Status prestaties

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Onze opgaven stellen eisen aan de ambtelijke organisatie: wij zijn betrokken bij wat er om ons heen gebeurt, wij zijn aanspreekbaar voor onze burgers en betrouwbaar in wat wij voor hen doen. Bedrijfsvoering maakt dat mogelijk. Hoe doen wij dat?

Wij zijn professionals. Die oplossingen bedenken, de kunst van het weglaten verstaan en de uitvoering versnellen. Met hart voor de publieke zaak.

Wij luisteren en vragen door. Wij kijken vanuit het perspectief van betrokken burgers en de samenleving. Het contact met de provincie is open en oprecht. Wij kiezen voor een prettige omgang, laten merken dat vragen en klachten van burgers doordringen en geven duidelijke uitleg.

Wij laten zien wat wij doen. Een gelijkwaardige informatiepositie is belangrijk, dan kun je rekenen op meer begrip voor elkaar. Iedereen moet daarom kunnen zien hoe provinciale besluiten tot stand zijn gekomen, welke overwegingen daarbij zijn betrokken.

Wij communiceren in begrijpelijke taal. In onze mailberichten, brieven en webteksten. Onze taal mag niet te moeilijk zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van jargon en abstracte woorden, want dan haken lezers af.

Wij hebben grip op financiën. Door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie betrouwbare financiële informatie te geven. Door risico’s in te schatten en daarvoor maatregelen te treffen.

Wij dagen uit. Jaarlijks kopen wij voor plusminus € 150 miljoen in. Dat is veel geld, niet voor niets zien wij daarom ‘de kracht van inkoop’: slim inkopen levert een bijdrage aan onze maatschappelijke opgaven.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

 

Bedrijfsvoering in een steeds complexer wordende wereld 
De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Dit heeft ook zijn weerslag op de bedrijfsvoering van onze organisatie. Zo worden we steeds afhankelijker van digitale informatie en digitale tools. Hierop moeten we onze bedrijfsvoeringsorganisatie aanpassen en moeten we investeren in nieuwe systemen en werkmethoden. Via de Perspectiefnota 2023 heeft u hiervoor middelen beschikbaar gesteld. 
In 2022 hebben we hiervoor al een aantal randvoorwaarden gecreëerd. In 2023 zijn we begonnen met de implementatie. De veranderingen hebben vooral betrekking op de organisatie van informatievoorziening en digitalisering. De teams zijn gestart, maar de andere manier van werken moet nog goed landen binnen de organisatie.
We hebben goede stappen gezet en zijn nog niet klaar. Zeker op het gebied van informatievoorziening en digitale transformatie zullen we ons (overigens samen met de partners in SSC ONS en samen met de andere provincies via BIJ12) continu blijven verbeteren. Dit geldt ook voor de informatiebeveiliging, archivering en nieuwe ontwikkelingen zoals AI.
De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat we wel tot uitvoering van projecten kunnen komen, maar dat we niet altijd in staat zijn om dat in het gewenste tempo te doen. Daarbij speelt mee dat de organisatie maar een beperkt aantal veranderingen tegelijkertijd aankan. En dat we dus soms moeten vertragen en investeringen moeten opschorten om later te kunnen versnellen. Hierdoor besteden we nu minder dan begroot. De verwachting is dat we de komende jaren juist meer gaan investeren in de digitale transformatie om mee te bewegen met de veranderingen in de digitale samenleving.

In deze paragraaf lichten wij u per team de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten over 2023 toe. Voor de financiële toelichting en analyse van bedrijfsvoering verwijzen wij u naar KT 10 Overhead.
 
Facilitaire zaken
Het provinciehuis is van het gas af!
In 2023 hebben wij de verduurzaming van het provinciehuis doorgezet. De Brug is voorzien van isolatie(glas). Het aantal zonnepanelen op het dak van het provinciehuis is uitgebreid, zodat we circa 15% van ons stroomgebruik zelf kunnen opwekken. Tenslotte hebben we warmtepompen geïnstalleerd en is eind 2023 de gasaansluiting door de netwerkbeheerder afgekoppeld. Ook het kantoor op het steunpunt in Raalte is in het najaar van 2023 voorzien van een warmtepomp en daarmee gasloos geworden.

