Acties 2022

  1. Wij verzorgen Democratiespelen, Provinciespelen, gastlessen op scholen, debatactiviteiten en de democratische Escape Room voor (met name mbo-) jongeren onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'.
  2. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
  3. Wij begeleiden de Jongerenraad Overijsel in haar rol en taken en stimuleren de raad om adviezen uit te brengen over actuele provinciale onderwerpen. Hierbij richten we ons op minstens twee adviezen per jaar en versterken we de samenwerking tussen de raad en Provinciale Staten.
  4. Wij intensiveren de samenwerking met scholen en andere partners in de samenleving rondom het thema democratie, burgerschap en jongeren door jongerenparticipatieprojecten uit te voeren met jongeren.

Statenvoorstellen en -besluiten

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Andries HeidemaToelichting

--

Inhoud

1) Door de  coronapandemie hebben we in 2021 weinig activiteiten voor jongeren kunnen realiseren. Scholen gaven daarnaast aan weinig tot geen tijd te hebben voor activiteiten onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'.  Daar waar mogelijk hebben we geprobeerd digitale activiteiten te organiseren, dit was minimaal. 

3) De samenwerking tussen de Jongerenraad en Provinciale Staten heeft een impuls gekregen en zit in een doorontwikkeling.  De Jongerenraad heeft in 2021 wel activiteiten verricht, maar geen inhoudelijke adviezen uitgebracht. In de zomer van 2021 heeft op dit vlak een coachingstraject plaatsgevonden, met als doel in de toekomst wel meer (gevraagd en ongevraagd)  inhoudelijke adviezen te ontvangen.