13.984 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

13.984 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Een betrouwbaar en goed openbaar bestuur in Overijssel is belangrijk voor onze democratie en samenleving. We investeren daarom in het behoud en in de verbetering van de kwaliteit. We streven ernaar dat het vertrouwen van inwoners in het openbaar bestuur groeit of op zijn minst gelijk blijft.

Samenwerken en toezicht houden, vertrouwen geven en controleren, efficiënt en vernieuwend werken: het zijn werkwijzen die op gespannen voet kunnen staan met elkaar. We zoeken steeds naar de juiste balans voor een goed openbaar bestuur in Overijssel. Dat vraagt om een betrokken en flexibele houding.

Ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op wat van het openbaar bestuur wordt verwacht. Om daar goed op in te spelen streven we naar een wendbaar en eigentijds openbaar bestuur. We werken onder de noemer Studio Vers Bestuur met vele partijen samen aan vernieuwingen. We zijn alert en kijken met een open blik naar de ontwikkelingen. We zoeken de dialoog en passen waar nodig onze werkwijze en doelstellingen aan.

Een goed openbaar bestuur begint bij onszelf. We staan voor effectief eigen bestuur, waarbij effectieve samenwerking op alle niveaus (PS-GS, regionaal, landelijk en Europees) het uitgangspunt is.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Terug naar navigatie - 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Voor een goed openbaar bestuur in Overijssel werken wij samen met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen (7.1.1). Als (financieel) toezichthouder zien wij erop toe dat Overijsselse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun taken zorgvuldig uitvoeren (7.1.2.) en dat zij financieel gezond zijn en blijven (7.1.3). Met Archieftoezicht borgen wij dat de besluitvorming transparant en herleidbaar is (7.1.4.). Wij ondersteunen onze partners in de strijd tegen ondermijning en zetten in op verdere verbetering van de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie (7.1.5). De Commissaris van de Koning draagt als voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten bij aan een transparant en goed openbaar bestuur. Daarnaast geeft hij invulling aan zijn Rijkstaken, zoals de benoeming van burgemeesters en het uitvoeren van ambtsbezoeken bij gemeenten (7.1.6).

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

1. Wij voeren gesprekken met gemeenten, waterschappen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken in het openbaar bestuur en verkennen samen eventuele oplossingen en/of mogelijkheden tot samenwerking.
2. Wij houden de kaartviewers Intergemeentelijke Samenwerking, Interbestuurlijk toezicht en Financieel toezicht up-to-date. Wij brengen de viewers onder de aandacht van gemeenten en stimuleren bestuurders en raadsleden deze te gebruiken.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

1. Wij houden interbestuurlijk toezicht op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden.
2. Wij zorgen voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap en bespreken deze met hen.
3. Wij begeleiden gemeenten en/of waterschappen met een oranje of rode totaal IBT-kleur met als doel het beeld weer groen te laten kleuren.
4. Wij volgen de ontwikkelingen van de agenda ‘Toekomst van het toezicht’ waarin wordt ingezet op veranderingen van het primaire (IBT) toezicht. Veranderingen worden vervolgens ingebed in onze werkprocessen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.1.3 Financieel toezicht

1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
2. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel om zo snel mogelijk terug te keren naar een gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.
3. Wij maken financiële analyses en vergelijkingen tussen gemeenten in Overijssel met behulp van de dataviewer Gemeentefinanciën.
4. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuurders financiën en financiële ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.1.4 Archieftoezicht

1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daartoe beoordelen wij jaarlijks de horizontale verantwoording van informatie- en archiefbeheer van de verantwoordelijken voor archiefbeheer (B&W en DB’s) naar gemeenteraden en algemene besturen.
2. Wij laten het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in opdracht van ons het beheer van het provinciaal archief uitvoeren. Deze afspraken zijn onderdeel van kerntaak 6, prestatie 6.1.3. Wij organiseren (met het HCO) informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.
3. Wij leveren een actieve bijdrage aan het landelijke overleg van provinciale archiefinspecteurs en het online Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.1.5 Ondermijning

1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente.
4. Wij werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
5. Wij voeren met gemeenten in Overijssel de samenwerkingsagenda Ondermijning uit.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

1. Wij behandelen de procedures voor (nieuwe) benoeming burgemeesters en de herbenoemingsprocedures voor zittende burgemeesters en bereiden de reguliere klankbordgesprekken met alle 25 burgemeesters voor.
2. Wij bereiden de ambtsbezoeken aan de Overijsselse gemeenten voor.
3. Wij adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predicaten.
4. Wij bereiden (werk)bezoeken van leden van het Koninklijk Huis (mede) voor en organiseren jaarlijks een Rijksherenoverleg.
5. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de CdK (in het kader van de Ombudsfunctie)
6. Wij coördineren de Grenslandagenda met deelstaat Nordrhein Westfalen.
7. In 2023 is Overijssel de gastprovincie voor de Nationale Start van Bevrijdingsdag (5 mei 2023).  