We zijn gestart met de re-fit van het provinciehuis.
In 2023 zijn de eerste voorbereidingen gestart voor de verbouwing van het provinciehuis. Vooruitlopend daarop zijn er in het werkgebied van de griffie drie fractiekamers gerealiseerd. 
Daarnaast is de koffiecorner verplaatst van de (niet publiek toegankelijke) Plaza naar de Brug die wel publiek toegankelijk is. Zo wordt ontmoeten en samenwerken met externe partners beter gefaciliteerd. 

Gastvrij en Wendbaar 
In 2023 hebben we verdere stappen gezet in de ontwikkeling en uitwerking van het vernieuwde concept ‘gastvrij en wendbaar’. 
De balietaken en de catering zijn in 2023 in eigen beheer genomen. Via de omzetting van programmabudgetten heeft deze formatie-uitbreiding neutraal kunnen plaatsvinden. 
Agressie en intimidatie van medewerkers en een toenemend aantal protestacties maken dat wij vaker een beroep op de inzet van (externe) beveiliging hebben moeten doen. Wij verwachten dat dit naar de toekomst toe niet zal veranderen en we zullen hier bij de Perspectiefnota 2025 op terugkomen.
De provinciale doelen op het gebied van verduurzaming en inkoop uit de ‘korte keten’ hebben we geconcretiseerd voor de catering. Via het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) worden onze producten lokaal ingekocht. 
 
Financiën
In 2023 zijn we gestart met het verstevigen van de financiële teams. De beschikbaar gestelde formatie is enerzijds ingezet op het versterken van de control en anderzijds gebruikt voor de oprichting van een expertisecentrum Inkoop.

Ontwikkelingen provinciale financiën
De financiën van de provincie Overijssel zijn onlosmakelijk verbonden met de landelijke ontwikkelingen. Er zijn en blijven op dit moment onzekerheden omtrent de ontwikkelingen van het provinciefonds en het eigen belastinggebied, waarbij de verdere ontwikkeling mede afhankelijk is van keuzes door een nieuwe coalitie op Rijksniveau.  
Zoals nader geduid in onze brief van 13 juni 2023 (D2023-06-006151) is er vanaf 2026 sprake van een forse terugval in het accres van het provinciefonds. Inmiddels is door het Rijk erkend dat hierdoor een disbalans ontstaat tussen taken en middelen bij provincies (en ook gemeenten, want dit geldt ook voor het gemeentefonds). Hoe hiermee wordt omgegaan is aan een nieuw kabinet. 

Daarnaast heeft het Rijk afgelopen voorjaar aangekondigd dat de 'trap-op-trap-af systematiek', waarbij het provinciefonds meebeweegt met de Rijksuitgaven, vanaf 2027 zal worden vervangen door een groei die gebaseerd is op het Bruto Binnenlands Product (BBP). 
Door de provincies zijn vraagtekens gezet bij deze nieuwe systematiek, omdat de uitgaven van provincies op in elk geval het gebied van OV, infrastructuur en natuur geen duidelijke relatie kennen met de ontwikkeling van het BBP. Met het Rijk is afgesproken om hier gezamenlijk (Rijk, IPO, VNG, UvW) een beter beeld van te krijgen en handelingsperspectieven in kaart te brengen. Dit krijgt een vervolg in 2024. 
Tot slot loopt het traject om te komen tot een nieuw verdeelmodel voor de provincies. Zoals ook in de brief van 13 juni 2023 geduid, is het afgelopen voorjaar in IPO-verband intensief gesproken over het ontwerp van een nieuw verdeelmodel en is er door de provincies een brief gestuurd aan de minister van BZK over de zorgpunten die er zijn over het conceptmodel dat voor lag. Dit najaar is met het ministerie gesproken over het vervolgtraject, waarbij is afgesproken dat er een gezamenlijke adviesaanvraag zal volgen aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Ten tijde van het schrijven van deze jaarrekening is het opstellen daarvan gaande. Zodra de adviesaanvraag openbaar is, zullen wij uw Staten daarover informeren. De stukken rond het nieuwe verdeelmodel zijn in maart 2024 met uw Staten gedeeld (D2024-02-009305)

Doorontwikkeld horizontaal toezicht
Het nieuwe convenant horizontaal toezicht is nu een jaar actief. In lijn met de actieve informatieplicht richting de Belastingdienst hebben wij een monitoringsplan opgesteld dat wij uitvoeren. In periodiek overleg vindt afstemming met de Belastingdienst plaats.

