Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2022

  1. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over de inzet van de Nedersaksische taal en cultuur in verschillende maatschappelijke domeinen.
  2. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Historisch Centrum Overijssel en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland over ondersteuning van een netwerk van Overijsselse kleinere erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen.
  3. Met de subsidieregeling 'Verhaal van Overijssel' maken wij ten minste 20 projecten mogelijk die het verhaal achter ons erfgoed vertellen.
  4. Wij monitoren gemaakte en maken arrangementsafspraken met Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit over het vertellen van onze geschiedenis en het slim inzetten van ons erfgoed in verschillende maatschappelijke opgaven.
  5. Wij werken samen met het programma vrijetijdseconomie om ons erfgoed slim in de markt te zetten en zo een bijdragen te laten leveren aan de Overijsselse economie, dit doen we door kennis te bundelen en in te zetten op gezamenlijke thema’s zoals de Hanze en de Koloniën van Weldadigheid.
  6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuur Fonds Overijssel (zie ook 6.3.1).

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Roy de Witte