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Terug naar navigatie - 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Om tijdig en adequaat in te spelen op ontwikkelingen die relevant zijn voor het openbaar bestuur, volgen wij de trends en ontwikkelingen in de maatschappij. We investeren in kennisontwikkeling en de dialoog over openbaar bestuur en democratie (7.2.1). Via het Trendbureau Overijssel bevorderen we met trendverkenningen een meer toekomstgerichte (politieke) besluitvorming bij Overijsselse overheden (7.2.2). Wij verzamelen en analyseren data en benutten dit om vernieuwing en verbetering van ons beleid te ondersteunen (7.2.3) De vertaling van trends en ontwikkelingen stimuleren we door  experimenten en beleidsvorming te ondersteunen waarin de participatie van inwoners en partners centraal staat. Wij grijpen samen met andere overheden binnen Studio Vers Bestuur mogelijkheden aan om te leren en te delen. (7.2.4).

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

1. Wij verzorgen Democratiespelen, Provinciespelen, gastlessen op scholen, debatactiviteiten en de democratische Escape Room voor (met name mbo-) jongeren onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'.
2. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
3. Wij begeleiden de Jongerenraad Overijsel in haar rol en taken en stimuleren de raad om adviezen uit te brengen over actuele provinciale onderwerpen. Hierbij richten we ons op minstens twee adviezen per jaar en versterken we de samenwerking tussen de raad en Provinciale Staten.
4. Wij intensiveren de samenwerking met scholen en andere partners in de samenleving rondom het thema democratie, burgerschap en jongeren door jongerenparticipatieprojecten uit te voeren met jongeren.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.2.2 Trendbureau Overijssel

1.    Wij maken toekomstverkenningen samen met relevante partijen (de programmering wordt vastgesteld door de Programmaraad).
2.    Wij organiseren bijeenkomsten over relevante onderwerpen voor de toekomst van Overijssel.
3.    Wij houden (op aanvraag) presentaties en workshops en leveren inhoudelijke bijdragen aan activiteiten van derden.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

1. Wij faciliteren het datagedreven werken binnen de provincie door innovatieve projecten uit te voeren, een datawarehouse in te richten en te zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
2. We ontwikkelen een monitor Brede Welvaart die ingezet kan worden ten behoeve van de grote programma’s en bij de totstandkoming en monitoring van het coalitieakkoord.
3.  Als provinciale kennismakelaar delen we actief onze kennis bijvoorbeeld door samen te werken met gemeenten en kennisinstellingen, de Kennishub Overijssel en het jaarlijkse beleidsinformatiecongres.
4.  Wij werken samen met de strategen en het Trendbureau aan het opstellen en uitvoeren van de provinciale kennisagenda.
5.  Wij beantwoorden de groeiende vraag naar kwalitatief onderzoek bijvoorbeeld in de vorm van lerende evaluaties zo goed mogelijk door te blijven innoveren en ontwikkelen. 

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

1.  We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel, en zo ook met provinciale initiatieven, pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan.
2.  We voeren het uitdaagrecht (Right to Challenge) uit conform vastgesteld beleid met als doel de inwoners en ondernemers in Overijssel te betrekken bij de uitvoering van ons beleid.
3.  Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
4.  We werken uit op welke wijze de lessen van het huidige programma Studio Vers Bestuur een plek kunnen krijgen in de provinciale organisatie.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.3 Effectief eigen bestuur

Terug naar navigatie - 7.3 Effectief eigen bestuur

Wij behartigen de Overijsselse belangen en werken aan maatschappelijke resultaten voor onze provincie. Dit doen wij door samenwerking in ons eigen bestuur en een goede samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven (7.3.1). Door relatiebeheer en lobby bevorderen we de samenwerking en de realisatie van onze doelen (7.3.2). Daarnaast zorgen wij voor een passend en transparant communicatiebeleid (7.3.3). Bij de afhandeling van bezwaar en beroep richten wij ons op de dialoog en het oplossen van conflicten volgens de door ons vastgestelde ‘Methode Overijssel’ (7.3.4). Gezamenlijk zetten Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in op de maatschappelijke opgaven en een versteviging van de samenwerking en samenspel (7.3.5).

7.3.1 Samenwerking met partners

 1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, regio Twente en regio Zwolle.
 2. Wij zetten ons in om de grote thema's binnen het openbaar bestuur (o.a. democratische legitimiteit binnen regionale samenwerking en maatschappelijk vertrouwen), zowel binnen het IPO als de Kring van Commissarissen te agenderen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

1. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van inhoudelijke agenda’s die onderling zijn afgestemd en met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
2. Wij voeren de samenwerkingsagenda’s met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en het Münsterland uit.
3. Wij trekken, waar mogelijk, samen met de deelstaten en de regio op in Brussel op het gebied van Europese regionale samenwerking.
4. Wij lobbyen samen met onze partners voor het beschikbaar komen van Europese fondsen voor Oost-Nederland/Overijssel in de periode 2021-2027. Zie ook prestatie 5.3.3 Realisatie Europese programma’s.
5. Wij organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: onder andere de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Kamerleden en Europarlementariërs, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
6. Wij maken één keer per jaar een ronde langs secretarissen en griffiers en benutten dit moment voor het verzamelen van informatie over de waardering van gemeenten van onze eigen prestaties. Deze informatie vertalen we naar concrete verbeteringen in onze werkprocessen.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.3.3 Communicatie

1.    We leveren een vernieuwde website op die voldoet aan aangescherpte wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid. 
2.    Wij investeren in een begrijpelijke overheid door medewerkers te scholen in het gebruik van begrijpelijke taal en actief aandacht te besteden aan laagdrempelige communicatie.
3.    Wij ondersteunen de organisatie met aangepaste communicatievormen voor intern- en extern gebruik. Daarbij werken we aan een continue doorontwikkeling van een instrumentarium dat aansluit op de behoefte van inwoners en partners in Overijssel.

Inhoudelijk (indicator)

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.3.4 Bezwaar en beroep

1. Wij handelen bezwaarschriften en klachten vanuit een open houding en gericht op een goede communicatie, in een begrijpelijke taal. Indien nodig schakelen wij een mediator of onafhankelijke deskundigen in om te komen tot een duurzame oplossing.
2. Wij benutten bezwaren, klachten en claims als leerpunten om het handelen van de provincie te verbeteren en adviseren intern over kansen voor verbeteringen.
3. Wij werven twee nieuwe onafhankelijk voorzitters voor de bezwaar- en klachtencommissies van GS en PS; (voorstellen voor) benoeming geschiedt na de statenverkiezingen.
4. Wij voeren een onderzoek uit onder circa 100 bezwaarmakers over de tevredenheid over de gevolgde procedure en de genomen beslissing.
5. Onze klachtbehandelaars worden getraind in omgang met lastig gedrag (workshop door medewerkers Nationale ombudsman).

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

R

 • Geen

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

1.    Wij brengen  focus aan in onze verantwoording aan PS, door bij het gesprek uit te gaan van onze integrale bijdrage aan maatschappelijke opgaven.
2.    Wij versterken de informatiepositie van PS, o.a. door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
3.    Wij stellen in samenwerking met PS een agenda op met strategische onderwerpen.

Inhoudelijk (indicator)

O

Geld (indicator)

G

 • Geen

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde begrotingswijzigingen Begroting 2023 Realisatie 2023 Ruimte 2023 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 221 0 221 72 148 0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 55 0 55 6 49 0
7.1.3 Financieel toezicht 33 0 33 15 18 0
7.1.4 Archieftoezicht 1 0 1 0 1 0
7.1.5 Ondermijning 341 67 409 229 179 214
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 451 407 858 899 -41 475
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel 1.101 475 1.576 1.221 354 689
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 503 -72 431 312 119 0
7.2.2 Trendbureau Overijssel 300 0 300 207 93 0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 716 0 716 711 5 0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 375 -38 337 303 35 0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 1.894 -109 1.785 1.532 253 0
7.3 Effectief eigen bestuur
7.3.1 Samenwerking met partners 340 0 340 170 170 0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 465 0 465 348 117 0
7.3.3 Communicatie 589 0 589 401 188 0
7.3.4 Bezwaar en beroep 20 0 20 60 -40 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 4.116 306 4.422 3.432 990 0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur 5.531 306 5.837 4.412 1.425 0
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 6.005 726 6.732 6.819 -87 0
Totaal 7.66 Totaal personeelsgebonden kosten 6.005 726 6.732 6.819 -87 0
Totaal Lasten 14.532 1.398 15.929 13.984 1.945 689
Baten
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.3 Financieel toezicht 0 0 0 12 -12 0
7.1.5 Ondermijning 120 167 287 113 174 174
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 0 0 0 472 -472 0
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel 120 167 287 597 -309 174
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 30 0 30 36 -7 0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 55 0 55 53 2 0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 84 0 84 89 -5 0
7.3 Effectief eigen bestuur
7.3.1 Samenwerking met partners 0 0 0 26 -26 0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 42 0 42 67 -25 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 0 0 0 0 0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur 42 0 42 93 -52 0
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 97 -97 0
Totaal 7.66 Totaal personeelsgebonden kosten 0 0 0 97 -97 0
Totaal Baten 246 167 413 876 -463 174