Rechtmatigheidsverantwoording door Gedeputeerde Staten (GS)
Met ingang van verslagjaar 2023 stellen wij als Gedeputeerde Staten zelf een verantwoording op, die opgenomen wordt in de jaarstukken. Daarnaast geven wij in de Paragraaf bedrijfsvoering een nadere toelichting op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn opgenomen, om deze afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Human Resource
Arbeidsmarkt en instroom
Om het instroomproces te stroomlijnen hebben we bij recruitment een professioneel centraal loket geïmplementeerd voor alle vormen van instroom. Dit loket helpt aanvragers met vragen op het gebied van instroom en coördineert het instroomproces voor diverse categorieën werknemers voor alle eenheden binnen de provincie (vast en tijdelijk personeel, externe medewerkers, stagiaires en detacheringen). We blijven het instroomproces evalueren en verfijnen. Als vervolgstap op de professionalisering van het instroomproces zijn we in 2023 gestart met het onderzoek naar verdere samenwerking met onze partners op het gebied van recruitment en de (de aanbesteding van) een recruitmentsysteem dat ons beter voorziet in managementinformatie en gebruikersgemak voor kandidaten en vacaturehouders.

Leren, Ontwikkelen en Leiderschap
De Overijsselacademie heeft in 2023 ruim 1500 deelnemers uit onze provinciale organisatie mogen inschrijven voor een van de georganiseerde leeractiviteiten. Onder andere werden bijna 200 vaste medewerkers getraind in het omgaan met emotie en agressie (stijging) en werkten ruim 200 deelnemers aan hun digitale vaardigheden (vooral MS 365). Ook deden ruim 100 medewerkers mee aan de basiscursus Omgevingswet. Het leiderschapstraject is in 2023 voortgezet. Focus van de bijeenkomsten is georganiseerd rond de thema’s 'Bouwen aan vertrouwen en verbinding' en ‘Omarmen van digitalisering en dataficering’. 

Diversiteit en inclusie
We werken aan een samenhangende aanpak van diversiteit en inclusie vanuit een brede visie als eigentijdse werkgever.  Bewust nadenken over een inclusieve en diverse werkomgeving èn daarnaar handelen geldt voor iedereen die werkt voor de provincie Overijssel. Ook heeft de provincie een agenderende functie richting partners uit de regio. In 2023 is het ‘Charter Diversiteit’ ondertekend. Doel van dit charter is het bevorderen van een open en inclusieve werkcultuur door gericht en bewust te bouwen aan verbinding en vertrouwen, het inrichten van een bewust inclusiever instroom- en selectieklimaat, het vergroten van het aandeel jongeren èn een gelijkwaardig aandeel vrouwen in functieschaal > 13.

Banenafspraak
Voor 2023 gold een wettelijk percentage (Quotumwet) van 2,76%. Voor ons betekent dit dat wij 38 fte aan participatiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten realiseren. Met een realisatie van 30 fte aan participatiebanen is het ons niet helemaal gelukt om aan dit quotum te voldoen. Op dit moment zijn hier nog geen consequenties aan verbonden. Met name door Corona heeft het werven van nieuwe kandidaten de afgelopen jaren op een lager pitje gestaan en hebben we ons vooral gericht op het behouden en goed begeleiden van de al bij ons werkende medewerkers, die binnen deze categorie vallen.  De begeleiding van de doelgroep vraagt meer specifieke expertise. 

Aanscherping mobiliteitsvergoedingen
De provincie Overijssel kende een beperkte regeling voor vergoeding van woon-werkverkeer. Duurzaamheid, aantrekkelijk werkgeverschap en vitaliteit zijn belangrijke redenen om de regeling gericht te verbreden. Per januari 2023 hebben we de regeling aangepast naar 100% vergoeding van OV, een fiets- en wandelvergoeding en de optie een fiets onder te brengen onder het individueel keuzebudget. 

Informatievoorziening & digitalisering
Digitale veiligheid
De beveiliging van onze digitale infrastructuur heeft onze continue aandacht. We voldoen op dit moment niet aan de normen. Met SSC ONS hebben we een verbeterprogramma opgezet voor het invoeren van een groot aantal beheersmaatregelen. We hebben echter ook in onze eigen organisatie nog een inhaalslag te maken. Deze heeft vooral betrekking op het inrichten van het managementsysteem (de verbetercyclus) voor dit onderwerp. Eind 2023 hebben we hiermee een start gemaakt. Bijvoorbeeld voor de processen ‘Instroom, Doorstroom, Uitstroom’ en ‘Identity Access Management’. In de loop van 2023 zijn wij de focus gaan verleggen bij het ondersteunen van collega’s bij alle soorten uitdagingen rond informatiebeveiliging en privacy. Het opstarten van deze activiteiten vroeg meer tijd dan vooraf gedacht. Vandaar dat op dit thema minder is besteed dan was begroot.

Ook hebben we geïnvesteerd in onze crisisorganisatie. Naast een nieuw crisisplan, hebben we een leerlijn ontwikkeld om samen te werken in de crisisorganisatie. I
Informatieorganisatie
In 2023 hebben we grote stappen gemaakt in onze informatieorganisatie. Aan het begin van het jaar hebben we onze visie op Duurzame Toegankelijkheid (DUTO) opgeleverd. Vanuit deze beleidsnotitie hebben we de opdracht en kaders voor de Archiefvisie vastgesteld. Met de komst van een drietal nieuwe rollen (collega’s) is niet alleen de wens, maar ook de uitvoering van deze Archiefvisie geborgd. 
We hebben extra geïnvesteerd in het onderhoud van ons analoge archief. Zo konden opnieuw meters aan archief worden overgebracht, verwerkt en gedigitaliseerd. In de zomer van 2023 is een projectleider gestart om te komen tot realisatie van een e-depot voor de provincie Overijssel. 

Toegankelijke overheid
De toegankelijkheid van onze websites was in 2023 een actueel thema en groot punt van zorg en aandacht. In de landelijke metingen scoorden we onvoldoende. Ook onze interne 0-meting gaf eenzelfde beeld. Deze 0-meting werd het vertrekpunt voor verbetering. Na de zomer is een Kernteam Online gestart met het structureel aanpakken en toegankelijk maken. De eerste resultaten zijn inmiddels behaald.

We hebben stappen gezet in het zaakgericht werken. En actie gezet op het delen van data en informatie. Deze omgevingen zijn geschikt om te voldoen aan de eisen die de Omgevingswet, de Wet Open Overheid (WOO) en de Wet Digitale Overheid (WDO) aan overheidsinstanties stellen. Onze systemen voorzien in een basisinrichting die steeds weer wordt aangepast aan deze (veranderende) wet- en regelgeving. Het goed implementeren van wetten vraagt blijvend om investeringen in tijd en geld.

Samen met SSC ONS
De samenwerking met ONS verloopt binnen het I&C-domein constructief en degelijk. We werken steeds meer samen bij het aanbesteden van IT hard- en software. Hierdoor komt er een verschuiving op gang van eigen bedrijfsapplicaties naar dienstverleningscomponent binnen het ONS-contract.

Koersbepalende onderwerpen 
In 2023 maakten we uitgebreid kennis met het onderwerp Digitale Transformatie. De verandering kost tijd en vraagt soms meer energie dan de organisatie aankan. Dit leidt ertoe dat we er soms voor moeten kiezen om investeringen te vertragen. Om de noodzakelijke transformatie te kunnen bereiken zullen we de komende jaren moeten blijven investeren in middelen, maar bovenal in mensen en het ontwikkelen van onze medewerkers.  Aan de kant van de beleidsontwikkeling werkten we aan onderwerpen als data delen, common ground en AI.

