Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2022

  1. Wij monitoren de gemaakte cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit geldt ook voor de gemaakte afspraken met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
  2. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
  3. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
  4. Wij maken samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024.
  5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met acht culturele instellingen  en de drie regionale projecten die voor 2021-2024 subsidie ontvangen voor de  versterking van het professionele maakklimaat voor Kunst en Cultuur (vloeit voort uit Programma Culturele sector Overijssel) .
  6. Wij voeren het  programma Versterking Culturele sector Overijssel uit. We volgen de uitvoering van de in 2021  ontwikkelde instrumenten die  gaan over deskundigheidsbevordering en de experimentenregelening. En ontwikkelen waar nodig nog nieuwe instrumenten en acties om onze ambities  waar te maken. 

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Roy de Witte