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Voorgestelde begrotingswijziging / resultaatbestemming Baten Lasten Saldo Financiële toelichting prestatie
7.1.5 Ondermijning GS Begrotingswijziging 0 174 174 0 Weerbare Overheid Bestedingen zijn in lijn met de begroting.  Ondermijning op vakantieparken Het programma ondermijning op vakantieparken heeft een onderbesteding van  € 0,17 miljoen. Hiervoor is een aantal redenen. Er is aan het einde van het jaar een extra uitkering van het RIEC binnen gekomen van € 48.000 t.b.v. vakantieparken. De besteding hiervan zal in 2024 plaatsvinden. In verband met tijdelijke capaciteitsproblemen is een aantal werkzaamheden t.b.v. gemeenten nog niet uitgevoerd dat in 2024 alsnog uitgevoerd gaat worden. Een aantal verplichtingen schuift daarom door naar 2024. Hiervoor is de financiële ruimte uit 2023 nodig om die werkzaamheden en verplichtingen te kunnen dekken. Op basis van de spelregels voor de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 0,17 miljoen. BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) registratie vakantieparken Bij  de decembercirculaire 2023 is een decentralisatie-uitkering ad € 40.000 aangekondigd voor ‘Aanpak vakantieparken’, zie onderstaande tekst. De provincies ontvangen een financiële impuls van € 40.000 per provincie voor de vervolgaanpak op vakantieparken en met name voor het verder verbeteren van de registratie van vakantieparken. Het bedrag is in 2023 ontvangen, maar zal in 2024 besteed worden. Daarom stellen wij u een resultaatbestemming voor. Wij stellen u voor om een bedrag van € 40.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 7.1.5 van de begroting 2024.
7.1.5 Ondermijning Resultaatbestemming -40 0 40 -40 Weerbare Overheid Bestedingen zijn in lijn met de begroting.  Ondermijning op vakantieparken Het programma ondermijning op vakantieparken heeft een onderbesteding van  € 0,17 miljoen. Hiervoor is een aantal redenen. Er is aan het einde van het jaar een extra uitkering van het RIEC binnen gekomen van € 48.000 t.b.v. vakantieparken. De besteding hiervan zal in 2024 plaatsvinden. In verband met tijdelijke capaciteitsproblemen is een aantal werkzaamheden t.b.v. gemeenten nog niet uitgevoerd dat in 2024 alsnog uitgevoerd gaat worden. Een aantal verplichtingen schuift daarom door naar 2024. Hiervoor is de financiële ruimte uit 2023 nodig om die werkzaamheden en verplichtingen te kunnen dekken. Op basis van de spelregels voor de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 0,17 miljoen. BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) registratie vakantieparken Bij  de decembercirculaire 2023 is een decentralisatie-uitkering ad € 40.000 aangekondigd voor ‘Aanpak vakantieparken’, zie onderstaande tekst. De provincies ontvangen een financiële impuls van € 40.000 per provincie voor de vervolgaanpak op vakantieparken en met name voor het verder verbeteren van de registratie van vakantieparken. Het bedrag is in 2023 ontvangen, maar zal in 2024 besteed worden. Daarom stellen wij u een resultaatbestemming voor. Wij stellen u voor om een bedrag van € 40.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 7.1.5 van de begroting 2024.
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning Resultaatbestemming -475 0 475 -475 Regietafel Asiel In het Asielakkoord van augustus 2022 is afgesproken dat het Rijk, via het IPO, geld beschikbaar stelt voor het Asieldossier. In 2023 zijn twee bedragen overgemaakt (€ 0,175 miljoen en € 0,225 miljoen). Deze middelen kunnen in 2024 (en verder) ingezet worden voor bijvoorbeeld personele kosten (secretaris provinciale regietafel), ondersteuning van gemeenten en monitoring d.m.v. een provinciaal dashbord.  Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 7.1.6 van de begroting 2024. Weerbaar bestuur kleine gemeenten Bij de decembercirculaire 2023 is een decentralisatie-uitkering ad € 75.167 aangekondigd voor ‘Weerbaar bestuur kleine gemeenten’, zie onderstaande tekst. Om de slagkracht van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te vergroten, wordt voor de gezamenlijke 12 provincies een eenmalige bijdrage verstrekt van in totaal € 902.000. Alle provincies ontvangen daarvan een vaste bijdrage van circa € 75.000. Deze middelen komen vanuit het programma Weerbaar Bestuur. Een eerdere financiële impuls vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoals opgenomen in paragraaf 3.2.1 van de septembercirculaire 2022 heeft ertoe geleid dat provincies capaciteit hebben ingezet voor het vergroten van de slagkracht tegen ondermijning, bijvoorbeeld door het versterken van de capaciteit voor de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) bij gemeenten of door het opvolgen van aanbevelingen uit weerbaarheidsscans. De komende impuls biedt de kans om de aanjagende rol van de provincie verder te versterken.  Bij het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen wordt voorgesteld om een bedrag van € 75.167 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 7.1.6 van de begroting 2024.
Totaal -515 174 689 -515

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
7.1.5 Ondermijning 0 119 119 0 GS 101 Jaarstukken 2022 Doeluitkering ondermijning op vakantieparken: De gesprekken tussen de gemeenten en de vakantieparken en de daarmee samenhangende besluitvorming hebben, vanwege de complexiteit van de problematiek, meer tijd gekost dan verwacht. Het opzetten van het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel en de voortgang van te revitaliseren en te transformeren parken en de daarmee samenhangende veiligheids- en ondermijningsaanpak hebben daardoor vertraging opgelopen. Door de vertraging zijn er minder middelen uitgegeven dan begroot. De middelen zijn nodig in 2023 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken. Op basis van de spelregels voor de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2023 budgettair neutraal te verhogen met € 0,12 miljoen.
7.1.5 Ondermijning 100 0 -100 100 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
7.1.5 Ondermijning 0 0 0 0 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Inzet KvO middelen in 2024 voor werkveld ondermijning: In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om breder en intensiever in te zetten op het tegengaan van ondermijning. Dit mede naar aanleiding van signalen voor en bij de onderhandelingen vanuit de Overijsselse samenleving. Hiervoor zijn geen middelen opgenomen in de investeringsimpuls. Het college komt bij de Perspectiefnota 2025 met een voorstel voor invulling en dekking van deze ambitie op ondermijning. Om ook in 2024 voldoende budget te hebben om de bestaande activiteiten op het gebied van ondermijning voort te kunnen zetten en nieuwe initiatieven op te kunnen pakken, stellen wij u voor om de nog niet ingezette gelden binnen de Reserve kwaliteit van Overijssel m.b.t. kerntaak 7 Kwaliteit openbaar bestuur (prestatie 7.1.1), in te zetten voor het werkveld ondermijning. Wij stellen u voor om € 0,45 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (onderdeel prestatie 7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking) en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 7.1.5 van de begroting 2024. De financiële verwerking hiervan loopt via kerntaak Overhead, Financiering en dekkingsmiddelen.
7.1.5 Ondermijning 0 48 48 0 GS 104 Monitor Overijssel 2023-II Doeluitkering veilige vakantieparken: In 2023 is een extra beschikking afgegeven door het Regionale Informatie- en Expertise Centra Oost Nederland (RIEC-ON) voor het versterkingsprogramma aanpak vakantieparken. Het gaat om € 48.000 wat in 2023 nog besteed gaat worden. We passen hierop het bestedingsritme aan. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2023 budgettair neutraal te verhogen met € 48.000.
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -400 0 400 -400 PS 005 Jaarstukken 2022 De onderuitputting op deze prestatie wordt veroorzaakt doordat er bij de 2e monitor voor € 0,4 miljoen middelen zijn bijgeraamd voor "weerbaar bestuur kleine gemeenten". Doel van deze uitkering is om de weerbaarheid van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te vergroten. In 2022 zijn plannen gemaakt voor besteding van deze middelen. In 2023 zal de uitvoering daarvan plaatsvinden. Daarom stellen wij nu voor om deze middelen door te schuiven naar 2023. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 7.1.6 ((Rijks)taken Commissaris van de Koning) van de begroting 2023.
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -7 0 7 -7 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Decentralisatie-uitkering Veilig Wonen (septembercirculaire): In de septembercirculaire van het Provinciefonds is door het Rijk (vanuit het programma Weerbaar Bestuur) een tegemoetkoming beschikbaar gesteld van € 7.000 per jaar voor de periode 2023-2026 in het kader van Veilig Wonen. De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen decentrale bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Bij de advisering zal een breder pakket van preventieve maatregelen worden gehanteerd, waaronder fysieke, elektronische en digitale maatregelen. Provincies dienen op basis van de nieuwe regeling het beveiligingsadvies altijd over te nemen en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen te bekostigen. Wij stellen u voor de lasten voor prestatie 7.1.6 te verhogen met € 7.000 per jaar voor de periode 2023-2026.
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 72 0 -72 72 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 38 0 -38 38 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 0 0 0 0 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Een aantal uitgaven valt lager uit, mede vanwege de start van een nieuwe coalitieperiode in 2023. Een aantal activiteiten zijn uitgesteld naar 2024. Dit betekent dat het begrote bedrag van € 0,46 miljoen niet volledig uitgegeven gaat worden in 2023. Begrotingswijziging PS: In verband met verschuivingen van werkzaamheden stellen wij u voor om € 10.000 voor ambtelijke relatiegeschenken vanaf 2024 over te hevelen van prestatie 7.3.2 naar prestatie 10.0 (bedrijfsvoering).
7.3.3 Communicatie 0 0 0 0 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Toelichting financiën: Het budget voor communicatie zal niet volledig worden gebruikt in 2023. De trend is dat er de afgelopen jaren minder advertenties geplaatst worden. Daarnaast is er geen fysiek huis-aan-huis blad meer en wordt er nu nog weinig geld besteed aan monitoring en ontwikkeling van de newsroom. Dit betekent dat het begrote bedrag van € 0,59 miljoen niet volledig uitgegeven gaat worden in 2023. PS begrotingswijziging: In verband met verschuiving van werkzaamheden en het beter laten aansluiten van de advertentiebudgetten op de daadwerkelijke uitvoering stellen wij u voor om de advertentiebudgetten over te hevelen naar de advertentiebudgetten bij twee andere prestaties. Wij stellen u voor om vanaf 2024 € 16.000 over te hevelen van prestatie 7.3.3 (communicatiebeleid) naar prestatie 4.7.1 (beheer provinciale infrastructuur) en € 88.000 naar prestatie 10.0 (bedrijfsvoering).
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS -306 0 306 -306 PS 011 Monitor Overijssel 2023-II Toename aantal Statenfracties: Na de verkiezingen van maart 2023 zijn er veranderingen geweest in de samenstelling van Provinciale Staten. Het aantal fracties is ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2019 met twee toegenomen tot 14 fracties. Het begrote budget voor fractievergoedingen is daardoor niet meer toereikend. Wij stellen u voor om het fractievergoedingenbudget in 2023 te verhogen met € 66.000 en vanaf 2024 structureel te verhogen met € 66.000 en dit te dekken uit de algemene middelen. Verhoging vergoedingen Statenleden: In januari 2023 heeft het kabinet besloten de vergoedingen voor Statenleden te verhogen. Het Rijk heeft provincies opgedragen hier zelf dekking voor te vinden. Wij stellen u voor om het budget voor salarissen en vergoedingen voor PS in 2023 te verhogen met € 240.000 en dit te dekken uit de algemene middelen. De structurele budgettaire gevolgen voor 2024 en verder zijn al opgenomen in de Begroting 2024.
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -97 0 97 -97 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Griffie formatie uitbreiding: Het Presidium heeft op 11 januari 2023 besloten in te stemmen met een formatie-uitbreiding van de Griffie van 7,3 naar 9,3 fte en dit besluit te verwerken in de eerste Monitor van 2023. Wij stellen voor om het personeelsbudget van de griffie in jaarschijf 2023 te verhogen met € 96.850 en vanaf jaarschijf 2024 structureel met € 193.700 per jaar ten laste van de algemene middelen. Deze wijziging wordt doorgevoerd in de personeelsgebonden kosten voor Kerntaak 7 (7.66).
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -420 0 420 -420 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -209 0 209 -209 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023
Totaal -1230 167 1397 -1230