Juridische Zaken
De uitdagingen op juridisch gebied waren en zijn groot. De provincie was ook in 2023 betrokken in vele tientallen juridische procedures rond stikstof. De juristen spelen een belangrijke rol in het bewaken van rechtmatigheid in de vormgeving van het beleid en geven tegelijkertijd mede vorm aan pilots voor gebiedsgericht werken of het uitwerken van oplossingen voor schrijnende gevallen waarin ondernemers in de knel zijn gekomen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de oplossingen die vanuit Overijssel zijn bedacht voor beweiden en bemesten en voor het kunnen afzien van handhaving bij PAS-melders. 
Ook in veel andere dossiers is er grote juridische betrokkenheid. Van de morele en juridische afwegingen in het kanaaldossier tot de  vormgeving van regiodeals, besluiten over het opwekken van zon-energie op landbouwgrond, van staatssteunaspecten bij Overijsselse fondsen of de toekomst van de Technology Base.
Dit alles vereist een professioneel juridisch team, van voldoende omvang en inhoudelijk goed toegerust. Punt van zorg daarbij is dat de werving van juristen – net als voor andere specialisten – in toenemende mate moeizaam is. Waar nodig wordt een beroep gedaan op de huisadvocaat van de provincie. Na een succesvolle aanbesteding in 2023 – samen met de gemeenten Zwolle en Kampen - is dat met ingang van 2024 het kantoor Pels Rijcken.

Ontwikkelingen subsidies 2023
Een aantal ontwikkelingen hebben in 2023 invloed gehad op de provinciale subsidieverlening: 
Per 1 januari 2023 is een vernieuwde website voor het aanvragen van subsidies in gebruik genomen. Daarbij is op basis van onder andere signalen van het Overijssel Loket (klantcontactcentrum) en Voice of Customer-bijeenkomsten met subsidieaanvragers de toegang tot de website en de aanvraagformulieren vereenvoudigd. We hebben voorbereidingen getroffen om vanaf 2024 ook actief feedback op te halen bij de meer ’stille stemmen’ onder de subsidieaanvragers. Dit om het aanvragen van subsidies verder te vergemakkelijken.

Subsidie is een veel gebruikt instrument om vastgesteld beleid te realiseren; we hebben in 2023 iets meer dan € 240 miljoen aan nieuwe subsidies uitgegeven; dat is ruim boven het meerjarig gemiddelde van € 175 miljoen. In dat jaar hebben we bijna 4.000 subsidiebesluiten genomen, iets minder dan eerdere jaren. Dat komt onder andere door het aflopen van de vorige coalitieperiode 2019-2023: ruim een derde (33) van alle actieve subsidieregelingen is in 2023 ingetrokken of komen te vervallen. Qua doorlooptijden liep 2023 in lijn met voorgaande jaren: rond de 80% binnen de wettelijke termijn en een gemiddelde behandeltijd van 8 weken (wettelijke termijn is 13 weken). De verbeterambitie zit in de 20% aanvragen waarvan de behandeltermijn helaas ruim overschreden wordt: we willen zowel de omvang als de duur van de overschrijding terugbrengen. Met het nieuwe zaaksysteem voor subsidies dat in 2023 volledig operationeel is geworden hebben we beter dagelijks inzicht gekregen in de voortgang van subsidiezaken.
Naast nieuwe subsidies hebben we per eind 2023 ook nog bijna 1.400 lopende subsidiezaken tot een bedrag van ruim € 421 miljoen openstaan; de verantwoording daarover moet de komende jaren nog binnenkomen.

Subsidies zijn echter niet altijd het best passende financiële instrument om de doelen uit de provinciale begroting gerealiseerd te krijgen; andere financiële instrumenten kunnen effectiever zijn. Daarom hebben we ook een ‘financiële instrumentenkoffer’ met bijbehorend afwegingskader gemaakt, zodat de nieuwe beleidskeuzes van Provinciale Staten van een effectiever uitvoeringsplan kunnen worden voorzien. In lijn met de aanbeveling van de Rekenkamer Oost-Nederland hierover is in 2023, op een enkele na, voor alle nieuwe subsidieregelingen besloten deze op evaluatieniveau 2 te evalueren. Dat wil zeggen dat er onderzoek gedaan wordt naar het bereiken van de beoogde effecten van de subsidieregeling. Het in 2023 uitgevoerde externe onderzoek naar de effectiviteit van het instrument subsidie onderstreepte nog eens dat de effectiviteit van subsidies begint met heldere politiek-bestuurlijke doelen.

Integriteit en fraude

Terug naar navigatie - Integriteit en fraude

De aandacht voor de  thema's integriteit en fraude neemt de laatste jaren steeds verder toe. Het zorgt ervoor dat organisaties steeds vaker gevraagd worden transparant te zijn in de visie, het beleid en het toezicht op het integer handelen in alle geledingen van de organisatie. Dat gaat dus niet alleen over fraude, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik  (M&O), het hanteren van gedragscodes en de naleving van andere regelgeving.

In het recente verleden zijn verschillende onderzoeken gedaan die betrekking hebben op de weerbaarheid van de organisatie. De adviezen die daaruit voort zijn gekomen, worden al deels opgepakt vanuit de vier verschillende thema’s die we onder weerbaarheid scharen: integriteit, ondermijning, fraude en informatieveiligheid. 

De provincie Overijsel wil een weerbare organisatie zijn. We streven ernaar om met een meerjarige en verdergaande samenhangende aanpak weerbaarheid, in alle lagen, nog beter in te bedden.
Ondertussen zitten we niet stil en vinden er diverse acties plaats waaronder het organiseren van sessies voor kwetsbare functies, aanscherping bij het opvragen van verklaringen omtrent gedrag, het opstellen van een fraudebeleid en het identificeren van frauderisico's ten behoeve van ons frauderisicoframework.

Concern control maakt bij het opstellen van het jaarlijkse auditplan een inschatting van de frauderisico’s binnen onze organisatie. Hierbij wordt een objectief beeld gevormd van de maatregelen van interne beheersing die onze organisatie heeft getroffen om mogelijke fraudes te voorkomen. Ook toetst concern control in welke mate deze maatregelen effectief zijn. Voor fraude is deze gangbare definitie gebruikt: Een opzettelijke handeling door één of meer personen waarbij gebruik wordt gemaakt van misleiding teneinde een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen. Op basis van gesprekken met het verantwoordelijke management en de proceseigenaren en (verbijzonderde) interne controles zijn geen fraude incidenten geconstateerd.

Het jaarverslag integriteit 2023 is toegevoegd als bijlage bij dit jaarverslag en gaat dieper in op alles wat op het vlak van integriteit heeft gespeeld, waaronder het aantal gesprekken met de vertrouwenspersonen, het aantal meldingen van een (vermoeden van een) integriteitsschending en andere ontwikkelingen, onder meer de (verdere) integratie met de thema's fraude, informatiebeveiliging en ondermijning.  

Rechtmatigheidsverantwoording

Terug naar navigatie - Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording

In 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet versterking decentrale rekenkamers. Met deze wet is ook de invoering van de zogenaamde rechtmatigheidsverantwoording vastgesteld. Dit betekent dat wij  in de jaarrekening ons dienen te verantwoorden over de rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties. Ondanks dat er vertraging is bij de aanpassingen van de accountantsnormen is het advies van BZK om in 2023 alvast te werken zoals beoogd. De uitgangpunten voor de rechtmatigheidsverantwoording en de accountantscontrole liggen namelijk al wel besloten in de aanpassingen van de Provinciewet.  De enige uitzondering hierop is de SiSa-verantwoording. De accountant zal in de controleverklaring een apart oordeel over de rechtmatigheid van de SiSa-bijlage opnemen.

Aan de hand van het auditplan 2023, het normenkader 2023 en de Accountantscontroleverordening 2024 zijn de kaders vastgesteld om de verstrekking van de rechtmatigheidsverantwoording mogelijk te maken. De rechtmatigheidsverantwoording bestaat uit:  

  • Het ingevulde door de commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) voorgeschreven format van de rechtmatigheidsverantwoording.
  • Toelichtingen van afwijkingen boven de door PS vastgestelde verantwoordingsgrens van 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves, opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. 
  • Toelichtingen van afwijkingen boven de door PS vastgestelde rapportagegrens (5% van de materialiteit), opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.  

 

Grondslagen rechtmatigheidsverantwoording 

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld volgens de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en de financiële- en controleverordeningen van provincie Overijssel. Daarnaast geldt het door Provinciale Staten op 13 december 2023 vastgesteld normenkader van provincie Overijssel als toetsingskader voor de rechtmatigheidsverantwoording.
 
De rechtmatigheidsverantwoording dient uitgewerkt te worden in lokale afspraken. Vanwege het feit dat pas in het voorjaar van 2024 de precieze uitwerking van een aantal criteria en uitwerkingspunten bekend geworden is, hebben we dit nog niet (zoals geadviseerd wordt) in de financiële verordening kunnen verankeren. Dat proces loopt parallel aan de jaarrekening 2023. De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld met de uitgangspunten zoals die in de conceptverordening zijn uitgewerkt en dat betreft onder meer de volgende:
 
De verantwoordingsgrens bedraagt 1% van de lasten. Voor 2023 is dat een bedrag van 7,7 miljoen.
1.    Vanwege de eerdere gemaakte afspraken met de Staten achten wij afwijkingen tijdig gerapporteerd indien sprake is van een nadere uitleg in de jaarstukken.
2.    Inhoudelijke afwijkingen op geleverde prestaties worden nader toegelicht en zijn mogelijk niet-rechtmatig indien sprake is van een afwijking van meer dan 25%, voor zover er sprake is van een concrete prestatieafspraak in de begroting. In de meest gevallen zijn de doelen echter niet op die manier in de begroting opgenomen.
3.    Onderschrijding van lasten zijn alleen onrechtmatig indien tegelijkertijd sprake is van een onderprestatie zoals bedoeld in het vorige punt.
4.    Behoudens de uitzonderingen zoals opgenomen in de kadernota zijn overschrijdingen van de lasten per kerntaak en per investeringskrediet onrechtmatig.
5.    Over- en onderschrijding van baten zijn alleen onrechtmatig indien deze niet tijdig zijn gemeld.
6.    In 2023 heeft centrale operationalisering van het M&O-criterium nog niet plaatsgevonden.

 

Conclusie Rechtmatigheid 2023

Wij zijn van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten en ook de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens van 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves. De omvang van de fouten en onduidelijkheden over het lopende verslagjaar 2023 is respectievelijk € 1.577.524 en € 64.128. De provincie blijft ruim binnen verantwoordingsgrens van afgerond € 7,7 miljoen.

De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op drie criteria: begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

Begrotingscriterium

De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt omschreven: “Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten (exploitatie), alsmede de balansposten (investeringen), dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). Uit onze controles zijn bij de investeringskredieten een aantal kleine foutjes ontdekt voor een totale waarde van € 51.045.

Hieronder vindt u een tabel met onderbesteding op kerntaakniveau. Voor verdere uitleg over de onderliggende verklaring van de onderbesteding verwijzen wij u naar de prestatiepagina.

x € 1000 Lasten Baten
Absolute afwijking Onderbesteding Absolute afwijking Onderrealisatie
Kerntaak 1 - Ruimtelijke ordening en waterbeheer € 9.504 17,5% € 3.186 -13,3%
Kerntaak 2 - Milieu en energie € 5.318 15,9% € -1.176 9,0%
Kerntaak 3 - Vitaal platteland € 42.460 24,8% € 2.327 -5,2%
Kerntaak 4 - Mobiliteit € 12.656 5,8% € 7.796 -13,1%
Kerntaak 5 - Regionale economie € 8.627 17,3% € -702 7,4%
Kerntaak 6 - Cultuur en sociale kwaliteit € 7.141 20,9% € 36 -10,9%
Kerntaak 7 - Kwaliteit openbaar bestuur € 1.945 12,2% € 463 -112,2%
Kerntaak 10 - Overhead en financiering € 3.903 6,1% € 1.802 -214,3%
Kerntaak 20 - Algemene dekkingsmiddelen € 7.343 124,6% € 2.564 -0,6%

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving, zowel intern als extern. Met onze interne controles sluiten we aan bij de goedkeurings- en rapporteringstoleranties die de accountant hanteert. In nauwe samenspraak met de accountant hebben we de omvang van de steekproeven en de uit te voeren controles bepaald.

Toelichting op de afwijkingen

Afwijkingen boven de rapportagegrens dienen te worden toegelicht. Deze afwijkingen, met een totaal van € 1.526.480 hebben voornamelijk betrekking op Europese aanbestedingen. Het voldoen aan de Europese aanbestedingswet is verplicht voor de Provincie Overijssel. De geconstateerde rechtmatigheidsfouten hebben hoofdzakelijk een incidenteel karakter, waarbij het merendeel betrekking heeft op het noodgedwongen voortzetten van verlopen contracten.

Verbeterpunten om deze fouten in de toekomst te voorkomen

Ondanks de daling van het aantal rechtmatigheidsfouten bij Europese aanbestedingen wordt er blijvend aandacht gevraagd voor het belang voor het professionaliseren van de inkoopfunctie. Er wordt zichtbaar aandacht besteed aan het contractmanagement en -register. Belangrijk is wel dat de gehele organisatie hierbij aanhaakt. Positieve ontwikkelingen zijn verder de twee nieuwe inkoopadviseurs en het nieuwe inkoopoverleg om procedures en actualiteiten te bespreken.

Overige aandachtspunten

Daarnaast staan in de financiële uitvoeringsregels van de provincie in algemene zin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de budgethouder en de budgetbeheerder beschreven. De regeling ziet op de combinatie van functie en personen. Vanzelfsprekend vinden er regelmatig wisselingen plaats op bijvoorbeeld teamleiders functies. Hierdoor zou een dergelijke functiewisseling elke keer leiden tot een aanpassing in de mandatering. Dat was niet wat de regeling beoogt en is in praktijk ook niet hanteerbaar. Voor de rechtmatigheidsverantwoording zijn de hierdoor optredende tekortkomingen niet meegewogen, zolang de juiste functie/functieniveau heeft afgetekend.

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

Onder misbruik wordt verstaan: Het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: Het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. Bij Misbruik is altijd sprake van het onrechtmatig gebruiken van een regeling/faciliteit die de overheid biedt. Misbruik is onrechtmatig, oneigenlijk gebruik niet.
Het is aan de provincie om effectieve maatregelen te nemen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. De basis daarvoor ligt in belangrijke mate bij de uitkomsten van de intern uitgevoerde controles en evaluaties. Er zijn geen gevallen van M&O bekend. 

Overige aandachtspunten

Wij hebben in 2023 een analyse gedaan van de fraude- en M&O risico’s met als doel het huidige M&O beleid te actualiseren. In 2024 gaan we hier mee verder door de betrokken processen en de daarbij horende risico’s, beheersmaatregelen en controles verder te inventariseren. Door het beleid te actualiseren beogen we dat het goed na te leven is, werkende maatregelen heeft en daardoor goed aansluit bij de rechtmatigheidsverantwoording. 

Art. 217a onderzoeken

Terug naar navigatie - Art. 217a onderzoeken

Concern control heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten een art. 217a onderzoek uitgevoerd naar leges en overige opbrengsten. De bevindingen en aanbevelingen die gedaan zijn dragen bij aan het bereiken van het doel van dit onderzoek. Enerzijds is dit het geven van inzicht in de wijze waarop de provincie omgaat met leges en overige opbrengsten en anderzijds een oplossingsrichting om volledige grip te krijgen op deze opbrengsten. De omvang van de leges en overige opbrengsten is beperkt met 5% van de totale baten van de provincie. Wij hebben in de beoordeelde opbrengstenstromen een aantal hiaten geconstateerd, er zijn echter geen signalen dat de provincie opbrengsten misloopt.