Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2022

  1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
  2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.
  3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
  4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
  5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
  6. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher