Acties 2022

  1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
  2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
  3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente.
  4. Wij werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
  5. Wij voeren met gemeenten in Overijssel de samenwerkingsagenda Ondermijning uit waarin we onder andere werken aan het versterken van de weerbaarheid van de overheid, informatie delen, criminaliteit en verpaupering in het buitengebied bestrijden, uitvoering geven aan de aanpak van ondermijning/ veiligheid binnen het project Vitale vakantieparken (zie prestatie 1.3.2) en samen met de Duitse partners ook grensoverschrijdende criminaliteit aanpakken.

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Andries Heidema