader is de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO) op 1 september 2021 ontbonden en zijn wij rechtstreeks (100%) aandeelhouder geworden van Innovatiefonds Overijssel (IFO I B.V. en IFO II B.V.) en SPV Hengelo B.V.. In 2022 zullen wij op basis van de nieuw verkregen inzichten ook de Nota verbonden partijen Overijssel actualiseren en aan u voorleggen.  

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. De verbonden partijen nemen beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Op onze beurt stellen wij per verbonden partij een risicoprofiel op. In een aantal gevallen leidt dat tot een risicovoorziening. Het deel dat niet is opgenomen in een risicovoorziening wordt gedekt vanuit de Algemene Financieringsreserve.

Voor onderstaande verbonden partijen is een risicovoorziening gevormd:

Innovatiefonds Overijssel (voorheen werkfonds van Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel)
In 2021 hebben wij de aandelen Innovatiefonds Overijssel overgenomen van de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.. Het eigen vermogen van Innovatiefonds Overijssel I B.V. en II B.V. samen bedraagt per ultimo 2020 € 16,1 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen van beide vennootschappen en het totale door de provincie gestorte vermogen houden wij een voorziening aan van € 6,3 miljoen. De boekwaarde wordt daarmee bepaald op € 16,1 miljoen.

Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)
De stand van het eigen vermogen van HMO bedraagt ultimo 2020 € 51,4 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen van de onderneming en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 55,8 miljoen) houden wij een voorziening aan van € 4,4 miljoen.

Energiefonds Overijssel (EFO)
Het (geconsolideerde) eigen vermogen van Energiefonds Overijssel bedraagt per ultimo 2020 € 249 duizend. Voor het verschil tussen het eigen vermogen van de onderneming en het totale door de provincie gestorte vermogen wordt een voorziening getroffen. In de jaren tot en met 2020 is hiervoor een voorziening getroffen van € 15,1 miljoen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de dekking van het maximale fondsvermogen van € 200 miljoen in de Algemene Financieringsreserve.

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)
Per 1 januari 2021 geeft de grondexploitatie van RBT een tekort van € 4,7 miljoen (netto contante waarde). Uitgaande van een jaarlijkse oprenting van 2% betekent dit een eindwaarde van € 5,5 miljoen per 31 december 2028. Dit betreft een forse verbetering ten opzichte van de herziene begroting 2020 van RBT. Ons aandeel (23%) in het tekort op deze grondexploitatie - zijnde € 1,1 miljoen - is afgedekt in de voorziening Resultaten gebiedsexploitaties. In de provinciale (meerjaren)begroting is ook ons aandeel in de oprenting tot met 2021 gedekt. In de toetsing van het provinciale weerstandsvermogen houden wij rekening met een kans van 50% op een negatiever resultaat dan begroot voor de grondexploitatie (impact € 1,3 miljoen).

Technology Base (voorheen Area Development Twente (ADT))
Per 1 januari 2021 geeft de grondexploitatie van Technology Base een tekort van € 17,9 miljoen (netto contante waarde). Uitgaande van een jaarlijkse oprenting van 2% betekent dit een eindwaarde van € 21,4 miljoen per 31 december 2029. Dit betreft een kleine verslechtering ten opzichte van de herziene begroting 2020 van Technology Base. Ons aandeel (50%) in het tekort op deze grondexploitatie - zijnde € 9,0 miljoen - is afgedekt in de voorziening Resultaten gebiedsexploitaties. In de toetsing van het provinciale weerstandsvermogen houden wij rekening met een kans van 50% op een negatiever resultaat dan begroot voor de grondexploitatie (impact € 4,13 miljoen) en luchthavenexploitatie (impact € 0,78 miljoen).

Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Verbonden Partijen
Terug naar navigatie - Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties

Verbonden partijen

Financiële tabel

Terug naar navigatie - Financiële tabel
Financiële betrokkenheid (per 01.01.2022) Financiële kengetallen 2022 (x € 1 miljoen) Geraamde opbrengsten in 2022 (x € 1 miljoen)
percentage van het aandelenkapitaal percentage aandeel in het resultaat Geraamd eigen vermogen per 01.01 Geraamd eigen vermogen per 31.12 Vreemd vermogen per 01.01 Vreemd vermogen per 31.12 Geraamd resultaat Dividenden / winstuitkeringen Rente
Gemeenschappelijke regelingen
SSC ONS 30,50 0,2 0,2 4,2 7,6 0,0 n.v.t. n.v.t.
Technology Base* 50,00 0,0 0,0 48,0 51,0 -19,7 0,0 0,0
Omgevingsdienst IJsselland 10,00 0,3 0,3 1,9 1,8 0,0 n.v.t. n.v.t.
Omgevingsdienst Twente 10,61 0,9 0,6 1,4 1,4 0,0 n.v.t. n.v.t.
RBT* 23,00 7,2 6,5 107,3 96,9 -4,7 0,0 0,0
Vennootschappen en coöperaties
BNG Bank 0,16 4.364,0 4.364,0 155.995,0 155.995,0 0,0 0,0 0,9
Coöperatie DOVA 5,24 0,5 0,4 2,0 1,9 0,0 0,0 0,0
CSV Amsterdam 18,71 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,0
Energiefonds Overijssel 100,00 0,8 0,9 209,9 229,9 0,1 0,0 0,3
Enexis 19,68 4.150,0 4.250,0 5.100,0 5.200,0 150,0 16,9 2,1
HMO 100,00 49,5 48,8 24,7 24,7 -0,7 0,0 0,0
HFO** 100,00 21,3 24,4 0,1 0,1 -0,3 0,0 0,0
Oost NL 13,97 159,7 160,6 8,9 8,9 0,9 0,0 0,0
PBE 18,71 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Vitens 13,40 579,8 592,6 1.437,5 1.555,5 12,4 0,0 0,0
Wadinko 25,12 77,5 78,0 2,3 2,3 2,0 0,0 0,0
Verenigingen
IPO 8,33 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 n.v.t. n.v.t.
Overige
Nazorgfonds Overijssel n.v.t. 14,0 14,2 0,0 0,0 0,3 n.v.t. n.v.t.
* Het geraamde resultaat betreft de netto contante waarde over de looptijd van de grondexploitatie.
** In 2021 zal HFO ontbonden worden, waarna haar 3 dochters 100% deelnemingen van Overijssel worden (IFO I, IFO II en SPV Hengelo).